Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Číslo projektu:TQ01000074
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2023-2026

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vytvoření inovativní digitální platformy pro výuku Projektového managementu (PM) obsahující modulární knihovnu digitalizovaných materiálů, která bude reflektovat nová paradigmata a potřeby dnešní doby při eliminaci bariér ve vzdělávání. Hlavní inovativní výstup je vytvoření serious game určené pro simulaci projektu v deskové i online/app verzi se zapojením virtuální a rozšířené reality, dále podcasty, MOOC, AV materiály a případové studie. Digitalizované výukové moduly budou pokrývat celý životní cyklus projektu a budou volně dostupné v režimu Creative Commons (CC).
S pomocí platformy bude zkoumán a hodnocen vliv zapojení vybraných digitálních forem výuky na proces učení se/osvojování hard a soft skills studentů PM koncipovaných pro konkrétní cílové skupiny.