Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:TL02000060
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je v souladu s resortními strategiemi a koncepcemi vytvořit metodiku adaptace malých obcí z pohledu dostupnosti pitné vody pro obyvatele jako indikátoru socio-ekonomického rozvoje společnosti. Předmětem řešení je využít dosavadního poznání (podmínkách ČR i zahraničí) v oboru ekonomie, územního plánování, krajinného inženýrství, vodárenství a stokování či demografie a prostřednictvím multidisciplinárního přístupu ekonomů, hydrologů, geografů, urbanistů či environmentalistů komplexně pokrýt oblast na pomezí společenských, přírodních a technických věd, kdy budou hodnoceny socio-ekonomické aspekty napojení na centrální přivaděče v alternaci s identifikací nových lokálních zdrojů, rozšířením stávajících kapacit vodních zdrojů pro zajištění požadovaných potřeb pitné vody.

    PUBLIKACE:

    Příspěvky v odborných časopisech
    • Hejduková, P.; Kureková, L.; Hejduk, T.; Marval, Š.; Roub, R. Dostupnost pitné vody jako rozvojový faktor malých obcí z pohledu obyvatel a starostů. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.2, s.80-89, ISSN 1805-0603.
    Statě ve sborníku
    • Polívka, M.; Dvořáková, L. Industrial revolution 4.0 in industrial laundries and their information technologies landscape. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. neuveden : SHS Web of Conferences, 2020, s.1-8. ISBN 2261-2424neuvedeno.