Studijní program: N0413A050025 Projektové a procesní řízení
Typ studia: navazující magisterské studium
Prezenční forma studia: Plzeň (vizualizace oboru)

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Obsah a zaměření studia

Program je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti pokročilých metod, technik a nástrojů pro řízení projektů (včetně řízení programů a portfolií) a metodami zaměřenými na problematiku procesů, které absolventům umožní provádět jejich modelování, analýzu, optimalizaci a následné řízení. Znalosti z oblasti strategického řízení a managementu znalostí a inovací umožní chápat provázanost projektů a procesů na nosné strategické cíle podniku a přispějí k samostatnosti při rozhodování a připravenosti převzít osobní zodpovědnost při spoluúčasti na řízení podniku. Studijní plán také zahrnuje blok povinně volitelných odborných předmětů v cizím jazyce (angličtina nebo němčina) a předdiplomní praxi.

Profil absolventa

Absolvent je vysokoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným a odborným vzděláním potřebným pro výkon ekonomických a manažerských funkcí na střední a vyšší řídící úrovni v podnikatelských i neziskových organizacích, případně organizacích veřejné správy. Má znalosti a dovednosti potřebné k řízení projektů a procesů a k práci v  ekonomických, obchodních a realizačních úsecích.

Absolvent má znalosti z oblasti ekonomických prognóz, strategického, taktického i operativního řízení s důrazem na problematiku projektového a procesního řízení včetně projektování výrobních systémů. Řídící a organizační kompetence se opírají o předměty zaměřené na personální řízení, manažerské techniky a podnikovou kulturu. Profilující znalosti jsou podpořeny dovednostmi v použití analýz podnikatelských projektů, rizikovosti projektů i znalostmi přínosů projektů k růstu výkonnosti podniku. Teoretické znalosti z odborných předmětů jsou integrovány s aktivním využíváním informačních systémů.


Kompletní výpis studijních programů a oborů.