Akademický senát

Akademický senát FEK ZČU v Plzni je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy AS FEK volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období současného AS FEK je tříleté. Zasedání AS FEK jsou veřejně přístupná.

Podle § 27 odstavec 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění Akademický senát fakulty
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Podle § 27 odstavec 2 výše uvedeného zákona se Akademický senát fakulty vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Volební a jednácí řád AS FEK stanoví počet členů AS FEK, způsob jejich volby, strukturu a činnost AS FEK, přípravu, průběh zasedání a rozhodování v AS FEK, důvody zániku členství v akademickém senátu a neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí.

Dokumenty a důležité odkazy


Volební a Jednací řád AS FEK ZČU v Plzni

AS FEK: Zápisy 2023-2025

Zápisy z předsednictva AS FEK 2023-2025

Doplňovací volby do AS FEK 2023

Volby do AS FEK 2022

AS FEK: Zápisy 2020-2022

Ostatní

Kontakt

Akademický senát (ASFEK)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň

Telefon: +420377633001


Update cookies preferences