Dopady aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2015-019
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Navrhovaný projekt je zaměřen na zkoumání dopadů aktuálních právních, daňových, účetních a sociálních změn na soukromé podniky a veřejný sektor v kontextu rekodifikace soukromého práva v ČR. Hlavním cílem projektu je zhodnotit dopady změn ve výše uvedených oblastech na soukromé podniky i veřejný sektor s ohledem na stávající a plánované procesy v soukromém i veřejném sektoru. Definovaná problematika je prioritní otázkou nejen na úrovni České republiky, ale také v zahraničí, zejména EU, a to vzhledem k neustále diskutovaným otázkám harmonizací a reforem v oblasti daňové, účetní a další legislativy a také vzhledem ke společenským trendům ve stávající moderní společnosti.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Healthcare Systems and Performance Evaluation: Comparison of Performance Indicators in V4 countries Using Models of Composite Indicators. E + M. Ekonomie a Management, 2017, roč.20. č.3, s.133-146, ISSN 1212-3609.
  • Hejduková, P. HEALTHCARE SYSTEMS IN AUSTRIA AND THE CZECH REPUBLIC - THE SAME HISTORY, BUT WITH SOME DIFFERENCES. International Journal of Business & Management, 2016, roč.4. č.4, s.1-13, ISSN 2336-2197.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. Construction Industry and Payment Discipline in the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal, 2016, roč.11. č.3, s.53-68, ISSN 1802-2197.
  • Hruška, Z.; Hinke, J. Komparace výuky finančního účetnictví v sekundárním a terciálním sektoru vzdělávání. Media4u Magazine, 2016, roč.13. č.3, s.24-30, ISSN 1214-9187.
  • Hinke, J.; Dvořáková, L.; Zborková, J.; Potměšil, J. A model for assessing the creditworthiness of SMEs on the basis of qualitative indicators. 2016.
  • Hruška, Z.; Hinke, J.; Ježková, M. Role kvality v podnikovém řízení. Acta academica karviniensia, 2016, roč.16. č.1, s.44-56, ISSN 1212-415X.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L.; Říhová, P. Financial literacy of students in the Czech Republic in context with student accounts. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, roč.13. č.1, s.138-143, ISSN 1109-9526.
  • Hejduková, P.; Jarý, Č. Ekonomické a politické determinanty sociální podpory na příkladu první republiky.. Ekonomické spektrum, 2015, roč.10. č.2, s.32-39, ISSN 1336-9105.
  • Dvořáková, L.; Vallišová, L. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES INTO SYSTEMS OF BUSINESS MANAGEMENT - LINKING SUSTAINABILITY TO BUSINESS STRATEGY. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2015, roč.18. č.No 6 (150) 2015, s.143-149, ISSN 2071-2227.
  • Hinke, J.; Hruška, Z. NOVÉ TRENDY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V KONTEXTU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Trendy v podnikání, 2015, roč.2015. č.4/2015, s.40-48, ISSN 1805-0603.
  • Hruška, Z.; Dvořáková, L. The research results in the area of environmental taxation of manufacturing business entities in the Czech Republic. MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2015, roč.15. č.3, s.339-344, ISSN 1213-2489.
  • Hejduková, P. MIGRATION OF HEALTH PROFESSIONALS IN OECD COUNTRIES. Ekonomické spektrum, 2015, roč.10. č.3, s.26-34, ISSN 1336-9105.
  Statě ve sborníku
  • Hruška, Z.; Dvořák, T. Analýza spotřební daně vybrané komodity. In AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2016. Bratislava : Ekonóm, 2016, s.339-346. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Causality as a Tool for Empirical Analysis in Economics. In Proceedings of 4th Business & Management Conference. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2016, s.73-82. ISBN 978-80-87927-30-4.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. THE GLOBALIZED WORLD AND MIGRANTS: IMPACTS ON HEALTHCARE MARKETS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.628-635. ISBN 978-80-8154-191-9.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Performance of health systems - the evaluation of selected indicators at the level states of the Visegrad Group. In Proceeding of 21th International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha : Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, s.212-218. ISBN 978-80-245-2155-8.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. GLOBALIZATION AND MIGRATION: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA OF THE MIGRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.1136-1144. ISBN 978-80-8154-191-9.
  • Krechovská, M.; Zborková, J. Aplikace zásady opatrnosti v účetním výkaznictví z pohledu národních i světových účetních systémů. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.548-558. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. CONSTRUCTION INDUSTRY AND PAYMENT DISCIPLINE: THE COMPARISON OF THE SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.316-324. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Hinke, J.; Filla, M. Finanční audit - přínosy a újmy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2016, s.325-334. ISBN 978-80-225-4245-6.
  • Hejduková, P.; Kureková, L. National health systems' performance: evaluation WHO indicators. In Proceedia - Social and Behavioral Sciences 230 (2016). Amsterdam : Elsevier, 2016, s.240-248. ISBN 1877-0428neuvedeno.
  • Hejduková, P. Globalizace a zdravotnické trhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky (Globalization and its socio-economic consequences). ZILINA : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2015, s.199-206. ISBN 978-80-8154-145-2.
  • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam : International Business Information Management Association, 2015, s.1490-1503. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  • Černá, M.; Zborková, J. Effects of ERP System Implementation to the Soft Drinks Producer's Sales Department Processes. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1662-1670. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Hejduková, P. The Trends of Globalization in the Health Care Markets. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, VOLS I - VI, 2015. Norristown : Int Business Information Management Assoc-IBIMA, 2015, s.3197-3208. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Burešová, V.; Dvořáková, L. Corporate Performance Measures of Intellectual Property and Innovations. In Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, United Kingdom : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s.36-44. ISBN 2048-903X978-1-910810-77-4.