Trendy v podnikání 2024 - sekce pro studenty doktorských studijních programů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alena PALACKÁ
Číslo projektu:SVK1-2024-014
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2024-2024

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Sekce pro studenty doktorských studijních programů (dále DSP) bude součástí 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání (dále TVP), která proběhne ve dnech 21. – 22. 11. 2024. Konat se bude tradičně v prostorách Plzeňského Prazdroje.

Struktura jednání bude následující:
Čtvrtek 21.11.2024 dopoledne – zahájení konference, plenární jednání, na němž vystoupí s vyzvanými přednáškami významní představitelé akademické sféry a podnikové praxe (předpokládané je vystoupení 4-5 řečníků)
Čtvrtek 21.11.2024 odpoledne – jednání v sekcích, večerní společenský program pro účastníky konference
Pátek 22.11.2024 – jednání v sekcích (zejména pro studenty DSP a mladé vědecké pracovníky), ukončení konference

Posláním konference je výměna vědeckých poznatků mezi akademickými pracovníky a studenty DSP nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. Transfer zkušeností a navázání kontaktů akademické sféry s představiteli podnikové praxe je neméně podstatnou součástí konference. Páteční sekce konference se zaměřují na studenty DSP, kterým umožňují získat zkušenosti s prezentací výsledků své vědecké činnosti v anglickém jazyce.

Plánované odborné sekce, které mohou být případně upřesněny na návrh vědeckého výboru konference, jsou následovné:
1. Trendy v marketingu, obchodu a turismu
2. Inovativní a udržitelné přístupy v podnikání a managementu
3. Finanční management, účetnictví a využití kvantitativních metod v podnikatelském prostředí
4. Udržitelnost ve veřejném sektoru
5. Podnikání a spolupráce se soukromým sektorem jako součást života obcí
6. Aplikace AI v organizační praxi a ve vysokoškolském vzdělávání
7. Digitalizace v projektovém managementu

Konference je vzhledem ke svému zaměření na podporu vědecké činnosti mladých akademiků a studentů DSP a navazování vztahů s praktickou sférou plně v souladu se Strategickým záměrem ZČU a Strategickým záměrem FEK ZČU.