Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Číslo projektu:SS03010080
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je prostřednictvím multidisciplinárního přístupu vytvořit podporu pro prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách měst a obcí. Podpora bude vytvořena ve formě softwarové aplikace a odborné knihy - manuálu pro optimalizaci výběru nebo posuzování vhodnosti opatření na jednotlivých funkčních typech rozvojových ploch. Výsledky propojí poznatky z výzkumu a praxe z oborů územního plánování, ekonomie, urbanismu, hydrologie, krajinného inženýrství, vodárenství a stokování. Dílčím cílem je zpracovat specializované mapy jako modelové variantní návrhy řešení pro pět pilotních lokalit různých typů rozvojových ploch. Pilotní zpracování zároveň poslouží konkrétním potřebám praxe menších měst a obcí, které nemají kapacity na vlastní specializované studie.

    PUBLIKACE:

    Příspěvky v odborných časopisech
    • Kopp, J.; Frajer, J.; Lehnert, M.; Kohout, M.; Ježek, J. Integrating Concepts of Blue-green Infrastructure to Support Multidisciplinary Planning of Sustainable Cities. Problemy Ekorozwoju, 2021, roč.16. č.2, s.137-146, ISSN 1895-6912.
    • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M.; Preis, J.; Dolejš, M. Comparison of Ecohydrological and Climatological Zoning of the Cities: Case Study of the City of Pilsen. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021, roč.10. č.5, s.1-21, ISSN 2220-9964.
    • Kopp, J.; Marval, Š. Využití srážkových vod na veřejných prostranstvích. Geografické rozhledy, 2021, roč.30. č.4, s.34-37, ISSN 1210-3004.