Vynikající studenti převzali stipendia

Katedra marketingu, obchodu a služeb

O nás

Na katedře jsou vyučovány předměty zaměřené na marketing a jeho aplikace, obchod a obchodní logistiku, cestovní ruch a služby obecně. Vybraní pracovníci katedry jsou úspěšnými školiteli v rámci doktorského studia. Mnozí pracovníci pravidelně školí zástupce firem, neziskových organizací a dalších subjektů.

V bakalářském studiu je pro katedru klíčová výuka ve studijním oboru Management obchodních činností, která probíhá na pracovištích v Plzni a v Chebu a je ve vyšších ročnících zaměřena na problematiku aplikací marketingu, cestovní ruchu a obchodu. V rámci bakalářského studia jsou studenti vedeni k praktickým aplikacím řešené problematika a samostatné zpracovávání prakticky orientovaných projektů.

V navazujícím studiu oboru Podniková ekonomika a management je katedra zodpovědná za jednu ze specializací, ve které jsou rozvíjena témata navazující na bakalářský studijní program, a výuku několika povinných předmětů (Marketingové řízení podniku, Komerční komunikace a Výzkum trhu). Skladba a obsahy předmětů vyučovaných katedrou se snaží reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a jejích příslušných odvětví.

Publikační a vědecká činnost katedry se zaměřuje na problematiku aplikací nových technologií do marketingu, obchodu i služeb cestovního ruchu, což je podpořeno i dostupnou technologií pro eyetracking. Stejně tak se akademičtí pracovníci zaměřují na marketingové analýzy a průzkumy pro firmy a další subjekty. Na katedře jsou úspěšně řešeny projekty aplikovaného a smluvního výzkumu, např. inovační vouchery. Významnou část vědeckovýzkumných a projektových aktivit katedry tvoří přeshraniční (většinou česko-německá) tematika, např. v oblasti nákupního turismu apod.

Jednotliví pracovníci katedry disponují mnohými kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a jsou tak nositeli projektů fakultního či univerzitního významu, např. v oblasti spolupráce českých a saských univerzit či realizace double degree studijního programu s Hochschule Hof (SRN), a kontaktními osobami mnohých partnerských smluv. Průběžně též probíhá spolupráce na projektech jiných kateder.

Katedra průběžně spolupracuje s dalšími vysokoškolskými pracovišti, subjekty veřejné správy a samosprávy, hospodářskými komorami a samozřejmě s jednotlivými podniky. Jsme otevřeni novým projektovým a výzkumným výzvám!

Personální obsazení

Docenti

Odborní asistenti, asistenti a ostatní vyučující

Doktorandi

Dokumenty a důležité odkazy


Tematické okruhy k bakalářské zkoušce - obor Management obchodních činností (MOČ)

KEM/SBZEK  - Státní bakalářská zkouška z ekonomie


PDF

KMO/SBZMO  - Státní bakalářská zkouška MOČ


PDF

Tematické okruhy k bakalářské zkoušce - program Marketingové řízení (MŘ)

KEM/SBZEK  - Státní bakalářská zkouška z ekonomie


PDF

KMO/SBZMR  - Státní bakalářská zkouška Marketingové řízení


PDF

Tematické okruhy ke státní zkoušce KMO/SZPE (navazující studium, obor PEM)

Okruhy KMO/SZPE - pro studenty, kteří mají ve studijním plánu povinný předmět KPM/PKV


PDF

Okruhy KMO/SZPE - pro studenty, kteří mají ve studijním plánu povinný předmět KPM/MNU


PDF

Bakalářské práce - témata pro zadání

Diplomové práce - témata pro zadání

Formuláře

Pokyny

Kontakt

Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň
Hradební 22, 35011 Cheb

Telefon: 377633301