Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail mpavlak@kpm.zcu.cz
telefon  377633664 (Cheb), 3614 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  Út 12:00 - 13:00, CD 124
kancelář  CD 316, UK 422

Publikace

Monografické publikace
 • Hrdý, M.; Fetisovová, E.; Krechovská, M.; Hofman, J.; Ježek, J.; Ježková, R.; Král'ovič, J.; Křikač, K.; Lukáš, L.; Nagy, L.; Pavlák, M.; Šimek, B. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 171s. ISBN 978-80-7043-746-9.
 • Hofman, J.; Ježek, J.; Pavlák, M.; Vasiljev, I.; Hodek, V. Vietnam, Vietnamci a globalizace. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-762-9.
 • Pavlák, M. Řízení institucí veřejného sektoru po vstupu České republiky do EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 110s. ISBN 978-80-7043-722-3.
 • Pavlák, M. Lidské zdroje a fondy EU. Praha : ASPI, 2006. 127s. ISBN 80-7357-139-0.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Pavlák, M.; Písař, P. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management, 2020, roč.18. č.3, s.362-372, ISSN 1727-7051.
 • Petrů, N.; Pavlák, M.; Polák, J. Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic. Innovative Marketing, 2019, roč.15. č.3, s.1-15, ISSN 1814-2427.
 • Pavlák, M.; Petrů, N. Start-up ecosystem support in the Czech Republic. ACTA VŠFS, 2018, roč.12. č.2, s.165-190, ISSN 1802-792X.
 • Pavlák, M. SMES - Enterpreneurial Challenge for 21st Century. E + M. Economics and Management, 2001, roč.4. č.Special issue, s.55-57, ISSN 1212-3609.
 • Pavlák, M. TQM v podnikové praxi. Moderní řízení, 1998. s.31-32. ISSN 0026-8720.
 • Pavlák, M. Češi v procesu evropské integrace. Pohledy, 1997, roč.5. č.5, s.16-19,
 • Pavlák, M. Evropská měna. Mezinárodní politika, 1996, roč.20. č.3, s.25-26, ISSN 0543-7962.
Kapitoly v knize
 • Pavlák, M. Personální strategie jako předpoklad efektivního financování personálního rozvoje malých a středních podniků ze strukturálních fondů Evropské unie. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie, Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.37-57. ISBN 978-80-7043-746-9.
Statě ve sborníku
 • Pavlák, M.; Petrů, N.; Blažek, L. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2019, s.139-147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Pavlák, M. Aspects of a Business Competitive Advantage at Star t-ups. In Proceedings of the International Scientific Confere nce of Business Economics, Management and Marketing 201 8. Brno : Masaryk University, 2018, s.175-182. ISBN neuvedeno978-80-210-9164-1.
 • Pavlák, M. How to run a family business: Main problems and perspectives in management. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017, s.117-122. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Pavlák, M. Internacionalizace malých a středních podniků: Poznatky z výzkumu v západních Čechách. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Pavlák, M. Strategické řízení malých a středních podniků - nutnost nebo zbytečnost?. In Malé a střední podniky - Nosný faktor regionálního rozvoje. Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2012, s.60 - 66. ISBN 978-80-7265-222-8.
 • Pavlák, M. Sociální ekonomika v podmínkách tržní ekonomiky. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Pavlák, M. Možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. s.1-6. ISBN 978-80-245-1207-5.
 • Pavlák, M. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v neziskových organizacích : šance pro nový život. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec : Technické univerzita, 2007. s.732-736. ISBN 978-80-7372-243-2.
 • Pavlák, M. Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením. In Proceedings International Conference Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava : VŠB - Technical University, 2007. s.1-5. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • Pavlák, M. Monitorování kvality podpory zdraví na pracovišti u cílové skupiny zaměstnanců se zdravotním postižením jako součást TQM. In Regio 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.71-75. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Pavlák, M. Finanční podpora pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením v neziskových organizacích. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. s.1-6. ISBN 978-80-7318-536-7.
 • Pavlák, M. Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením v neziskových organizacích. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.109-114. ISBN 80-7043-517-8.
 • Pavlák, M. Řízení pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením na příkladě občanského sdružení Chráněné dílny JOKER. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. s.1153-1159. ISBN 80-245-1091-X.
 • Pavlák, M. Význam malých a středních podniků z hlediska rozvoje regionálního hospodářství (Karlovarský kraj). In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. s.79-85. ISBN 80-7302-103-X.
 • Pavlák, M. Zaměstnanci organizací územní samosprávy jako nositelé politické kultury. In Proměny politické kultury v zemích Evropské unie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. s.107-113. ISBN 80-86708-09-8.
 • Pavlák, M. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In REGIO 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.301-304. ISBN 80-7043-432-5.
 • Pavlák, M. Personální řízení v praxi českých municipalit : výsledky empirického výzkumu. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.127-131. ISBN 80-7043-334-5.
 • Pavlák, M. Začleňování vzdělávání lidských zdrojů do podnikatelských strategií jako významný faktor podnikatelského úspěchu. In Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. s.72-76. ISBN 80-245-0724-2.
 • Pavlák, M. Prostřednictvím regionální spolupráce ke sjednocené Evropě regionů. In Na cestě k evropské identitě. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004. s.132-137. ISBN 80-86708-01-2.
 • Pavlák, M. Současný stav a trendy malého a středního podnikání v Karlovarském kraji. In Sborník z vědecké konference. Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2003. s.134-139. ISBN 80-245-0532-0.
 • Pavlák, M. Přínos malého a středního podnikání pro hospodářský rozvoj Karlovarského kraje. In Sborník z vědecké konference. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2003. s.117-122. ISBN 80-7041-845-1.
 • Pavlák, M. Konkurenceschopnost malých a středních podniků v Karlovarském kraji na pozadí změn podnikatelského prostředí na počátku 21. století. In Výkonnosť malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a v Českej republike. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2003. s.159-165. ISBN 80-8055-840-X.
 • Pavlák, M. Politická organizace střední Evropy v 1. pol. 21. století - skutečnost nebo iluze?. In Sborník příspěvků z XXXV. vědecké konference Systémové inženýrství SI 2003. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2003. s.170-175. ISBN 80-7194-559-5.
 • Pavlák, M. Kvalifikované řízení lidských zdrojů v podnicích cestovního ruchu jako předpoklad jejich dalšího rozvoje na příkladu Karlovarského kraje. In Sborník z mezinárodní konference REGIO 2003. Plzeň : MIM Consulting, 2003. s.177-184. ISBN 80-239-1505-3.
 • Pavlák, M. Evropa vlastí či Vlast Evropa?. In Sborník z mezinárodní konference. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2003. s.72-75. ISBN 80-248-0430-1.
 • Pavlák, M. Reforma veřejné správy a integrace ČR do EU. In Veřejná správa 2002. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. s.178-180. ISBN 80-7194-468-8.
 • Pavlák, M. Česká společnost a evropská otázka. In Ekonomika a občan v procesu integrace. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. s.77-79. ISBN 80-7044-423-1.
 • Pavlák, M. Strategické personální řízení malých a středních podniků jako předpoklad jejich konkurenceschopnosti v globální ekonomice. In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s.120-125. ISBN 80-248-0186-8.
 • Pavlák, M. Nutnost strategického řízení malých a středních podniků v globální ekonomice. In REGIO 2002. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. s.73-82. ISBN 80-7082-928-1.
 • Pavlák, M. SME's Business Development. The Sector's Perspectives in the Czech - German Border Region. In Sozialwissenschaftliche Kontexte der europaischen Integration. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. s.169-176. ISBN 80-7040-579-1.
 • Pavlák, M. Klíčové problémy personálního řízení českých MSP v procesu globalizace. In REGIO 2001. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. s.176-181. ISBN 80-7082-791-2.
 • Pavlák, M. Charakteristika osobnosti úspěšného manažera. In MANAG 2000. 3. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. s.445-454. ISBN 80-7082-647-9.
 • Pavlák, M. Úloha personálního řízení institucí veřejného sektoru v procesu integrace ČR do EU. In Občanská společnost a regionální politika EU. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. s.289-293. ISBN 80-7044-309-X.
 • Pavlák, M. Image českého družstevnictví u současné mladé generace. In Družstevnictví 2000. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2000. s.56-58. ISBN 80-7040-437-X.
 • Pavlák, M. Podniková kultura a personální management u nás i v zahraničí. In Management '99. 1.díl, Management podniku. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. s.107-118. ISBN 80-7082-579-0.
 • Pavlák, M. Nové národohospodářské funkce družstev v postkomunistické společnosti. In Výuka družstevnictví na vysokých školách. Praha : Družstevní asociace ČR, 1999. s.57-59. ISBN 80-238-4751-1.
 • Pavlák, M. Konkurenceschopnost českých firem v evropské hospodářské soutěži. In Informace z Evropy. Praha : Evropské dokumentační středisko UK Praha, 1997. s.5-8.
Učební texty, skripta
 • Pavlák, M.; Novotný, J.; Vacek, J. Základy podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. 241s. ISBN 978-80-261-0669-2.
 • Pavlák, M. Ekonomika malých a středních podniků.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 115s. ISBN 978-80-261-0400-1.
 • Pavlák, M. Internacionalizace malého a středního podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 55s. ISBN 978-80-261-0401-8.
 • Pavlák, M. Ekonomika malých a středních podniků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 118s. ISBN 978-80-261-0268-7.
 • Křikač, K.; Pavlák, M. Podniková ekonomika 2 : učební text pro kombinované studium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. s.117 s.. ISBN 978-80-7043-896-1.
 • Pavlák, M. Profily úspěšných absolventů Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 14s.
 • Pavlák, M.; Křikač, K. Podniková ekonomika 2 - Textová část. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 2008. 60s. ISBN 978-80-7043-404-8.
 • Pavlák, M.; Křikač, K. Podniková ekonomika 2 - Textová část. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 70s. ISBN 80-7043-404-X.
 • Pavlák, M. Nauka o veřejné správě. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 128s. ISBN 80 -7043-406-6.
 • Pavlák, M.; Horna, O.; Kašpárková, H.; Vyletěl, J. Kapitoly z personálního managementu. Stráž pod Ralskem : Vězeňská služba ČR, Institut vzdělávání VS ČR, 2002. 84s.
 • Pavlák, M. Strategie českých podniků v procesu evropské integrace. V Plzni : Západočeská univerzita, 2000. 1 sv.s.
 • Pavlák, M.; Ježek, J.; Jakubíková, D. Cestovní ruch. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 1995. 268s. ISBN 80-7082-185-X.
Postery, přednášky
 • Pavlák, M.; Žejdlová, A. SMEs - The challenge for enterpreneureal innovation. Ekonomičeskoje razvitije v sovremennom mire: konkurentosposobnosť regiona v globalnoj ekonomike., Jekatěrinburg, 2008. s.5-7.
 • Pavlák, M. The Management of the Working Rehabilitation of Handicapped Persons at Non - Profit Making Organizations. Banská Bystrica, 2007.
 • Pavlák, M. Analyse der Vorbereitungen von klein- und mittelständischen Unternehmen auf den Eintritt in den einheitlichen Markt der EU. Weiden, 2004.
 • Pavlák, M. Politika ochrany životního prostředí - výzva nebo hrozba pro malého a středního podnikatele?. Marktredwitz, 2004.
 • Pavlák, M. Konkurenceschopnost malých a středních podniků v Karlovarském kraji na pozadí změn podnikatelského prostředí na počátku 21. století. Banská Bystrica, 2003.
 • Pavlák, M. Personální řízení v praxi MSP. Banská Bystrica, 2002.
 • Pavlák, M. Benutzung des Qualitatsmanagementsystems in den Betrieben der Landkreise Cheb. Bayreuth, 1998.