Smart cities a sociální, ekologická a ekonomická transformace měst


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2022-013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2022-2024

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Města a městské regiony dnes procházejí zásadními, rozsáhlými a hlubokými společenskými změnami, které se označují jako
města transformace (Transformation City). Představují systémovou a koevoluční změnu ve smyslu vzájemných interakcí mezi
technologickými, ekonomickými, sociokulturními a institucionálními aspekty, které se navzájem ovlivňují, mění a
přizpůsobují. Udržitelná transformace měst představuje strukturální a systémovou změnu, které má vícedimenzionální a
nelineární charakter. V normativním vyjádření představuje uplatnění zásad udržitelného sociálního, ekologického a
ekonomického rozvoje. Cílem projektu je shrnout dosavadní teoretické přístupy a koncepty k transformaci měst, identifikovat
trendy a výzvy (megatrendy), před nimiž dnes města stojí a zpracovat případové studie ukazující, jak m jak se města na dané
trendy dokáží adaptovat. Klíčová pozornost je věnována demografické změně, komunální energetice, digitalizaci a smart
technologiím, modrozelené infrastruktuře, revitalizaci městských center, participaci mladých lidí na rozvoji měst, využití
moderních technologií v rámci komunikace měst s občany a využití participativním výzkumných metod. Projekt, resp. jeho
dílčí části budou řešeny v rámci vybraných seminářů, projektových seminářů, diplomových a disertačních prací. Bude se
jednat o rešerše české a zahraniční literatury, dále o polostrukturované rozhovory s analytiky (akademickými pracovníky),
představiteli vybraných měst a dalšími experty z ČR a zahraničí, a v neposlední řadě o dotazníkové (on-line) šetření zástupců
městských samospráv. Vědecko-výzkumná činnost bude směřovat ke konfrontaci, resp. syntéze teoretických a praktických
poznatků. Těžiště bude spočívat v tvorbě případových studií, které se budou zabývat vybranými aspekty transformace měst jak
v ČR, tak zahraničí. Jedná se o široce koncipovaný projekt, jehož účelem je vyprofilovat vědecko-výzkumnou činnost katedry
geografie, resp. Střediska pro výzkum regionálního rozvoje a zapojit do jeho činnosti studenty magisterského a doktorského
studia ekonomické a regionální geografie, resp. ekonomiky a managementu, a to formou projektových seminářů a
diplomových a disertačních prací. To povede jak (1.) ke zkvalitnění vysokoškolské výuky (studenti získají více vědeckovýzkumných
kompetencí), tak ke (2.) koordinaci vědecko-výzkumné v rámci katedry a také (3.) prohloubení spolupráce s
podobně zaměřenými pracovišti jak v ČR, tak zahraničí (příprava společného projektu). (4.) Projekt má charakter
aplikovaného výzkumu, takže publikační výstupy budou využitelné také jako inspirace pro česká města ve smyslu posilování
jejich akceschopnosti.