Mladí lidé jako aktéři budoucího rozvoje obcí a měst


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TQ01000007
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2023-2026

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je poskytnout obcím a městům soubor praktických poznatků, nástrojů a postupů, jak zvyšovat svoji atraktivitu pro mladé lidi a efektivně pracovat s mladými lidmi jako klíčovými aktéry jejich budoucího rozvoje. Na základě výzkumu představ mladých lidí o kvalitě života, o bydlení, práci a trávení volného času a analýzy dosavadních českých i zahraničních zkušeností s „prací s mladými lidmi“ navrhneme a ověříme metodiku, co a jak mají obce a města dělat, aby byla pro mladé lidi atraktivní. Zvláštní pozornost bude věnována využití moderních komunikačních, participačních a koprodukčních přístupů. Poznatky získané v rámci řešení projektu shrneme v odborné knize a dalších publikačních výstupech.