Marketingová situační analýza pro produktové portfolio firmy a vývoj strategického marketingového plánu


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2021-2022

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V rámci tohoto smluvního výzkumu byla realizována situační analýza pro produktové portfolio (koncertních a mistrovských) smyčcových hudebních nástrojů firmy Violin Schönbach a z ní vycházející Strategický marketingový plán pro produktové portfolio firmy.