Vynikající studenti převzali stipendia

Katedra marketingu, obchodu a služeb

Aktuálně

O nás

Na katedře jsou vyučovány předměty zaměřené na marketing a jeho aplikace, obchod, cestovní ruch a služby obecně. Vybraní pracovníci katedry jsou úspěšnými školiteli v rámci doktorského studia. Mnozí pracovníci pravidelně školí zástupce firem, neziskových organizací a dalších subjektů.

V bakalářském studiu je pro katedru klíčová výuka ve studijním programu Marketingové řízení, která probíhá na pracovištích v Plzni a v Chebu. V rámci bakalářského studia jsou studenti vedeni k praktickým aplikacím řešené problematiky a samostatnému zpracovávání prakticky orientovaných projektů.

V navazujícím magisterském studijním programu Podniková ekonomika a management je katedra zodpovědná za realizaci studijního zaměření Marketing management a také za výuku předmětů, které jsou povinné pro všechna zaměření studijního programu (předměty Marketingové řízení podniku a Výzkumné metody pro ekonomy). Skladba a obsahy předmětů vyučovaných katedrou se snaží reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a jejích příslušných odvětví.

Publikační a vědecká činnost katedry se zaměřuje na problematiku aplikací nových technologií do marketingu, obchodu i služeb, což je podpořeno i dostupnou technologií pro eyetracking. Stejně tak se akademičtí pracovníci zaměřují na marketingové analýzy a průzkumy pro firmy a další subjekty. Na katedře jsou úspěšně řešeny projekty aplikovaného a smluvního výzkumu, např. inovační vouchery. Významnou část vědeckovýzkumných a projektových aktivit katedry tvoří přeshraniční (většinou česko-německá) tematika, např. v oblasti nákupního turismu apod.

Jednotliví pracovníci katedry disponují mnohými kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a jsou tak nositeli projektů fakultního či univerzitního významu, např. v oblasti spolupráce českých a saských univerzit či realizace double degree studijního programu s Hochschule Hof (SRN), a kontaktními osobami mnohých partnerských smluv. Průběžně též probíhá spolupráce na projektech jiných kateder.

Katedra průběžně spolupracuje s dalšími vysokoškolskými pracovišti, subjekty veřejné správy a samosprávy, hospodářskými komorami a samozřejmě s jednotlivými podniky. Jsme otevřeni novým projektovým a výzkumným výzvám!

Personální obsazení

Docenti

Odborní asistenti, asistenti a ostatní vyučující

Doktorandi

Dokumenty a důležité odkazy


Tematické okruhy k bakalářské zkoušce - obor Management obchodních činností (MOČ)

Tematické okruhy k bakalářské zkoušce - program Marketingové řízení (MŘ)

Tematické okruhy ke státní zkoušce KMO/SZPE

Tématické okruhy KMO/SZPE - studijní program Ekonomika a management (N6208) - povinný předmět KPM/MNU


PDF

Tématické okruhy KMO/SZPE - studijní program Ekonomika a management (N6208) - povinný předmět KPM/PKV


PDF

Tématické okruhy KMO/SZPE  - studijní program Podniková ekonomika a management (N0413A050053)


PDF

Bakalářské / diplomové práce - témata pro zadání

Témata BP - 2. kolo - Plzeň + Cheb - pro akademický rok 2024/2025


PDF

Témata BP - Cheb - pro akademický rok 2024/2025


PDF

Témata BP - Plzeň - pro akademický rok 2024/2025


PDF

Témata DP - pro akademický rok 2024/2025


PDF

Témata DP - 2. kolo - pro akademický rok 2024/2025


PDF

Formuláře

Pokyny

Kontakt

Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň
Hradební 22, 35011 Cheb

Telefon: 377633301