Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL01000498
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je poskytnout českým městům prakticky aplikovatelný soubor informaci a poznatků pro účinné intervence na poli revitalizace městských center a vybraných veřejných prostorů, které přispějí k posílení jejich atraktivity a konkurenční schopnosti, zvláště vůči obchodním centrům na okrajích měst. Provedeme kritickou analýzu zahraničních zkušeností (příklady dobré praxe), identifikujeme klíčové problémy a zhodnotíme aktuální trendy ovlivňující centra měst v ČR (v mezinárodní perspektivě). Na základě těchto poznatků vytvoříme strategie revitalizace pro 5 vybraných měst a navrhneme certifikovanou metodiku, která bude návodem, jak takové strategie vytvářet a evaluovat a jak řešit klíčové problémy. Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J.; Ježek, J.; Raška, P.; Dolejš, M. Plánování modro-zelené infrastruktury s využitím ekohydrologického hodnocení mikrostruktur města Plzně. Urbanismus a územní rozvoj, 2020, roč.23. č.4, s.7-16, ISSN 1212-0855.
  • Vít, V.; Kopp, J. Typology of Outdoor Seating Areas of Restaurants Based on Factors Influencing Their Thermal Comfort. A Case Study of Pilsen City Centre, Czechia. Journal of Settlements and Spatial Planning, 2019, roč.10. č.2, s.131-142, ISSN 2069-3419.
  • Kopp, J.; Čubr, V. Parky, nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 2019, roč.28. č.5, s.34-37, ISSN 1210-3004.
  Statě ve sborníku
  • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J. Městská síť komunikací jako součást modro-zelené infrastruktury. In Rychlost s tichostí - veřejný prostor 21. století. Sborník přednášek a příspěvků.. Plzeň : BRENS EUROPE a.s., 2019, s.43-54. ISBN 978-80-7568-152-2.