středisko pro výzkum regionálního rozvoje

O nás

Posláním Střediska pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) je přispívat svými poznatky k udržitelnému sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu rozvoji měst a regionů. Jsme přesvědčeni, že úkolem regionálních věd a regionálního výzkumu není pouze popis, vysvětlení a prognóza prostorových jevů, ale také aplikace jejich poznatků ve společenské praxi - ve veřejné politice a veřejné správě. Předmětem našeho výzkumného zájmu tak nejsou pouze struktury, procesy a aktéři regionálního a lokálního rozvoje, ale také strategie a nástroje jejich ovlivňování a usměrňování. Usilujeme o pochopení toho, jak instituce jako trh, stát (veřejný sektor) a občanská společnost přispívají k regionálnímu a lokálnímu rozvoji. Jak jej ovlivňují, resp. mohou ovlivňovat.

Snažíme se také formulovat, a k široké veřejné diskusi nabízet, inovativní rozvojové koncepty a strategie, které umožňují městům a regionům adekvátně reagovat na měnící se podmínky makroprostředí. K nejvýznamnějším výzvám, před nimiž dnes města a regiony stojí, patří globalizace, evropská integrace, technologický rozvoj, klimatické a demografické změny a rostoucí konkurence mezi městy a regiony o ekonomické zdroje. V podmínkách znalostní ekonomiky, kam naše společnost směřuje, se dále klíčovým faktorem ekonomického rozvoje (vedle práce a kapitálu) stává kreativita. Výzkum kulturních a kreativních odvětví a jejich přínosů k rozvoji měst a regionů, považujeme za důležitou oblast, na kterou chceme do budoucnosti zaměřit naše badatelské úsilí.

Využíváme především interdisciplinární přístupy, které dokáží integrovat poznatky nejenom sociálních a ekonomických věd (sociální a kulturní geografie, regionální ekonomie, politologie, sociologie, teorie správy a řízení), ale také věd přírodních (fyzická geografie, ekologie) a technických (architektura, výstavba měst, územní a krajinné plánování), které jsou zasazeny do výkladového rámce regionální a komunální politiky (regional and urban governance) a městského a regionálního plánování (urban and regional planning).

Z metodologického hlediska používáme hlavně induktivní postupy, které vycházejí z empirických výzkumů a zpravidla mají bezprostřední vliv na regionální a komunální politiku. Upřednostňujeme techniky kvalitativní výzkumu jako expertní rozhovory, skupinové diskuse a případové studie.

Snažíme se rozvíjet jak základní, tak i aplikovaný výzkum a poradenství pro obce, města a regiony, o čem svědčí níže uvedený seznam řešených projektů. V duchu „praktického obratu“ v metodologii sociálních věd, přistupujeme k teorii a metodologii regionálního a lokálního rozvoje z pohledu praxe. Naším cílem je vytvářet „teorii praxe“. Jedná se o metodologický posun od tradičních systematizujících přístupů, směrem k většímu pragmatismu a konkrétnímu situačnímu poznání (obrat od makroteorií a makroanalýz k mikroteoriím a mikroanalýzám).

Personální obsazení

Dokumenty a důležité odkazy


Výstupy z projektu TAČR č. TL03000527 PERIFERIE (2020-2023)

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení (2018-2020). Projekt TAČR ÉTA č. TL01000498

Příklady revitalizačních strategií pro vybraná městská centra (2020) Publikace 


Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. První část: problémy a výzvy (2019) Publikace 


Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center (2020) Publikace 


PDF

Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: případové studie (2020) Publikace 


Revitalizace městských center - metodická příručka (2020) Publikace 


Budoucnost venkova v ČR. Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie (2018-2020). Projekt TAČR ÉTA č. TL01000110

Atlas rozvoje venkova (2020) Publikace 


Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí (2020) Publikace 


Investiční potřeby venkovských obcí v ČR (2020) Publikace 


Adaptační strategie rozvoje venkova (2020) Publikace 


Požadavky na novou politiku rozvoje venkova (2020) Publikace 


Predikce budoucích výzev sídel do 15 tisíc obyvatel a foresight souvisejících trendů (2018-2020). Projekt TAČR BETA č. TITSMMR702

"Image města Plzně očima vysokoškolských studentů" (projekt v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU - 2017)

O SVRR

Podrobné informace o SVRR (Profil SVRR, Zaměření a nabídka vědecko-výzkumných a poradenských aktivit, Doposud řešené projekty)


PDF

GIS v územním plánování Územní plánování v Plzni a GIS 


PDF

Certifikovaná metodika

Certifikovaná metodika „TVORBA STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI“ (2015)

Výsledky řešení projektu MMR

Poučení ze současného krizového vývoje pro česká města (J. Ježek a kol., 2011, studie) 1_Poučení 


PDF

Dopady finanční a hospodářské krize na rozvoj měst (J. Ježek, L. Kaňka a kol., 2011, studie) 2_Analýza 


PDF

Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj měst a venkovských regionů v ČR (publikace, 2011) 3_Sborník příspěvků 


Competitivenes and sustainable development of the small towns and rural regions (monography, 2011) 4_Monography 


Výsledky řešení projektu TA ČR TD020323 „STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ, MĚST A REGIONŮ: VÝZVY, PROBLÉMY, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ“ (2014-2015)

Výstup z projektu TAČR, program Omega č. TD 020272 "Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů" - r. 2014

Výstup z projektu TAČR, program Omega č. TD 020272 "Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů" - r. 2015

Kontakt

středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň

Telefon: +420377633061, +42602510598