Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Číslo projektu:TL02000136
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na podkladě
výsledků analýzy a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální
a environmentální podmínky Společnosti 4.0 a dále na podkladě výsledků analýzy a hodnocení změn znalostních a dovednostních
kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní
efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí s cílem zajistit
udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace
podnikových procesů.


DOKUMENTY:PUBLIKACE:

Monografické publikace
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Černá, M.; Hejduková, P.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Vallišová, L.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekononomická a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85s. ISBN 978-80-261-0953-2.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Černá, M.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019. 104s. ISBN 978-80-7211-572-3.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Taušl Procházková, P. KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN SOCIETY 4.0. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.9-19, ISSN 1805-0603.
 • Hejduková, P.; Kureková, L.; Krechovská, M. THE MEASUREMENT OF INDUSTRY 4.0: AN EMPIRICAL CLUSTER ANALYSIS FOR EU COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences, 2020, roč.9. č.1, s.121-134, ISSN 1804-9796.
 • Hinke, J. Charakteristika sektoru znalostně náročných služeb České republiky. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.29-38, ISSN 1805-0603.
 • Černá, M.; Dvořáková, L.; Vacek, J. SPOLEČNOST 4.0 - VYBRANÉ ASPEKTY. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.4-11, ISSN 1805-0603.
 • Dvořáková, L. Na cestě ke Společnosti 5.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, roč.neuveden. č.6, s.7-11, ISSN 0139-5661.
 • Hejduková, P. Dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.22-28, ISSN 1805-0603.
 • Taušl Procházková, P.; Vallišová, L. Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti 4.0 - systematická literární rešerše. Trendy v podnikání - Business Trends, 2019, roč.9. č.2, s.12-21, ISSN 1805-0603.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. VYUŽITÍ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE A SBĚRU DAT PROSTŘEDNICTVÍM RADIOFREKVENČNÍCH TECHNOLOGIÍ V PROSTŘEDÍ PRŮMYSLU 4.0. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.53-61, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Černá, M.; Vallišová, L. IoT - Tool of Society 4.0 - Literary Review. In SHS Web Conf. Volume 91, 2021 Innovative Economic Symposium 2020 – Stable Development in Unstable World (IES2020. Samara : SHS Web of Conferences, 2021, s.1-10. ISBN 978-2-7598-9113-9.
 • Pavlák, M.; Písař, P.; Vacek, J. Czech SMEs Inovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 221. Liberec : Technická univerzita, 2021, s.83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. Selection of the ERP System with Regard to the Global 4th Industrial Revolution. In SHS Web of Conferences - Volume 92 (2021). Neuveden : Web of Conferences, 2021, s.1-10. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Jelínková, E.; Taušl Procházková, P. VÝZVY PRŮMYSLU 4.0 A SHOP FLOOR MANAGEMENT. In Trendy v podnikání 2020 - recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-11. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Černá, M.; Vallišová, L. INTERNET VĚCÍ - LITERÁRNÍ REŠERŠE. In Trendy v podnikání 2020 - Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-6. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Hejduková, P. SPOLEČNOST 4.0 A POTŘEBA INOVACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-10. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Polívka, M.; Dvořáková, L. Industrial revolution 4.0 in industrial laundries and their information technologies landscape. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. neuveden : SHS Web of Conferences, 2020, s.1-8. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Komorousová, V.; Hinke, J. Sustainability of passenger transport as a precondition for fulfilling the 4.0 company concept - analysis of trends in the Czech Republic. In Innovative Economic Symposium 2020 - Stable Development in Unstable World. 2020. ISBN 978-2-7598-9113-9.
 • Komorousová, V.; Hinke, J. KOMPARACE VYBRANÝCH ENTIT DOPRAVY ČR JAKO PŘEDPOKLADU BUDOVÁNÍ INTELIGENTNÍCH SÍTÍ PRO PRŮMYSL 4.0 A SPOLEČNOST 4.0. In TRENDY V PODNIKÁNÍ 2020 sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-9. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Hinke, J.; Vokoun, M.; Černá, M.; Dvořáková, L.; Caha, Z. Typology of Knowledge-intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0 - Case Study of the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION, 2019, s.1887-1898. ISBN 978-0-9998551-2-6.fotografie