Středisko projektových aktivit

vedoucí:
  Ing. Martin JANUŠKA Ph.D.
mjanuska@kpm.zcu.cz Tel: +420377633025
http://www.fek.zcu.cz/spa

Aktuálně

Charakteristika

Středisko projektových aktivit (SPA) vzniklo na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v r. 2010. Svou činnost vyvíjí v plzeňské i chebské části Fakulty ekonomické ve spolupráci s proděkanem pro projektovou činnost a rozvoj a proděkanem pro výzkum a vývoj.

Poslání a činnost střediska:

Posláním střediska je zvýšení projektových aktivit všech pracovišť FEK včetně projektů výzkumu a vývoje. Středisko se soustředí na následující činnosti:
  • identifikaci potenciálu a know-how pracovišť FEK v oblasti projektů,
  • monitorování a vyhledávání vhodných dotačních titulů,
  • pomoc při vyhledávání projektových partnerů,
  • rozvíjení kontaktů s veřejným i podnikatelským sektorem, se vzdělávacími a poradenskými agenturami, regionálními rozvojovými agenturami, BIC, hospodářskými komorami a dalšími subjekty,
  • spolupráci s odpovídajícími pracovišti rektorátu ZČU,
  • informování pracovníků FEK o možnostech zapojení do projektových aktivit, o školeních, seminářích a dalších akcích zaměřených na účast v projektech,
  • asistenci a konzultace při přípravě projektů po formální stránce (věcnou náplň budou zajišťovat pracoviště, která podávají návrhy projektů).
Toto poslání odpovídá odbornému zaměření a know-how FEK a je v souladu s plány dlouhodobého rozvoje FEK i ZČU.

Do náplně činnosti střediska patří i projekty mezinárodní spolupráce a mobilit studentů a učitelů.

V rámci střediska vznikla v r. 2011 projektová kancelář, jejímž hlavním cílem je poskytovat metodickou podporu navrhovatelům, příp. řešitelům výzkumných projektů, pomoc při jejich administraci a školení zaměřené na dílčí oblasti problematiky výzkumných projektů. Dále se bude podílet na výše uvedených činnostech v souladu s posláním střediska.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D. egerova@kpm.zcu.cz 3600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA hommer@kmo.zcu.cz 3307
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. jircingo@kpm.zcu.cz 3610
Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D. mjanuska@kpm.zcu.cz 3623
doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D. pitrovak@kem.zcu.cz 3003, 3113
doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D. pasek@kme.zcu.cz 2312
Ing. Lenka ŠIMONOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 3622
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)

Dokumenty ke stažení a odkazy

Kontakt

  • Telefon: 377633025

Adresa: