Katedra podnikové ekonomiky a managementu

vedoucí:
  doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ Ph.D.
egerova@kpm.zcu.cz Tel: +420377633601
http://www.fek.zcu.cz/kpm
zástupce vedoucího:
  PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
jermar@kpm.zcu.cz
tajemnice:
  doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ Ph.D.
pprochaz@kpm.zcu.cz
sekretářka:
   Zuzana MARTINČÍKOVÁ
zuzkam@kem.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

01.04.2020
Bylo vydáno Rozhodnutí děkanky FEK ZČU č. 1DR/2020, které mimo jiné upravuje termín zadávání nových témat kvalifikačních prací pro následující akademický rok....    >>>

25.03.2020
Na základě vydaného Rozhodnutí děkanky FEK ZČU č. 1DR/2020 - dosud nevyzvednutá zadání BP/DP budou po domluvě se studentem/studentkou zasílána elektronicky. Kontaktujte e-mailem paní ...    >>>

25.03.2020
Bylo vydáno Rozhodnutí děkanky FEK ZČU č. 1DR/2020, které mimo jiné upravuje termíny a způsob odevzdání kvalifikačních prací pro končící studenty a zadávání nových témat kvalifik...    >>>

17.03.2020
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na ZČU. Platí pro prezenční i k...    >>>

11.03.2020
Z důvodu mimořádného opatření je komunikace pouze přes e-mail nebo telefonický kontakt. Osobní konzultace nejsou možné....    >>>

 

Charakteristika

Katedra podnikové ekonomiky a managementu se podílí na výuce ve všech studijních oborech, které jsou realizovány na fakultě ekonomické. Základní zaměření katedry je na podnikovou ekonomiku, management a management lidských zdrojů, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím studiu, v prezenční i kombinované formě studia. Katedra se významně podílí na doktorském studijním programu Ekonomika a management.
Výuka předmětů podnikové ekonomiky staví na moderním pojetí podnikové ekonomiky. Absolventi předmětů vyučovaných v bakalářském i navazujícím stupni studia jsou vedeni k pochopení funkcí v dnešních podnicích a organizacích s důrazem na procesy, jejich architekturu a vazby. Aplikační výstupy jsou směřovány i do oblasti technologií a interakce s nástroji podnikové ekonomiky. Ve výuce je brán zřetel na problematiku malých a středních podniků.
Předměty zaměřené na management staví na inovačním obsahu, ve výuce jsou uplatňovány přístupy finanční, projektové i sociálně psychologické. V souladu se současnými trendy jsou rozvíjeny prvky strategického řízení, důraz je kladen na řízení a hodnocení výkonnosti komplexními metodami, vyhodnocování rizika a jeho integrace do manažerského rozhodování až po úroveň dílčích procesů. V rámci výuky předmětů zaměřených na lidský prvek v organizaci vede katedra studenty k pochopení vazeb mezi lidským potenciálem a možnostmi rozvoje organizace. Poskytuje hlubší přehled o obsahu personálního managementu a o souvislostech jeho uplatnění v praxi firem a institucí. Pozornost je věnována rovněž aplikované psychologii a rozvíjení sociálních a manažerských dovedností, které je možno využít v mnoha různorodých podobách budoucího uplatnění absolventů školy. V souladu s mezinárodními trendy je ve výuce věnován prostor  organizační kultuře a její roli ve formování vztahů mezi člověkem a organizací a v přístupech k rozvoji organizací i pracovních týmů.
Katedra se podílí na výuce managementu a jeho dílčích disciplín na dalších fakultám ZČU.
Vědeckovýzkumná činnost katedry se jak v teoretické, tak i aplikační rovině zaměřuje na zkoumání aktuálních trendů v managementu organizací a jeho příbuzným oborům. Významná pozornost je věnována novým trendům v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich aplikací v současné organizaci. Členové katedry se podílejí také na výzkumu zaměřeného na efektivitu procesů a projektového řízení v souvislosti s podnikovými procesy, inovacemi a podporou podnikání.
Katedra se významně zapojuje do domácích i zahraničních výzkumných a rozvojových projektů. Členové katedry zabezpečují činnosti Centra podnikání, v rámci kterého jsou organizovány akce pro studenty nejen fakulty ekonomické, ale dalších fakult ZČU.
Pracovníci katedry jsou autory či spoluautory řady odborných domácích i zahraničních publikací, skript, metodických materiálů a učebnic v oblasti managementu, projektového managementu a podnikové ekonomiky.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D. pprochaz@kpm.zcu.cz 3618
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. vacekj@kpm.zcu.cz 3619
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D. cizekp@kpm.zcu.cz 3613
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. jircingo@kpm.zcu.cz 3610
Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D. mjanuska@kpm.zcu.cz 3623
PhDr. Milan Jermář, Ph.D. jermar@kpm.zcu.cz 3611
Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D. mnosk@kpm.zcu.cz 3612
Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. mpavlak@kpm.zcu.cz 3664 (Cheb), 3614 (Plzeň)
Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D. skalovap@kpm.zcu.cz 3616 (Plzeň), 3664 (Cheb)
Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ martv@kpm.zcu.cz 3620
Ing. Jaroslav SVOBODA jaroslav.svoboda@skoda.cz 3625
Ing. Lenka ŠIMONOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 3622
Doktorandi
Ing. Marek ČECH marekc@kpm.zcu.cz 3617
Ing. Adam FAIFR faifr@kpm.zcu.cz
Ing. Jiří KUTLÁK kutlak@kpm.zcu.cz 3617
Ing. Kristýna MACHOVÁ machokr@kpm.zcu.cz
Ing. et Ing. Bc. Věra RUBÁKOVÁ rubakova@zcu.cz
Ing. Lukáš SKŘIVAN skrivanl@kpm.zcu.cz
Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ martv@kpm.zcu.cz 3620
Ing. Lenka ŠIMONOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 3622
Ing. Monika VOLFOVÁ mvolfova@kpm.zcu.cz
Ing. Lucie ZÁRUBOVÁ zarubovl@kpm.zcu.cz
Mgr. Jan ZÁVORA zavora@kpm.zcu.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Bakalářské práce 2020/2021
Diplomové práce 2020/2021
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky

Kontakt

  • Telefon: 377633601

Adresa: