Výzkum vybraných oblastí managementu a marketingu organizací v kontextu demografických a technologických změn


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2020-015
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2020-2022

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vybrané oblasti managementu a marketingu organizací. Primárně je orientován na výzkum dopadů demografických a technologických změn na fungování soudobých organizací, které budou zkoumány ve dvou rovinách. První rovina představuje zkoumání demografických dopadů, kdy specifická pozornost bude věnována diverzitě jako komplexnímu pojmu, která výrazně přispívá ke konkurenceschopnosti a udržitelnost organizací. Konkrétně se výzkumné aktivity zaměří na identifikaci a zhodnocení dopadů demografických změn na oblast řízení věkově a genderově různorodé pracovní síly a na chování zákazníků v kontextu aplikací generačního marketingu. Druhá rovina sleduje vliv rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) na podnikání se zaměřením na management a na komunikaci prostřednictvím ICT. Výzkumné aktivity budou zaměřené na zkoumání implementace ICT zejména pro digitální marketing a jeho využívání v organizačním prostředí i obecně pro komunikaci mezi lidmi v současné společnosti.