Vynikající studenti převzali stipendia

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Aktuálně

O nás

Katedra podnikové ekonomiky a managementu se podílí na výuce ve všech studijních oborech, které jsou realizovány na fakultě ekonomické. Základní zaměření katedry je na podnikovou ekonomiku, management a management lidských zdrojů, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím studiu, v prezenční i kombinované formě studia. Katedra se významně podílí na doktorském studijním programu Ekonomika a management.

Výuka předmětů podnikové ekonomiky staví na moderním pojetí podnikové ekonomiky. Absolventi předmětů vyučovaných v bakalářském i navazujícím stupni studia jsou vedeni k pochopení funkcí v dnešních podnicích a organizacích s důrazem na procesy, jejich architekturu a vazby. Aplikační výstupy jsou směřovány i do oblasti technologií a interakce s nástroji podnikové ekonomiky. Ve výuce je brán zřetel na problematiku malých a středních podniků.

Předměty zaměřené na management staví na inovačním obsahu, ve výuce jsou uplatňovány přístupy finanční, projektové i sociálně psychologické. V souladu se současnými trendy jsou rozvíjeny prvky strategického řízení, důraz je kladen na řízení a hodnocení výkonnosti komplexními metodami, vyhodnocování rizika a jeho integrace do manažerského rozhodování až po úroveň dílčích procesů. V rámci výuky předmětů zaměřených na lidský prvek v organizaci vede katedra studenty k pochopení vazeb mezi lidským potenciálem a možnostmi rozvoje organizace. Poskytuje hlubší přehled o obsahu personálního managementu a o souvislostech jeho uplatnění v praxi firem a institucí. Pozornost je věnována rovněž aplikované psychologii a rozvíjení sociálních a manažerských dovedností, které je možno využít v mnoha různorodých podobách budoucího uplatnění absolventů školy. V souladu s mezinárodními trendy je ve výuce věnován prostor  organizační kultuře a její roli ve formování vztahů mezi člověkem a organizací a v přístupech k rozvoji organizací i pracovních týmů.

Katedra se podílí na výuce managementu a jeho dílčích disciplín na dalších fakultám ZČU.
Vědeckovýzkumná činnost katedry se jak v teoretické, tak i aplikační rovině zaměřuje na zkoumání aktuálních trendů v managementu organizací a jeho příbuzným oborům. Významná pozornost je věnována novým trendům v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich aplikací v současné organizaci. Členové katedry se podílejí také na výzkumu zaměřeného na efektivitu procesů a projektového řízení v souvislosti s podnikovými procesy, inovacemi a podporou podnikání.

Katedra se významně zapojuje do domácích i zahraničních výzkumných a rozvojových projektů. Členové katedry zabezpečují činnosti Centra podnikání, v rámci kterého jsou organizovány akce pro studenty nejen fakulty ekonomické, ale dalších fakult ZČU.

Pracovníci katedry jsou autory či spoluautory řady odborných domácích i zahraničních publikací, skript, metodických materiálů a učebnic v oblasti managementu, projektového managementu a podnikové ekonomiky.

Personální obsazení

Docenti

Odborní asistenti, asistenti a ostatní vyučující

Doktorandi

Dokumenty a důležité odkazy


Pokyny

Formální zpracování kvalifikační práce

Formuláře

Státní závěrečné zkoušky

Témata BP 2023 - 2024

Témata BP 2023 - 2024_2.kolo

Témata DP 2022-2023_2.kolo

Témata DP 2023 - 2024

Kontakt

Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPM)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň

Telefon: 377633601