Udržitelnost maloobchodu ve venkovských obcích ČR


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2021-032
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je analyzovat možnosti uplatnění vhodných obchodních modelů (podnikatelské strategie, případně využití podpory)
pro udržitelné podnikání subjektů maloobchodu s rychloobrátkovým zbožím ve venkovských obcích do 500 resp. 1000 obyvatel
(případně až do 2000 obyvatel) s formulací doporučení strategie v jednotlivých situacích v závislosti na vnějších a vnitřních
faktorech ovlivňujících podnikání ve venkovském obchodě (poloha, efektivnost, spotřební zvyklosti, mobilita, konkurence atd.).
Východiskem bude analýza chování a očekávání spotřebitelů – obyvatel nejmenších obcí při nákupu rychloobrátkového zboží,
analýza vlivu velkoplošných prodejen nadnárodních řetězců na nákupní chování obyvatel venkova, analýza efektivnost podnikání v
retailu na venkově, míry mobility a faktorů ovlivňující mobilitu a spádovost. Využity budou metody územní analýzy a metody
analýzy (modely) rentability provozu kamenných prodejen.
Předpokládá se využití zkušeností z problematiky udržitelného obchodního podnikání na venkově z prostředí Bavorska (spolupráce
s OTH Amberg-Weiden) a návrh spolupráce formou následného společného projektu.