Inovace vzdělávacího procesu s využitím aplikací AI


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:22410227
Poskytovatel:Visegrad Fund
Období řešení:2024-2025

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Umělá inteligence (AI) se stává stále důležitější. Chybí informace o vhodných aplikacích umělé inteligence, akademičtí pracovníci a studenti mají nedostatek dovedností v oblasti umělé inteligence. Univerzity čelí několika výzvám spojeným se začleněním umělé inteligence do vzdělávacího procesu. Projekt pomůže implementovat inovativní řešení, která zatím nebyla dostatečně využita v současných studijních programech.
Navrhovaný projekt a jeho požadované výstupy souvisí s hlavním posláním organizace řešitele a partnerů projektu, kterými jsou univerzity ze zemí V4. Plánované výstupy (akce, produkty, aktivity) projektu přispějí k udržitelné spolupráci v regionu V4, zlepší vzájemnou informovanost zúčastněných univerzit a dalších subjektů z praxe, podpoří spolupráci v rámci V4 se zaměřením na oblast vzdělávání a podpoří potřebnou mezioborovou spolupráci a mezioborové řešení tohoto komplexního a aktuálního úkolu.
Projekt pomůže implementovat inovativní řešení jako aktuální a „žhavé téma“, které dosud nebylo dostatečně implementováno do oficiálních studijních programů uvedených univerzit. Projekt má tedy nepřímý cíl související s aktualizací znalostí učitelů na zmíněných institucích, kteří se stanou odpovědnými za přípravu nových inovativních řešení výuky založených na umělé inteligenci.
AI má potenciál způsobit revoluci ve vzdělávacím sektoru tím, že zlepší zážitky z výuky, podpoří učitele a nabídne studentům více personalizovaných vzdělávacích příležitostí. Přidanou hodnotou je dále zaměření na využití AI pro rozvoj inovací v oblasti digitální gramotnosti, dovedností kritického myšlení a přípravy studentů na budoucí zaměstnání a kariérní úspěch.

DOKUMENTY:fotografie