Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:TL01000498
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je poskytnout českým městům prakticky aplikovatelný soubor informaci a poznatků pro účinné intervence na poli revitalizace městských center a vybraných veřejných prostorů, které přispějí k posílení jejich atraktivity a konkurenční schopnosti, zvláště vůči obchodním centrům na okrajích měst. Provedeme kritickou analýzu zahraničních zkušeností (příklady dobré praxe), identifikujeme klíčové problémy a zhodnotíme aktuální trendy ovlivňující centra měst v ČR (v mezinárodní perspektivě). Na základě těchto poznatků vytvoříme strategie revitalizace pro 5 vybraných měst a navrhneme certifikovanou metodiku, která bude návodem, jak takové strategie vytvářet a evaluovat a jak řešit klíčové problémy. Projekt je řešen ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J.; Ježek, J.; Raška, P.; Dolejš, M. Plánování modro-zelené infrastruktury s využitím ekohydrologického hodnocení mikrostruktur města Plzně. Urbanismus a územní rozvoj, 2020, roč.23. č.4, s.7-16, ISSN 1212-0855.
  • Taušl Procházková, P.; Vallišová, L. Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti 4.0 - systematická literární rešerše. Trendy v podnikání - Business Trends, 2019, roč.9. č.2, s.12-21, ISSN 1805-0603.
  • Kopp, J.; Čubr, V. Parky, nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 2019, roč.28. č.5, s.34-37, ISSN 1210-3004.
  • Černá, M.; Dvořáková, L.; Vacek, J. SPOLEČNOST 4.0 - VYBRANÉ ASPEKTY. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.4-11, ISSN 1805-0603.
  Kapitoly v knize
  • Kopp, J. Případová studie: Revitalizace nábřeží v centru Plzně. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie., Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, s.89-99. ISBN 978-80-7676-044-8.
  • Ircingová, J. Případová studie: Revitalizace veřejných prostranství na příkladu města Cheb. REVITALIZACE MĚSTSKÝCH CENTER A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ČR (Druhá část: Případové studie), Praha : Wolters Kluver ČR, 2020, s.112-119. ISBN 978-80-7676-044-8.
  • Kopp, J. Modro-zelená infrastruktura měst. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Část první: Problémy a výzvy, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s.104-116. ISBN 978-80-7598-777-8.
  Statě ve sborníku
  • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J. Městská síť komunikací jako součást modro-zelené infrastruktury. In Rychlost s tichostí - veřejný prostor 21. století. Sborník přednášek a příspěvků.. Plzeň : BRENS EUROPE a.s., 2019, s.43-54. ISBN 978-80-7568-152-2.
  • Hanuš, P.; Kopp, J.; ; Potenciál velkoplošných chráněných území pro jednodenní rekreaci obyvatel Plzně. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.522-529. ISBN 978-80-210-8969-3.
  Postery, přednášky
  • Ircingová, J.; Janeček, P.; Pašek, J. Jak postupovat při optimalizaci využívání nemovitostí ve Vaší obci?. 2019.