JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail martinci@kem.zcu.cz
telefon  377633110
konzultační/úřední hodiny  Po 13:00 - 13:45, UK424
kancelář  UK 424

Publikace

Monografické publikace
 • Pokrivčák, J.; Martinčík, D.; Rajčániová, M.; Vargová, L.; Bušík, M.; Bobokhonov, A. FOOD PRICE TRANSMISSION ESTIMATION TECHNIQUES AND EMPIRICAL EVIDENCE. Plzeň : University of West Bohemia in Pilsen, 2018. 110s. ISBN 978-80-261-0841-2.
 • Cihelková, E.; Křížková, J.; Kunešová, H.; Martinčík, D. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha : C.H. Beck, 2001. 257s. ISBN 80-7179-311-6.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Martinčík, D.; Jarý, Č.; Šlechtová Sojková, O. Rekondiční masáže spotřeby prováděné centrálními bankami - experimentální verifikace. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.2, s.54-66, ISSN 1805-0603.
 • Vildová, E.; Martinčík, D.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Measuring Customer Satisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.1, s.151-168, ISSN 1212-3609.
 • Martinčík, D.; Sojková, O.; Aleš, R. Decentralizované řešení dopravní úlohy: experimentální přístup. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.1, s.32-44, ISSN 1805-0603.
 • Martinčík, D.; Šlehoferová, M. Competitiveness and Convergence of Czech Regions: Persistence of Discrepancies. E + M. Ekonomie a Management, 2014, roč.17. č.2, s.14-33, ISSN 1212-3609.
 • Polívka, M.; Martinčík, D. Measures ensuring the food quality on retail markets: experimental perspective. Agricultural Economics (AGRICECON), 2014, roč.60. č.8, s.343-352, ISSN 0139-570X.
 • Martinčík, D. Podnikatelé by neměli čekat na vyřešení ekonomické krize a potiori "Mr. Keynes and the Classics". Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.16-34, ISSN 1805-0603.
 • Polívka, M.; Martinčík, D.; Burešová, V. Společenská odpovědnost v evropském a českém cukrovarnictví. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč.129. č.5-6, s.188-191, ISSN 1210-3306.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Experimenty jako metoda výuky základních kurzů ekonomie. Media4u Magazíne, 2013, roč.10. č.1, s.91-97, ISSN 1214-9187.
 • Martinčík, D.; Pešík, J. Frank Plumpton Ramsey: The Economic Phenomenon Who Died Prematurely. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč.2013. č.2, s.137-154, ISSN 1802-0364.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Contribution of Corporate Social Responsibility to the Shareholder Value: Experimental Perspective. E + M. Ekonomie a Management, 2012, roč.15. č.3, s.108-123, ISSN 1212-3609.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Makroekonomické změny současnosti, aneb mnoho povyku pro nic?. Trendy v podnikání, 2011, roč.1. č.2, s.62-71, ISSN 1805-0603.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Cukrovarnictví, řepařství a Velká hospodářská krize v ČSR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč.127. č.9-10, s.321-324, ISSN 1210-3306.
 • Martinčík, D. Ekonomický 18-úhelník pro porovnání regionálního vývoje, návrh a ukázka aplikace. Ekonomické rozhľady, 2008, roč.37. č.1, s.130-144, ISSN 0323-262X.
 • Martinčík, D. Ekonomicko-sociální úroveň krajů - komplexní srovnávací analýza. E+M. Ekonomie a management, 2008, roč.11. č.1, s.14-25, ISSN 1212-3609.
 • Martinčík, D.; Šedivá, B. Dynamics of Hume's Law. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč.15. č.4, s.69-78, ISSN 0572-3043.
 • Martinčík, D. 80. let historie naší centrální banky. Národohospodářský obzor, 2006, roč.6. č.2, s.26-41, ISSN 1213-2446.
 • Martinčík, D. Jak rozumět nezávislému postavení centrální banky?. E + M. Ekonomie a Management, 2005, roč.8. č.4, s.108-119, ISSN 1212-3609.
 • Martinčík, D. Problémy zdravotnictví a transformace nemocnic na akciové společnosti. Euro Zpravodaj, 2004, roč.3. č.4, s.67-, ISSN 1213-6913.
Kapitoly v knize
 • Martinčík, D. Konkurenceschopnost krajů ČR - měření úrovně a dynamiky. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi, V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.247-262. ISBN 978-80-7043-632-5.
Statě ve sborníku
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021, s.144-149. ISBN 978-80-248-4552-4.
 • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Využití behaviorální ekonomie pro motivaci k dodržování stanovených procesů. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s.1-9. ISBN 978-80-261-0833-7.
 • Ircingová, J.; Martinčík, D. GUESSS - Comparison of the Survey Results from the Czech Republic, Germany and World. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC, Chemnitz · Lößnitz, 2017, s.71-80. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Ircingová, J.; Martinčík, D.; Vacek, J. Evaluation of Students' Entrepreneurial Spirit Survey through a Structural Equation Model. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.205-212. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Martinčík, D. Managerial Utility in DSGE Model. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.63-70. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Jarý, Č.; Martinčík, D. Faktory restrukturalizačního procesu v období transformace české ekonomiky. In Trendy v podnikání 2016 Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-10. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Šlehoferová, M.; Martinčík, D. Makroekonomický vývoj regionů pohledem shlukové analýzy. In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.277-283. ISBN 978-80-7435-368-0.
 • Martinčík, D.; Sirotek, V. Welfare distribution in double auction trading, comparison of classroom experiment and homogeneous agent based computational model. In RECENT RESEARCHES in APPLIED ECONOMICS and MANAGEMENT Business Administration and Financial Management - Volume 1. Chania, Crete Island : WSEAS Press, 2013, s.150-155. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Martinčík, D.; Polívka, M. Dynamický stochastický model firmy. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.1-4. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Martinčík, D.; Gangur, M. Dynamic Stochastic General Equilibrium Game as Economic's Teaching Support. In Recent Researchs in Educatuional Technologies. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.37-42. ISBN 978-1-61804-021-3.
 • Gangur, M.; Martinčík, D. A Prediction Market in Education and Market Liquidity. In Recent Researches in Educational Technologies. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.32-36. ISBN 978-1-61804-021-3.
 • Martinčík, D. Disequilibrium open economy with paper money (a model according to A. Rašín). In Mathematical Methods in Economics 2009. Prague : Czech University of Life Sciences, 2009, s.214-220. ISBN 978-80-213-1963-9.
 • Martinčík, D.; Šedivá, B. Jednoduchý makroekonomický model ČR - odhad a interpretace parametrů. In Výpočtová ekonomie : sborník 3. semináře. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.73-77. ISBN 978-80-7043-596-0.
 • Martinčík, D. Transakční náklady podnikání v ČR (vybrané aspekty) vývoj v letech 1993-2007 - výsledky. In National and regional economics VII. Košice : Ekonomická fakulta Technickej uvnivezity v Košiciach, 2008, s.621-629. ISBN 978-80-553-0084-9.
 • Martinčík, D. Nejstarší teorie vnější ekonomické rovnováhy. In IMEA. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.473-481. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • Martinčík, D. Humeův vyrovnávací mechanismus obchodní bilance. In Firma a konkurenční prostředí 2008. Brno : MSD, 2008. s.96-102. ISBN 978-80-7392-020-3.
 • Martinčík, D. Vyrovnávací procesy obchodní bilance v díle Karla Engliše. In Filosoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s.71-80. ISBN 978-80-210-4668-9.
 • Martinčík, D. Cenový a důchodový vyrovnávací mechanismus platební bilance - srovnání. In Hradecké ekonomické dny 2007/II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.22-27. ISBN 978-80-7041-824-6.
 • Martinčík, D. Náprava vnější ekonomické nerovnováhy v díle Aloise Rašína. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc : Filosofická fakulta Univerzity Palackého, 2007. s.282-289. ISBN 978-80-903808-8-2.
 • Martinčík, D. Vznikne nové ekonomické paradigma?. In Globalizace versus regionalismus. Liberec : Technická univerzita, 2006. s.210 -215. ISBN 80-7372-088-4.
 • Martinčík, D. Konkurenceschopnost regionů pohledem teorie otevřené ekonomiky. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.79-84. ISBN 80-7043-517-8.
 • Martinčík, D. Identita Humeova, Sayova a Walrasova zákona. In Doctus. Bratislava : AT Publishing, 2006. s.125-128. ISBN 80-88954-36-3.
 • Martinčík, D. Míra nezávislosti ČNB - minulý vývoj a vstup do EMU. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 1, Makroekonomická výkonnost a konkurenceschopnost české ekonomiky jako součásti ekonomiky EU. V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. s.106-118. ISBN 80-7302-120-X.
 • Martinčík, D. Dynamika Humeova zákona, případ malé a velké země. In MendelNet 2006. Brno : Alfa Publishing, 2006. s.176-176. ISBN 80-86851-62-1.
 • Martinčík, D.; Šedivá, B. Extended IS-LM model - construction and analysis of behaviour. In Proceedings of the 24th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2006. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, s.353-359. ISBN 978-80-7043-480-2.
 • Martinčík, D. PZI v širších souvislostech. In Firma a konkureční prostředí 2005. Brno : Mendelova zemědelská a lesnická univerzita, 2005. s.45-52. ISBN 80-7302-104-8.
 • Martinčík, D. Aplikace standardních ekonomických přístupů na regionální (ne)rovnováhu - kritická místa. In Regio 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.431-437. ISBN 80-7043-432-5.
 • Martinčík, D. Vývoj importu České republiky v transformačním období. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. s.105-111. ISBN 80-7302-073-4.
 • Martinčík, D. Některé praktické zkušenosti s e-learningem jako podporou prezenčního studia ( Blended learning) na FEK ZČU v Plzni = Praktische Erfahrungen im Umgang mit e-Learning als didaktische Unterstützung eines Präsenzstudiums. In Celoživotní vzdělávání na regionální úrovni = Lebenslanges Lernen in Lernenden Regionen. Chemnitz : Technische Universität, 2004. s.39-42. ISBN 3-937487-03-4.
 • Martinčík, D. Přímé zahraniční investice a investiční pobídky v některých makroekonomických souvislostech. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.37-45. ISBN 80-7043-335-3.
Software
 • Martinčík, D.; Gangur, M. Experimentální makroekonomický software DSGEgame. 2010.
Učební texty, skripta
 • Pešík, J.; Martinčík, D. Sbírka příkladů z mikroekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 88s. ISBN 978-80-261-0478-0.
 • Martinčík, D.; Vyskočil, J. Dialog o dvou systémech ekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 104s. ISBN 978-80-261-0456-8.
 • Martinčík, D. Základy mikroekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 108s. ISBN 80-7043-421-X.
 • Kunešová, H.; Jarý, Č.; Martinčík, D. Světová ekonomika pro distanční studium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 236s. ISBN 80-7043-372-8.
 • Martinčík, D. Základy mikroekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 108s.
 • Kunešová, H.; Martinčík, D.; Jarý, Č. Světová ekonomika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 222s.
 • Kunešová, H.; Křížková, J.; Martinčík, D. Světová ekonomika v 90. letech. Plzeň : ZČU, 2000. 191s. ISBN 80-7082-657-6.
Odborné mapy
 • Martinčík, D.; Berka, J.; Eckhardt, K. Ekonomická a sociální úroveň krajů. 2010.
Postery, přednášky
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.
 • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Beer and Bread: Real Business Cycle in the Neolithic. 2019.
 • Martinčík, D. Účinnost podpory exportu prizmatem teoretických konceptů makroekonomie. Plzeň, 2007.
 • Martinčík, D. Formulace některých dynamických modelů všeobecné rovnováhy. ÚTIA AV ČR Praha, 2007.