Současné výzvy a trendy v odvětví turismu a služeb


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2024-031
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2024-2026

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V současném turbulentním prostředí se stále setkáváme s novými výzvami a trendy, na které reaguje jak podnikatelská sféra, ale také veřejný sektor. Tento projekt si klade za cíl tyto výzvy a trendy popsat a zkoumat se zaměřením na dvě hlavní oblasti. Hlavními výzkumnými oblastmi projektu jsou turismus a služby, a to především z důvodu, že se na tyto dvě oblasti kontinuálně a dlouhodobě zaměřuje výzkum pracoviště Katedry marketingu, obchodu a služeb. S ohledem na nutnost interdisciplinárního přístupu v současné vědě, i tento projekt akcentuje využití interdisciplinárního zkoumání nových trendů a výzev v turismu a službách. Z tohoto důvodu jsou zmiňované výzkumné oblasti podrobeny detailnější analýze ze tří pohledů, které jsou zdánlivě oddělitelné, ale v praxi se prolínají. Jedná se o pohled turismu jako oboru, marketingový pohled a pohled ekonomicky prostorový (pohled ekonomicko-geografický). Jako průřezové téma projektu je v současnosti všudypřítomná technologická změna, která prostupuje všemi třemi dílčími pohledy. Ačkoliv jsou identifikovány tři hlavní pohledy na výzkumné oblasti, tak se nejedná o separátně řešené aktivity, ale naopak se bude využívat synergie z kombinace vědeckých přístupů výše uvedených, která přispěje k lepšímu poznání současných výzev a trendů v oblasti turismu a služeb. Samotná oblast turismu je natolik komplexní systém i se službami, který nabízí možnosti spolupráce jednotlivých subjektů a objektů z veřejné i soukromé sféry, ze ziskového i neziskového sektoru. Navíc, jak ukazuje nedávná historie, jsou právě turismus a odvětví služeb velmi citlivé na různé globální i lokální změny. Turismus i další služby jsou ekonomické aktivity, které se nutně realizují v určitém území. Proto je jádrem projektu právě turismus, který se dynamicky vyvíjí v čase a v prostoru. Jako další vrstva složitého komplexu může být vnímána technologická změna, která významně ovlivňuje a mění hospodářské i marketingové prostředí. Z tohoto důvodu projekt čerpá ze současného poznání, ale i rozvíjí další poznání z oblastí jako je ekonomie, podniková ekonomika, management, marketing nebo ekonomická geografie. Projekt odpovídá oblastem, ve kterých Fakulta ekonomická realizuje studijní programy, především navazující (Podniková ekonomika a management a Ekonomická a regionální geografie) a doktorský studijní program (Ekonomika a management). Projekt podporuje spolupráci akademické sféry s praxí v regionu především Plzeňského a Karlovarského kraje, ale i dalších krajů a rozvíjí výzkum oblasti turismu a služeb.