Akademický senát FEK

předseda:
  Ing. et Ing. Miloš NOVÝ
Tel: +420+420377633001
místopředsedseda:
  Ing. Jan POKORNÝ
pokorny@students.zcu.cz
tajemnice:
  Ing. Alena PALACKÁ
astankov@kfu.zcu.cz

Charakteristika

Akademický senát FEK ZČU v Plzni je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Členy AS FEK volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období současného AS FEK je tříleté. Zasedání AS FEK jsou veřejně přístupná.

Podle § 27 odstavec 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění Akademický senát fakulty
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Podle § 27 odstavec 2 výše uvedeného zákona se Akademický senát fakulty vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Volební a jednácí řád AS FEK stanoví počet členů AS FEK, způsob jejich volby, strukturu a činnost AS FEK, přípravu, průběh zasedání a rozhodování v AS FEK, důvody zániku členství v akademickém senátu a neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Bc. Miroslav BLUĎOVSKÝ mirablud@students.zcu.cz
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
PhDr. Čestmír JARÝ jary@kem.zcu.cz 3106 (Plzeň), 3159 (Cheb)
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D. kunesova@kmo.zcu.cz 3309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
Bc. Ondřej MOŠA omosa@students.zcu.cz
Ing. et Ing. Miloš NOVÝ novym@kem.zcu.cz 3112
Ing. Alena PALACKÁ astankov@kfu.zcu.cz 3219
prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@kem.zcu.cz 3168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
Ing. Jan POKORNÝ pokorny@students.zcu.cz
Zuzana SABADINOVÁ zsabadin@students.zcu.cz
Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D. svobodm@kem.zcu.cz 3100
doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D. pprochaz@kpm.zcu.cz 3618
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ, Ph.D. lbuzkova@kfu.zcu.cz 3220

Dokumenty ke stažení a odkazy

AS FEK: Zápisy 2020-2022
Zápisy z předsednictva AS FEK 2020-2022
Volby 2019
AS FEK: Zápisy 2017-2020
Ostatní

Kontakt

  • Telefon: +420377633001

Adresa: