Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:SGS-2023-003
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2023-2025

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vybrané oblasti managementu a marketingu organizací v kontextu rozvoje digitální společnosti. Primárně je orientován na výzkum dopadů demografických a technologických změn na fungování soudobých organizací, které budou zkoumány ve dvou rovinách. Významným aktuálním specifikem bude rovněž zkoumání post-Covidových dopadů právě do managementu a marketingu. První rovina představuje výzkum dopadů digitalizace a pandemie Covid na oblast řízení lidských zdrojů, primárně na témata kvalita pracovního života, diverzita a vzdělávání a rozvoj. Druhá rovina sleduje vliv rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) na podnikání se zaměřením na management a marketing. Výzkumné aktivity budou zaměřené na zkoumání implementace ICT zejména pro digitální marketing a jeho využívání v organizačním prostředí i obecně pro komunikaci mezi lidmi v současné společnosti. Primární zaměření bude na témata sociální e-commerce a využívání sociálních médií pro branding organizací.

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Eger, L.; Egerová, D. Human Resource Sustainability and Digital Transformation: Exploring the Role of Key Actors. In Proceedings of the 16th International Conference,Liberec Economic Forum 2023. Liberec : Technical University of Liberec, 2023, s.77-84. ISBN 978-80-7494-672-1.