Udržitelnost maloobchodu ve venkovských obcích ČR


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2021-032
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je analyzovat možnosti uplatnění vhodných obchodních modelů (podnikatelské strategie, případně využití podpory)
pro udržitelné podnikání subjektů maloobchodu s rychloobrátkovým zbožím ve venkovských obcích do 500 resp. 1000 obyvatel
(případně až do 2000 obyvatel) s formulací doporučení strategie v jednotlivých situacích v závislosti na vnějších a vnitřních
faktorech ovlivňujících podnikání ve venkovském obchodě (poloha, efektivnost, spotřební zvyklosti, mobilita, konkurence atd.).
Východiskem bude analýza chování a očekávání spotřebitelů – obyvatel nejmenších obcí při nákupu rychloobrátkového zboží,
analýza vlivu velkoplošných prodejen nadnárodních řetězců na nákupní chování obyvatel venkova, analýza efektivnost podnikání v
retailu na venkově, míry mobility a faktorů ovlivňující mobilitu a spádovost. Využity budou metody územní analýzy a metody
analýzy (modely) rentability provozu kamenných prodejen.
Předpokládá se využití zkušeností z problematiky udržitelného obchodního podnikání na venkově z prostředí Bavorska (spolupráce
s OTH Amberg-Weiden) a návrh spolupráce formou následného společného projektu.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Sadílek, T.; Kunešová, H.; Cimler, P. Sustainability and the development trends of rural retail business in the Czech Republic. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2023, roč.33. č.4, s.396-414, ISSN 0959-3969.
  Statě ve sborníku
  • Šlechtová Sojková, O.; Kiprý, M.; Nákupní podmínky a chování zákazníků na českém venkově – výzkum ve vybraných obcích. In Sborník příspěvků konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-14. ISBN 978-80-261-1129-0.
  • Kunešová, H.; Sadílek, T.; Cimler, P. Rural retail in Czechia: Current situation and future perspectives in comparison with other European countries. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021 (XB-CON). Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2021, s.139-148. ISBN 978-3-86367-067-2.