doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633062
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 12:00, pouze telefonicky, v ostatních dnech po předchozí domluvě v čase mimo rozvrhovanou výuku
kancelář  ---

Publikace

Monografické publikace
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 148s. ISBN 978-80-261-0410-0.
 • Novotná, M.; Matušková, A.; Rousová, M. Digitální atlas socioekonomických aktivit Plzeňského kraje. 2014. ISBN 978-80-261-0464-3.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Šumava. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 185s. ISBN 978-80-7380-404-6.
 • Matušková, A. Lidé a čas : vlastivěda pro 1. stupeň základní školy.. Praha : Septima, 2011. 40s. ISBN 978-80-7216-289-5.
 • Matušková, A. Lidé kolem nás - soubor pracovních listů. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2009. 32 s.s. ISBN 978-80-86034-87-4.
 • Matušková, A. Lidé kolem nás. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2009. 71 s.s. ISBN 978-80-86034-86-7.
 • Dokoupil, J.; Ježek, J.; Matušková, A. Regionální disparity v České republice, jejich vnímání a představy o řešení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-760-5.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Matušková, A. Změny ve využití krajiny Brd po transformaci Vojenského újezdu Brdy na Chráněnou krajinnou oblast Brdy. Geographical Information, 2018, roč.22. č.1, s.288-299, ISSN 1337-9453.
 • Matušková, A.; Vandra, R. Zaniklé obce v Brdech. Modelová studie obce Padrť. Historická geografie, 2016, roč.42. č.2, s.307-327, ISSN 0323-0988.
 • Novotná, M.; Šlehoferová, M.; Matušková, A. Evaluation of spatial differentiation in the Pilsen region from a socioeconomic perspective. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2016, roč.34. č.Prosinec 2016, s.73–90, ISSN 1732-4254.
 • Matušková, A.; Nosková, M. Názory obyvatel Plzně na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 rok poté. Trendy v podnikání, 2016, roč.2016. č.4, s.70-79, ISSN 1805-0603.
 • Matušková, A. Strategická transformace vojenského újezdu Brdy. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.128-144, ISSN 1805-3246.
 • Rousová, M.; Matušková, A. Czech-German Relations in the Context of Shadows of the Past and Geographical Education. Journal of Geography, 2014, roč.113. č.1, s.10-19, ISSN 0022-1341.
 • Rousová, M.; Matušková, A. Indický Himálaj. Biologie, chemie, zeměpis, 2013, roč.22. č.2, s.91-97, ISSN 1210-3349.
 • Matušková, A.; Rousová, M. Inovace výuky geografie na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.82-86, ISSN 1214-9187.
 • Matušková, A.; Rousová, M. Selected Social Aspects of the Quality of Life: A Case of the City of Pilsen, Czech Republic. Revija za Geografijo - Journal for Geography, 2012, roč.7. č.2, s.25-35, ISSN 1854-665X.
 • Matušková, A.; Baštová, M. Komplexní výchovný potenciál geografie. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč.20. č.4, s.191-195, ISSN 1210-3349.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Das Verbraucherverhalten im bayerisch-tschechischen Grenzraum nach Schengen. GeoScape, 2010, roč.5. č.Suppl., s.118-127, ISSN 1802-1115.
 • Köttl, B.; Dittrich, J.; Dokoupil, J.; Matušková, A.; Roosen, J. Verbraucherschutz im Grenzgebiet: Eine Befragung deutscher und tschechischer Konsumenten. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 2009, roč.78. č.3, s.160-174, ISSN 0340-1707.
 • Matušková, A. Kurikulární reforma v geografickém vzdělávání na českých základních a středních školách. Geografiecká revue, 2007, roč.3. č.1, s.101-106, ISSN 1336-7072.
 • Matušková, A. Entwicklung der Bevölkerung und Siedlungsstrukturen der Region Pilsen und der marginalen Gebiete. Revija za geografijo, 2006, roč.1. č.2, s.71-83, ISSN 1854-665X.
Kapitoly v knize
 • Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Quality of Life and Cross-Border Relations in Selected Czech Euroregions. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.179-196. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Matušková, A.; Rousová, M. The Impact of Marginalization and Globalization in the Czech-German-Austrian Mountain Borderland in the Former Iron Curtain Area. Globalization and Marginalization in Mountain Regions Assets and Challenges in Marginal Regions, Heidelberg : Springer, 2016, s.55 - 73. ISBN 978-3-319-32648-1.
 • Matušková, A. Historisch-demografischer Überblick über die Regionen Domažlice und Tachov. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme, Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.165-184. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Matušková, A. Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu. Sub urbs: krajina, sídla a lidé, Praha : Academia, 2013, s.150-174. ISBN 978-80-200-2226-4.
 • Matušková, A. Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive, Regensburg : Stadtarchiv Regensburg, 2011, s.121-140. ISBN 978-3-935052-88-7.
 • Matušková, A. Lidé na česko-bavorské hranici. Život v česko-bavorském pohraničí, příroda, lidé, památky, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.28-33. ISBN 978-80-261-0079-9.
 • Matušková, A. Historicko-demografický pohled na Domažlicko a Tachovsko. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.112-124. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Chování spotřebitelů v česko-bavorském pohraničí po Schengenu. Regionální výzkum v česko-německém pohraničí, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010, s.111-119. ISBN 978-80-7414-236-9.
 • Matušková, A. Občanská vybavenost a technická infrastruktura. Lokální rozvoj na Šumavě, [Vimperk] : Správa NP a CHKO Šumava, 2010, s.98-108. ISBN 978-80-87257-06-7.
 • Matušková, A. Socioekonomické vymezení. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.18-21. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Matušková, A. Population. The geography of Plzeň, Pilsen : University of West Bohemia, 2007, s.94-108. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Matušková, A. Obyvatelstvo. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s.94-109. ISBN 978-80-7043-558-8.
 • Matušková, A. Člověk a příroda. Zeměpis. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ, Praha : Raabe, 2006. s.85-89. ISBN 80-86307-29-8.
 • Matušková, A. Zaniklé obce a osady. Český les, Praha : Baset, 2005. s.333-340. ISBN 80-7340-065-0.
 • Matušková, A. Obyvatelstvo. Český les, Praha : Baset, 2005. s.269-272. ISBN 80-7340-065-0.
 • Matušková, A. Demografický potenciál Plzeňského kraje. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.112-130. ISBN 80-7043-429-5.
Statě ve sborníku
 • Matušková, A. REKONVERZE VÚ BRDY - ZÁKLAD RODÍCÍ SE OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU (NA PŘÍKLADU ZÁPADNÍ ČÁSTI BRD). In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.1087-1094. ISBN 978-80-210-8273-1.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Strukturen und Entwicklungen der Bevölkerung in Westböhmen 2004 - 2014. In Sozialer und wirtschaftlicher Strukturwandel in Mitteleuropa 2004 - 2014. Bayreuth : Universität Bayreuth, Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung, 2015, s.119-130. ISBN neuvedenoneuvedeno.
 • Matušková, A. Malá města Plzeňského kraje: typologie, specifika, konkurenceschopnost. In Geodny Liberec 2008. Liberec : Technická univerzita, 2009, s.95-102. ISBN 978-80-7372-443-6.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Changes in Structurally Weak Regions in the Czech Republic. In Wege aus der Krise. Graz : Eigenverlag der Karl-Franzens-Universität, 2008. s.127-134. ISBN 978-3-901236-03-7.
 • Baštová, M.; Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J. Problematika hodnocení regionálních rozdílů. In Miscellanea geographica. 14. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.169-173. ISBN 978-80-7043-663-9.
 • Matušková, A. Vývojové tendence malých měst Plzeňského kraje. In Geografické informácie 12. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, s.116-122. ISBN 978-80-8094-541-1.
 • Matušková, A. Geografie, rozvoj klíčových kompetencí a formování celkového pohledu žáka na svět. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s.166-166. ISBN 80-7040-879-0.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Novotná, M. Model peripheral areas in the Plzen district. In Geografické informácie 9. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta prírodných vied. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 2006. s.26-30. ISBN 80-8094-058-4.
 • Havlíček, T.; Matušková, A. A reflection on populationstability and the labor market by people living in Czech border regions. In Acta Universitatis Carolinae. Geographica. XXXVII, 1, 2002. Praha : Karolinum, 2005. s.123-137. ISBN 0300-5402.
 • Matušková, A. Die Formen der kommerziellen Suburbanisation am Rande der Städte des Bezirkes Pilsen im Hinblick auf die Handelsaktivitäten. In Neue Einzhandelsstrukturen am Rande von Kleinstädten. Graz : Karl-Franzens-Universität. Instituf für Geographie und Raumforschung, 2005. s.129-138. ISBN 3-901236-02-3.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Erwartungen und erste Ergebnisse der EU-Erweiterung in der Tschechischen Republik. In Erwartungen und erste Ergebnisse der EU-Erweiterung. Bayreuth : Universität Bayreuth, 2005. s.71-80.
 • Matušková, A. Radnicko - případová studie modelového periferního mikroregionu. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemie occidentalis. 11. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.113-124.
 • Matušková, A. Pracovně podmíněné migrace v pohraničních oblastech České republiky (na příkladu modelových mikroregionů). In Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae occidentalis. 10. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.75-82. ISBN 80-7043-308-6.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Integrační úloha geografie v současné škole = The integration role of geography at contemporary school. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno : Masarykova univerzita, 2004. s.65-65. ISBN 80-210-3474-2.
 • Matušková, A. Spatial orientation for children at younger schoolage on the basis of psychodidactics. In Geographical space at the turn of the century. Warsaw : Warsaw University. Fakulty of Geography and Regional Studies, 2003. s.309-313. ISBN 83-89502-00-3.
Učební texty, skripta
 • Ježek, J.; Dokoupil, J.; Kaňka, L.; Matušková, A.; Šlehoferová, M. Regionální rozvoj. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 122s. ISBN 978-80-261-0462-9.
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Rousová, M.; Kaňka, L.; Dokoupil, J. Geografie Plzeňského kraje. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2014. 113s. ISBN 978-80-261-0461-2.
 • Novotná, M.; Čechurová, M.; Matušková, A. Modul: Geografie - teoretický a metodologický základ. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 45s. ISBN 978-80-261-0463-6.
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Dokoupil, J.; Rousová, M. Geografie 2 socioekonomická část pro střední školy. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. 104s. ISBN 978-80-7235-545-7.
 • Matušková, A.; Rousová, M. Humánní geografie. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2014. 29s. ISBN 978-80-261-0465-0.
 • Matušková, A. Lidé a čas. Pracovní sešit.. Praha : Septima, 2011. 28s. ISBN 978-80-7216-290-1.
 • Matušková, A.; Šmolíková, B. Místo, kde žijeme : Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy. Místo, kde žijeme : Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy, Praha : Septima, 2010, s.1-52. ISBN 978-80-7216-266-6.
 • Matušková, A.; Šmolíková, B. Místo, kde žijeme : Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy : pracovní sešit. Místo, kde žijeme : Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy. Pracovní sešit, Praha : Septima, 2010, s.1-31. ISBN 978-80-7216-267-3.
 • Matušková, A. Místo, kde žijeme : učebnice. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. s.85. ISBN 978-80-86034-76-8.
 • Matušková, A. Místo, kde žijeme : soubor pracovních listů. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. s.35. ISBN 978-80-86034-81-2.
 • Červený, P.; Dokoupil, J.; Kopp, J.; Matušková, A.; Mentlík, P. Zeměpis 6. Plzeň : Fraus, 2009. 124s. ISBN 978-80-7238-915-5.
 • Matušková, A. Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, příručka pro učitele.. Plzeň : Fraus, 2004. 76s. ISBN 80-7238-209-8.
 • Matušková, A. Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, pracovní sešit.. Plzeň : Fraus, 2004. 44s. ISBN 80-7238-303-5.
 • Červený, P.; Dokoupil, J.; Kopp, J.; Matušková, A.; Mentlík, P. Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. 124s. ISBN 80-7238-209-8.
Odborné mapy
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2015. 2015.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J.; Frajer, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2014. 2014.
Postery, přednášky
 • Matušková, A.; Rousová, M. he Impacts of Marginalization and Globalization on the Example of Czech-Germany-Austrian Borderland in the Area of the Former Iron Curtain. 2011.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Česko-bavorské pohraničí po Schengenu - reflexe situace obyvateli pohraničí. 2011.