Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:TL02000055
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je tvorba funkčního marketingového nástroje k zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace se zohledněním vývojových trendů v oblasti neziskového sektoru. Záměrem je spojit úsilí relevantních vědních disciplín a nabídnout jej nestátní neziskové organizaci (NNO), která má diverzifikované financování se sníženou závislostí na veřejných zdrojích od roku 2020.