Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Vice Dean for Academic Affairs of Faculty of Economics
Deputy Head of Department of Marketing, Trade and Services
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Co-worker of Centre for Regional Development Research
Co-worker of Centre of Project Activities

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
room  CD205, UK524

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2021-2023] SGS-2021-020 - Změny v ekonomice a marketingu turismu (co-solver)
 • [2020-2023] TL03000377 - Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
 • [2019-2021] TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE (co-solver)
 • [2019] SVK1-2019-021 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019" (co-solver)
 • [2019-2021] TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí (co-solver)
 • [2019-2020] TL02000055 - Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby (co-solver)
 • [2018-2020] TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů (co-solver)
 • [2017] SVK1-2017-012 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017" (co-solver)
 • [2017-2019] SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu (co-solver)
 • [2015-2016] SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci (co-solver)
 • [2014-2016] Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (co-solver)
 • [2014-2014] SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2014-2014] SVK1-2014-002 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2014" (co-solver)
 • [2014-2015] 378 - Trading-up česko-bavorského dotačního území Cíl3 – empirie a opatření (co-solver)
 • [2014-2015] TD020323 - Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení (co-solver)
 • [2013-2013] 21220142 - Integrated talent management -challenge and future for organisations in the Visegrad countries (co-solver)
 • [2013-2014] SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě (co-solver)
 • [2012-2013] TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství (co-solver)
 • [2012] SVK1-2012-024 - Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia (co-solver)
 • [2008] Marketingové aktivity v odvětví cestovního ruchu a vliv cestovního ruchu na ekonomiku
 • [2007] Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách
 • [2007-2011] WD-19-07-1 - Konkurenceschopnost malých měst v České republice (co-solver)
 • [2006-2006] Komparace podpory tělovýchovných aktivit podnikovou sférou mezi regiony Karlovarska, Bavorska a Saska (co-solver)
 • [2004-2006] WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů

Development projects

 • [2019-2019] VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví (co-solver)
 • [2019-2022] CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
 • [2018-2018] VS-18-040 - Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK (co-solver)
 • [2018-2020] CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
 • [2016] VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe (co-solver)
 • [2015-2015] VS-15-015 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků FEK (co-solver)
 • [2015] VS-15-029 - Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické (co-solver)
 • [2012-2014] CZ.1.07/2.2.00/28.0059 - Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM)
 • [2009-2011] 088 - Společný semestrální kurz českých a německých studentů (co-solver)
 • [2009] FRVŠ č.1209/2009/F5 - Inovace předmětů zaměření CRHL za využití hotelového informačního systému a případových studií
 • [2009-2009] 1333/2009/F5a - E-shop pro Marketing na internetu (co-solver)
 • [2006-2007] CZ/06/A/EX/134190 - Leonardo - projekty mobility, Inovace vzdělávání a poradenství ve firmách s využitím ICT (co-solver)
 • [2006-2009] Podpora rozvoje internacionalizace
 • [2005-2007] 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 - EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let (co-solver)

Other projects

 • [2019] Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti (co-solver)
 • [2018-2019] 5115/0005/19/5115/0006/19/ (519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
 • [2018] Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022
 • [2018-2018] Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří (co-solver)
 • [2018-2019] 5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
 • [2017] Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o.
 • [2017] Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj (co-solver)
 • [2017-2018] Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí (co-solver)
 • [2016] Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy
 • [2016] Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu (co-solver)
 • [2015] 06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015 (co-solver)
 • [2014] Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení
 • [2014] 04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014 (co-solver)
 • [2014] Podnikatelský (byznys) plán pro inovativní modulární systém stavby domů (co-solver)
 • [2014] 06PUM2014 - Analýza propagačních materiálů města Plzně
 • [2012] Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.)
 • [2012] Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.)
 • [2011] 2011-257 - LLP - Cooperation between education institutions and stakeholders (co-solver)
 • [2009] Podpora spolupráce Fakulty ekonomické ZČU a Hochschule Harz – exkurze a srovnávací studie v oblasti cestovního ruchu
 • [2006] Průzkum potřeb nových zaměstnanců v budoucím období v Karlovarském kraji
 • [2005] Vědeckovýzkumné úkoly pro město Cheb