Katedra marketingu, obchodu a služeb

vedoucí:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
kunesova@kmo.zcu.cz Tel: +420377633301
tajemnice:
  Mgr. Lucie HAVLÍČKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz
sekretářka:
  Mgr. Lucie HAVLÍČKOVÁ
sedlakol@kmo.zcu.cz
administrativní pracovnice:
  Ing. Jana HŘEBCOVÁ ČERNOHORSKÁ
hrebcovj@kmo.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Charakteristika

Na katedře jsou vyučovány předměty zaměřené na marketing a jeho aplikace, obchod a obchodní logistiku, cestovní ruch a služby obecně. Vybraní pracovníci katedry jsou úspěšnými školiteli v rámci doktorského studia. Mnozí pracovníci pravidelně školí zástupce firem, neziskových organizací a dalších subjektů.

V bakalářském studiu je pro katedru klíčová výuka ve studijním oboru Management obchodních činností, která probíhá na pracovištích v Plzni a v Chebu a je ve vyšších ročnících zaměřena na problematiku aplikací marketingu, cestovní ruchu a obchodu. V rámci bakalářského studia jsou studenti vedeni k praktickým aplikacím řešené problematika a samostatné zpracovávání prakticky orientovaných projektů.

V navazujícím studiu oboru Podniková ekonomika a management je katedra zodpovědná za jednu ze specializací, ve které jsou rozvíjena témata navazující na bakalářský studijní program, a výuku několika povinných předmětů (Marketingové řízení podniku, Komerční komunikace a Výzkum trhu). Skladba a obsahy předmětů vyučovaných katedrou se snaží reagovat na aktuální vývoj ekonomiky a jejích příslušných odvětví.

Publikační a vědecká činnost katedry se zaměřuje na problematiku aplikací nových technologií do marketingu, obchodu i služeb cestovního ruchu, což je podpořeno i dostupnou technologií pro eyetracking. Stejně tak se akademičtí pracovníci zaměřují na marketingové analýzy a průzkumy pro firmy a další subjekty. Na katedře jsou úspěšně řešeny projekty aplikovaného a smluvního výzkumu, např. inovační vouchery. Významnou část vědeckovýzkumných a projektových aktivit katedry tvoří přeshraniční (většinou česko-německá) tematika, např. v oblasti nákupního turismu apod.

Jednotliví pracovníci katedry disponují mnohými kontakty na zahraniční vysokoškolské instituce a jsou tak nositeli projektů fakultního či univerzitního významu, např. v oblasti spolupráce českých a saských univerzit či realizace double degree studijního programu s Hochschule Hof (SRN), a kontaktními osobami mnohých partnerských smluv. Průběžně též probíhá spolupráce na projektech jiných kateder.

Katedra průběžně spolupracuje s dalšími vysokoškolskými pracovišti, subjekty veřejné správy a samosprávy, hospodářskými komorami a samozřejmě s jednotlivými podniky. Jsme otevřeni novým projektovým a výzkumným výzvám!

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. Ing. Petr CIMLER, CSc. cimler@kmo.zcu.cz 3305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3312
doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D. dagmar.jakubikova@seznam.cz 3365
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA hommer@kmo.zcu.cz 3307
Ing. Petr JANEČEK, Ph.D. janecp00@kmo.zcu.cz 3317
Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D. kunesova@kmo.zcu.cz 3309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
Ing. Michal MIČÍK, Ph.D. micikm@kmo.zcu.cz 3306
Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D. ove@kmo.zcu.cz 3320
Ing. Jan PETRTYL, Ph.D. jan@marketingmind.cz
Ing. David PRANTL prantld@kmo.zcu.cz 3324
Ing. Tomáš SADÍLEK, Ph.D. sadilekt@kmo.zcu.cz
Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D. stumpf@kmo.zcu.cz 3330
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
Ing. Lenka ZELENKA lenkacechurova@yahoo.com .
Doktorandi
Ing. Karolína FAJFROVÁ ptackovk@kmo.zcu.cz 3325
Ing. Tomáš CHLOPČÍK chlopcik@kmo.zcu.cz 3329
Ing. Bc. Michael KUPEC
Ing. et Ing. Miloš NOVÝ novym@kem.zcu.cz 3112
Ing. David PRANTL prantld@kmo.zcu.cz 3324

Dokumenty ke stažení a odkazy

Tématické okruhy - KMO/SBZMO
Tématické okruhy - KMO/SZPE
Bakalářské práce 2020/2021
Diplomové práce 2020/2021
Formuláře
Pokyny

Kontakt

  • Telefon: 377633301

Adresa: