Terénní praxe z kartografie a topografie (KGE/KTP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 3+ 0
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty se specifiky topografické mapy, s měřicími přístroji (GPS) a vybranými metodami mapování polohopisu a výškopisu. Zajistit, aby si student osvojil praktické dovednosti z mapování a zpracování naměřených dat.

Vyučující:

Prezenční studium