Geovědy 1 (KGE/GEO1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentovi souhrnný úvod do studia geografie a vštípit fundamentální schopnosti vnímání prostoru a času z pohledu geografie. Představit planetu Zemi jako objekt vědního oboru geografie a vymezit postavení geografie ve vztahu ke vědám o Zemi a vesmíru. Charakterizovat postavení Země v rámci systému sluneční soustavy a její polohu ve Vesmíru. Popsat základní geometrii Země, aktuálně používané souřadnicové systémy a naučit studenty základním výpočtům na referenční kouli. Definovat pohyby Země a Měsíce a vysvětlit jejich vliv na geosféru a zároveň seznámit studenty se zdánlivými pohyby nebeských těles a možnosti jejich využití při navigaci. Vysvětlit téma fyzikálního času, jeho měření, stanovování zeměpisné délky a kalendáře. Seznámit studenty s referenčními plochami Země, souřadnicovými systémy a s principy kartografického zobrazování.

Vyučující:

Prezenční studium