Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan MOUCHA
Číslo projektu:SGS-2019-004
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2019-2020

SPOLUŘEŠITELÉ: