Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (KGE/VMEGS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Hlavním cílem předmětu je obrátit pozornost studentů na globální problémy lidstva a globalizaci, vést je k jejich sledování, k zamýšlení se nad těmito problémy a nad možnostmi přispění k jejich řešení v obecné i osobní rovině.

Vyučující:

Prezenční studium