Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
Číslo projektu:TL02000060
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je v souladu s resortními strategiemi a koncepcemi vytvořit metodiku adaptace malých obcí z pohledu dostupnosti pitné vody pro obyvatele jako indikátoru socio-ekonomického rozvoje společnosti. Předmětem řešení je využít dosavadního poznání (podmínkách ČR i zahraničí) v oboru ekonomie, územního plánování, krajinného inženýrství, vodárenství a stokování či demografie a prostřednictvím multidisciplinárního přístupu ekonomů, hydrologů, geografů, urbanistů či environmentalistů komplexně pokrýt oblast na pomezí společenských, přírodních a technických věd, kdy budou hodnoceny socio-ekonomické aspekty napojení na centrální přivaděče v alternaci s identifikací nových lokálních zdrojů, rozšířením stávajících kapacit vodních zdrojů pro zajištění požadovaných potřeb pitné vody.