doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail matuskov@fek.zcu.cz
telefon  377633062
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 14:00, pouze telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu
kancelář  ---

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

Č1S4 Člověk a jeho svět s didaktikou 4
Č1S5 Člověk a jeho svět s didaktikou 5
DP Diplomový seminář
EDVL Didaktika vlastivědy
EDVL1 Didaktika vlastivědy 1
GOS Geografie obyvatelstva a sídel
HGCRS Humánní a regionální geografie ČR
HGCRZ Humánní a regionální geografie ČR
MRGV1 Metody regionálně-geografického výzkumu I
MSEVA Metody socioekonomického výzkumu
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2
SSG Sociální a správní geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech