Humánní a regionální geografie ČR (KGE/HGCRS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KGE/GČRB, KGE/HGCRZ
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Student získá základní informace o poloze České republiky, jejím obyvatelstvu a hospodářství a je schopen s nimi dále pracovat. Uvědomuje si vzájemné vazby a souvislosti fyzickogeografickými poměry ČR a jejím hospodářstvím a mezi jednotlivými hospodářskými odvětvími země navzájem, je schopen je vysvětlovat. Dokáže podat humánně-geografickou charakteristiku menších územních celků (krajů, jinak definovaných regionů).

Vyučující:

Prezenční studium