Katedra podnikové ekonomiky a managementu

vedoucí:
  doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
egerova@kpm.zcu.cz Tel: +420377633601
http://www.fek.zcu.cz/kpm
zástupce vedoucího:
  PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
jermar@kpm.zcu.cz
tajemnice:
  doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
pprochaz@kpm.zcu.cz
sekretářka:
  Zuzana MARTINČÍKOVÁ
zuzkam@kem.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

26.05.2020
Předběžný termín pro konání SZZ na KPM je 15.6. - 29.6.2020. Přesný rozpis studentů bude zveřejněn po 29.5.2020 na CourseWare u předmětů KPM/SZSPR, KPM/SBZSP a KPM/SBZPE. S ohledem na a...    >>>

 

Charakteristika

Katedra podnikové ekonomiky a managementu se podílí na výuce ve všech studijních oborech, které jsou realizovány na fakultě ekonomické. Základní zaměření katedry je na podnikovou ekonomiku, management a management lidských zdrojů, a to jak v bakalářském, tak i v navazujícím studiu, v prezenční i kombinované formě studia. Katedra se významně podílí na doktorském studijním programu Ekonomika a management.
Výuka předmětů podnikové ekonomiky staví na moderním pojetí podnikové ekonomiky. Absolventi předmětů vyučovaných v bakalářském i navazujícím stupni studia jsou vedeni k pochopení funkcí v dnešních podnicích a organizacích s důrazem na procesy, jejich architekturu a vazby. Aplikační výstupy jsou směřovány i do oblasti technologií a interakce s nástroji podnikové ekonomiky. Ve výuce je brán zřetel na problematiku malých a středních podniků.
Předměty zaměřené na management staví na inovačním obsahu, ve výuce jsou uplatňovány přístupy finanční, projektové i sociálně psychologické. V souladu se současnými trendy jsou rozvíjeny prvky strategického řízení, důraz je kladen na řízení a hodnocení výkonnosti komplexními metodami, vyhodnocování rizika a jeho integrace do manažerského rozhodování až po úroveň dílčích procesů. V rámci výuky předmětů zaměřených na lidský prvek v organizaci vede katedra studenty k pochopení vazeb mezi lidským potenciálem a možnostmi rozvoje organizace. Poskytuje hlubší přehled o obsahu personálního managementu a o souvislostech jeho uplatnění v praxi firem a institucí. Pozornost je věnována rovněž aplikované psychologii a rozvíjení sociálních a manažerských dovedností, které je možno využít v mnoha různorodých podobách budoucího uplatnění absolventů školy. V souladu s mezinárodními trendy je ve výuce věnován prostor  organizační kultuře a její roli ve formování vztahů mezi člověkem a organizací a v přístupech k rozvoji organizací i pracovních týmů.
Katedra se podílí na výuce managementu a jeho dílčích disciplín na dalších fakultám ZČU.
Vědeckovýzkumná činnost katedry se jak v teoretické, tak i aplikační rovině zaměřuje na zkoumání aktuálních trendů v managementu organizací a jeho příbuzným oborům. Významná pozornost je věnována novým trendům v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich aplikací v současné organizaci. Členové katedry se podílejí také na výzkumu zaměřeného na efektivitu procesů a projektového řízení v souvislosti s podnikovými procesy, inovacemi a podporou podnikání.
Katedra se významně zapojuje do domácích i zahraničních výzkumných a rozvojových projektů. Členové katedry zabezpečují činnosti Centra podnikání, v rámci kterého jsou organizovány akce pro studenty nejen fakulty ekonomické, ale dalších fakult ZČU.
Pracovníci katedry jsou autory či spoluautory řady odborných domácích i zahraničních publikací, skript, metodických materiálů a učebnic v oblasti managementu, projektového managementu a podnikové ekonomiky.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D. pprochaz@kpm.zcu.cz 3618
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. vacekj@kpm.zcu.cz 3619
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D. cizekp@kpm.zcu.cz 3613
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. jircingo@kpm.zcu.cz 3610
Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D. mjanuska@kpm.zcu.cz 3623
PhDr. Milan Jermář, Ph.D. jermar@kpm.zcu.cz 3611
Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D. mnosk@kpm.zcu.cz 3612
Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. mpavlak@kpm.zcu.cz 3664 (Cheb), 3614 (Plzeň)
Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D. skalovap@kpm.zcu.cz 3616 (Plzeň), 3664 (Cheb)
Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ martv@kpm.zcu.cz 3620
Ing. Jaroslav SVOBODA jaroslav.svoboda@skoda.cz 3625
Ing. Lenka ŠIMONOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 3622
Doktorandi
Ing. Marek ČECH marekc@kpm.zcu.cz 3617
Ing. Adam FAIFR faifr@kpm.zcu.cz
Ing. Jiří KUTLÁK kutlak@kpm.zcu.cz 3617
Ing. Kristýna MACHOVÁ machokr@kpm.zcu.cz
Ing. et Ing. Bc. Věra RUBÁKOVÁ rubakova@zcu.cz
Ing. Lukáš SKŘIVAN skrivanl@kpm.zcu.cz
Ing. Václav SOVA MARTINOVSKÝ martv@kpm.zcu.cz 3620
Ing. Lenka ŠIMONOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 3622
Ing. Monika VOLFOVÁ mvolfova@kpm.zcu.cz
Ing. Lucie ZÁRUBOVÁ zarubovl@kpm.zcu.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Bakalářské práce 2020/2021
Diplomové práce 2020/2021
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky

Kontakt

  • Telefon: 377633601

Adresa: