Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.
Číslo projektu:GA19-18080S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt modeluje dodavatelsko-odběratelské potravinářské řetězce v Evropě se zaměřením na a) jejich fungování, b) používání nekalých obchodních praktik, c) dopad politik a regulací, a d) vliv měnícího se chování spotřebitelů, zejména ke zdravé výživě. Projekt používá široké spektrum metodologických přístupů ke komplexnímu řešení otázek týkajících se vývoje dodavatelsko-odběratelských řetězců v potravinářství v Evropě. K vyhodnocení dopadu podpory organizací výrobců a jiných politik na výkonnost firem jsou použity propensity score matching a zobecněné propensity score matching. Pro vyhodnocení transmise cenových signálů ve vertikálním směru od farmářů ke spotřebitelům a opačně a vyhodnocení transmise horizontální od světových k místním trhům bude použita analýza časových řad. Pro studium nekalých obchodních praktik uvnitř dodavatelsko-odběratelských řetězců bude použita ekonometrická analýza dat z výběrových statistických šetření. Poptávka po zdravých potravinách bude analyzována a kvantifikována s použitím mikro dat.