erg

Studijní program: N0532A330019 Ekonomická a regionální geografie
Typ studia: navazující magisterské studium
Prezenční forma studia: Plzeň (vizualizace)
Typ studia: navazující magisterské studium

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Popis oboru

Tento program je kombinací regionálně-geografických a ekonomických disciplín. Cílem studia je vybavit absolventa odbornými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro uplatnění na střední a vyšší úrovni v institucích veřejné správy, v podnikatelských a neziskových organizacích zaměřených na regionální a regionálně-ekonomickou problematiku především v česko-německém a česko-rakouském prostoru, na řešení prostorových vztahů a interakcí zejména v sociální, ekonomické a environmentální oblasti. Studenti jsou vedeni ke kreativnímu samostatnému řešení praktických problémů v odborné praxi.

Co se naučím

Studium je koncipováno multidisciplinárně s proporčně vyváženým poměrem ekonomicko-geografických, regionálně-geografických a ekonomických disciplín. Program se skládá z bloku povinných předmětů geografických a ekonomických, v rámci povinně-volitelných předmětů si volbou studenti prohlubují studium směrem geografickým či ekonomickým včetně předmětů vedených v cizích jazycích. Teorie je kombinována s praktickou výukou.

Jak se uplatním

Absolvent má rozhled a umí se orientovat v oboru ekonomické a regionální geografie. Na základě odborných znalostí a dovedností je profesně připraven na praktickou činnost v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje. Teoreticky je připraven i pro studium doktorských programů v oborech ekonomická, regionální a sociální geografie, regionální rozvoj.


Update cookies preferences