Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:TL02000060
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je v souladu s resortními strategiemi a koncepcemi vytvořit metodiku adaptace malých obcí z pohledu dostupnosti pitné vody pro obyvatele jako indikátoru socio-ekonomického rozvoje společnosti. Předmětem řešení je využít dosavadního poznání (podmínkách ČR i zahraničí) v oboru ekonomie, územního plánování, krajinného inženýrství, vodárenství a stokování či demografie a prostřednictvím multidisciplinárního přístupu ekonomů, hydrologů, geografů, urbanistů či environmentalistů komplexně pokrýt oblast na pomezí společenských, přírodních a technických věd, kdy budou hodnoceny socio-ekonomické aspekty napojení na centrální přivaděče v alternaci s identifikací nových lokálních zdrojů, rozšířením stávajících kapacit vodních zdrojů pro zajištění požadovaných potřeb pitné vody.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Hejduková, P.; Kureková, L. Water scarcity: regional analyses in the Czech Republic from 2014 to 2018. OECONOMIA COPERNICANA, 2020, roč.11. č.1, s.161-181, ISSN 2083-1277.
  • Marval, Š.; Hejduková, P.; Roub, R. Dostupnost pitné vody v malých obcích. Geografické rozhledy, 2019, roč.29. č.2, s.8-11, ISSN 1210-3004.
  Statě ve sborníku
  • Marval, Š.; Hejduková, P.; Roub, R.; Dušková, K.; Zajíček, A.; Hejduk, T. Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti. In 13. bienální konference VODA 2019. Brno : CzWA, 2019, s.554-558. ISBN 2694-7013neuvedeno.