Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Číslo projektu:TL03000377
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2020-2023

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vytvořit postupy a metodiky pro využívání ekonomického a společensko-sociálního potenciálu kulturního dědictví ve vazbě na vzdělávací a turistické produkty. Záměrem je na základě propojení výzkumu v oblasti společenských a technických věd vymezit atraktivity, které souvisí s kulturním dědictvím, jež v sobě nese intelektuální, řemeslný, obchodní i společenský odkaz minulosti, a jejich potenciál. Návrhy budou ověřeny na příkladu historických krovů v Chebu, a to mimo jiné vytvořením ukázkových příkladů a dalších nástrojů pro zpřístupnění, prezentaci, animaci a využití hodnot této atraktivity, které poslouží k rozvoji turismu a výuce cílových skupin obyvatelstva. To vše s cílem posílení společenského povědomí o významu historického odkazu a sounáležitosti s místem bydliště.