středisko pro výzkum regionálního rozvoje

vedoucí:
  doc. RNDr. Jiří JEŽEK Ph.D.
jezekji@kge.zcu.cz Tel: +420+420377633061, +42602510598
http://www.svrr.zcu.cz
sekretářka:
   Helena BLECHOVÁ
blechovh@kge.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Posláním Střediska pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) je přispívat svými poznatky k udržitelnému sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu rozvoji měst a regionů. Jsme přesvědčeni, že úkolem regionálních věd a regionálního výzkumu není pouze popis, vysvětlení a prognóza prostorových jevů, ale také aplikace jejich poznatků ve společenské praxi - ve veřejné politice a veřejné správě. Předmětem našeho výzkumného zájmu tak nejsou pouze struktury, procesy a aktéři regionálního a lokálního rozvoje, ale také strategie a nástroje jejich ovlivňování a usměrňování. Usilujeme o pochopení toho, jak instituce jako trh, stát (veřejný sektor) a občanská společnost přispívají k regionálnímu a lokálnímu rozvoji. Jak jej ovlivňují, resp. mohou ovlivňovat.

Snažíme se také formulovat, a k široké veřejné diskusi nabízet, inovativní rozvojové koncepty a strategie, které umožňují městům a regionům adekvátně reagovat na měnící se podmínky makroprostředí. K nejvýznamnějším výzvám, před nimiž dnes města a regiony stojí, patří globalizace, evropská integrace, technologický rozvoj, klimatické a demografické změny a rostoucí konkurence mezi městy a regiony o ekonomické zdroje. V podmínkách znalostní ekonomiky, kam naše společnost směřuje, se dále klíčovým faktorem ekonomického rozvoje (vedle práce a kapitálu) stává kreativita. Výzkum kulturních a kreativních odvětví a jejich přínosů k rozvoji měst a regionů, považujeme za důležitou oblast, na kterou chceme do budoucnosti zaměřit naše badatelské úsilí.

Využíváme především interdisciplinární přístupy, které dokáží integrovat poznatky nejenom sociálních a ekonomických věd (sociální a kulturní geografie, regionální ekonomie, politologie, sociologie, teorie správy a řízení), ale také věd přírodních (fyzická geografie, ekologie) a technických (architektura, výstavba měst, územní a krajinné plánování), které jsou zasazeny do výkladového rámce regionální a komunální politiky (regional and urban governance) a městského a regionálního plánování (urban and regional planning).

Z metodologického hlediska používáme hlavně induktivní postupy, které vycházejí z empirických výzkumů a zpravidla mají bezprostřední vliv na regionální a komunální politiku. Upřednostňujeme techniky kvalitativní výzkumu jako expertní rozhovory, skupinové diskuse a případové studie.

Snažíme se rozvíjet jak základní, tak i aplikovaný výzkum a poradenství pro obce, města a regiony, o čem svědčí níže uvedený seznam řešených projektů. V duchu „praktického obratu“ v metodologii sociálních věd, přistupujeme k teorii a metodologii regionálního a lokálního rozvoje z pohledu praxe. Naším cílem je vytvářet „teorii praxe“. Jedná se o metodologický posun od tradičních systematizujících přístupů, směrem k většímu pragmatismu a konkrétnímu situačnímu poznání (obrat od makroteorií a makroanalýz k mikroteoriím a mikroanalýzám).

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Helena BLECHOVÁ blechovh@kge.zcu.cz 3069, 3051
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
Ing. Lukáš KAŇKA, Ph.D. kankal@kge.zcu.cz
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)

Dokumenty ke stažení a odkazy

"Image města Plzně očima vysokoškolských studentů" (projekt v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU - 2017)
O SVRR
Certifikovaná metodika „TVORBA STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI“ (2015)
Výsledky řešení projektu TA ČR TD020323 „STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ, MĚST A REGIONŮ: VÝZVY, PROBLÉMY, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ“ (2014-2015)
Certifikovaná metodika "MARKETING JAKO NÁSTROJ TVORBY A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI MĚST"
Výsledky řešení projektu MMR "KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH MĚST V ČESKÉ REPUBLICE" (WD-19-07-1)
  • pdf.gifPoučení ze současného krizového vývoje pro česká města (J. Ježek a kol., 2011, studie) 1_Poučení 
  • pdf.gifDopady finanční a hospodářské krize na rozvoj měst (J. Ježek, L. Kaňka a kol., 2011, studie) 2_Analýza 
  • Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj měst a venkovských regionů v ČR (publikace, 2011) 3_Sborník příspěvků 
  • Competitivenes and sustainable development of the small towns and rural regions (monography, 2011) 4_Monography 
Výstup z projektu TAČR, program Omega č. TD 020272 "Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů" - r. 2014
Výstup z projektu TAČR, program Omega č. TD 020272 "Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů" - r. 2015

Kontakt

  • Telefon: +420377633061, +42602510598

Adresa: