erg
Studijní program: Ekonomika a management
Typ studia: doktorské studium
Prezenční forma studia: Plzeň (vizualizace oboru)
Kombinovaná forma studia: Plzeň (vizualizace oboru)

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Obsah a zaměření studia

Doktorské studium na FEK ZČU v Plzni je určeno pro studenty, kteří se hlouběji zajímají o ekonomickou a manažerskou teorii a výzkum. Studium v doktorském studijním programu (dále jen "DSP") je uskutečňováno pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, který je po celou dobu studia zaměřen na přípravu na vlastní badatelskou činnost. Studium je realizováno ve dvou etapách:

  1. počáteční, v níž student skládá předepsané zkoušky a současně zpracovává podklady pro zadané téma disertační práce; tato etapa je zakončena státní doktorskou zkouškou,
  2. závěrečné, zaměřené na vlastní vědeckou činnost koordinovanou školitelem, která musí mít výstupy v úspěšné publikační činnosti, a na vypracování disertační práce ukončené obhajobou této práce.

Cílem DSP je vychovávat špičkově vzdělané a tvůrčí odborníky schopné vědecké práce při řešení úkolů v oblasti teorie i při praktických aplikacích v oboru Ekonomika a management. Student si v průběhu doktorského studia osvojí metody výzkumné práce, které je schopen systematicky a komplexně používat. Je schopen závěry a výstupy svých tvůrčích aktivit samostatně publikovat a obhájit ve vědecké diskusi. Již v průběhu studia DSP je rozvíjena schopnost pedagogicky působit, a tím umožnit buď doplňování pedagogického sboru fakulty mladými akademiky nebo kooperaci s odborníky z praxe při zkvalitňování vzdělávání na fakultě. Samozřejmým nárokem kladeným na studenty je aktivní znalost cizího jazyka, a to i v jeho odborné rovině, a schopnost v něm publikovat i pedagogicky působit.

Profil absolventa DSP v oboru Ekonomika a management

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a do vedností

Absolvent DSP má potenciál rozvíjet znalosti získané během studia, sledovat aktuální vývoj v oboru a na základě vlastních zkušeností tvůrčím způsobem řešit problémy podnikatelských subjektů a organizací, správně hodnotit a predikovat trendy vývoje regionálního i globálního prostředí. Znalostní kapitál absolventa DSP umožňuje jeho integrovatelnost do mezinárodních vědeckých a výzkumných týmů, je připraven koordinovat činnosti v rámci těchto týmů a projektů koordinovat, popřípadě i řídit. Pedagogická praxe dává absolventům DSP předpoklady nejen úspěšně prezentovat výstupy své vlastní práce, ale školit a znalostně rozvíjet další odborníky v oblasti ekonomiky a managementu.

Charakteristika profesí pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění

Absolvent doktorského studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Ekonomika a management je odborník s nejvyšším stupněm vysokoškolské kvalifikace, který je připraven pro řídicí, týmovou i samostatnou odbornou, výzkumnou a pedagogickou činnost. Uplatnění může nalézt především v:

  • pedagogické práci na vysokých školách a univerzitách ekonomického, případně i technického zaměření v ČR i v zahraničí;
  • v odděleních pro výzkumnou a analytickou činnost středních a velkých podniků a organizací;
  • v renomovaných poradenských a konzultačních firmách;
  • v mezinárodních auditorských firmách;
  • jako expert v oblasti analýzy a řízení podnikových procesů, projektového řízení, finančního řízení na úrovni vrcholového vedení firem a organizací;
  • jako odborný a řídicí pracovník institucí pro výzkum a vývoj.
Absolvování doktorského studijního programu je předpokladem dalšího vědeckého růstu absolventa v akademickém prostředí, při habilitačních a jmenovacích řízeních.

Přijetí do doktorského studia na FEK

Přijímací zkouška probíhá formou rozpravy nad zvoleným tématem disertační práce zahrnující všeobecný rozhled v daném vědním oboru. Uchazeč předloží komisi údaje o své publikační činnosti, popř. o jiných aktivitách v oboru, pokud je nepřiložil jako součást přihlášky. Přijímací zkouška je veřejná. Podrobnější podmínky jsou stanoveny ve Vyhlášce děkana FEK ZČU v Plzni o přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu.