Změny v ekonomice a marketingu turismu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2021-020
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se bude zabývat změnami v turismu a návazných odvětví, které přináší současný vývoj odvětví spojený také s vlivem pandemie COVID-19 a reakcemi na tuto situaci. Turismus se velmi často adaptuje na podmínky stanovené ať na straně nabídky či poptávky. V současnosti je zřejmě i jedno z nejvíce zasažených hospodářských odvětví vlivem pandemie COVID-19 a v některých zemích nebo regionech se jeho omezení již promítlo do ekonomického rozvoje regionu. Změn probíhá v tomto odvětví mnoho od provozování podniků turismu, po změny v chování turistů. Z tohoto důvodu bude projekt zaměřen na zkoumání reakcí poptávky a nabídky v těchto situacích. Projekt navazuje na již provedené průzkumy před i během jednotlivých krizových vln vyvolaných pandemií COVID-19. Projekt navazuje na předchozí výzkumy a projekty členů řešitelského týmu a je v souladu s tematickým zaměřením jejich výzkumu (turismus obecně nebo vliv pandemie). Projekt odpovídá oblastem, ve kterých Ekonomická fakulta realizuje studijní programy (především navazující a doktorský studijní program Ekonomika a management). Projekt podporuje aktivity spojené se spoluprací v regionu a rozvojem výzkumu oblasti služeb (především služeb turismu).