Aktuální výzvy a problémy moderní společnosti pohledem financí a účetnictví


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Číslo projektu:SGS-2023-007
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2023-2025

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Současné výzvy jako je udržitelnost, stárnutí populace, digitální transformace a s tím související koncept Společnosti 5.0 a problémy jako je fiskální stabilita či aktuální ekonomický vývoj zásadním způsobem ovlivňují vývoj společností a ekonomik jednotlivých zemí. Hlavním cílem projektu je zkoumání aktuálních výzev a problémů v kontextu ekonomických dopadů, a to zvláště s ohledem na oblast financí a účetnictví. Tyto dopady budou přitom zkoumány na úrovni celé společnosti (tj. jak na úrovni domácností, podniků, tak subjektů veřejného sektoru).

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Pokorný, J. Population Ageing in Portugal and Pension Measurements. PERSPECTIVES - Journal on economic and social issues, 2023, roč.9. č.1, s.53-64, ISSN 1339-8245.
  • Komorousová, V.; Hinke, J. Passenger Transport Trends in the V4 Countries. LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, 2023, roč.14. č.1, s.317-328, ISSN 2336-3037.
  • Pokorný, J.; Palacká, A. Well-being as a Prerequisite for Sustainability on a Macroeconomic Scale? Case of V4 Countries. Quality Innovation Prosperity, 2023, roč.27. č.3, s.141-153, ISSN 1335-1745.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. The importance of Industry 4.0 technologies when selecting an ERP system – An empirical study. E&M Economics and Management (E&M), 2023, roč.26. č.3, s.51-69, ISSN 1212-3609.
  • Komorousová, V.; Hinke, J. PROCESS MANAGEMENT IN THE PUBLIC TRANSPORT SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC. MANEKO - Journal of Management and Economics, 2023, roč.1. č.1, s.14-29, ISSN 1337-9488.
  Statě ve sborníku
  • Pokorný, J. The Magic Triangle of Public Finances in V4 and PIIGS. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2023. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, 2023, s.253-261. ISBN 978-80-248-4698-9.
  • Pokorný, J. PENSIONS AND SAVINGS: BIBLIOMETRIC ANALYSIS. 2023, s.96-104. ISBN 978-625-94138-1-5.