doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice centra cestovního ruchu
 
e-mail dagmar.jakubikova@seznam.cz
telefon  377633365
kancelář  CD 206

Publikace

Monografické publikace
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Hommerová, D. Strategický marketing: Strategie a trendy - 3. přepracované a rozšířené vydání. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2023. 428s. ISBN 978-80-271-3722-0.
 • Bláha, J.; Brabačová, M.; Friml, K.; Gangur, M.; Haláková, O.; Ircingová, J.; Jakubíková, D.; Janeček, P.; Krejsová, J.; Maříková, H.; Novotný, J.; Panáček, M.; Říha, M.; Široký, R.; Štumpf, P.; Tlučhoř, J.; Vojtko, V.; Voves, J. Využití ekonomického a společenského potenciálu historických krovů prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů. Praha : Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., 2023. 119s. ISBN 978-80-86246-78-9.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Lázeňství: management a marketing. Praha : Grada Publishing, 2019. 368s. ISBN 978-80-271-2461-9.
 • Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 288 s.s. ISBN 978-80-247-3247-3.
 • Jakubíková, D. Strategický marketing. Praha : Grada, 2008. 269s. ISBN 978-80-247-2690-8.
 • Cimler, P.; Jakubíková, D.; Eger, L.; Hommerová, D.; Michalák, L.; Tlučhoř, J. Příklady aplikací marketingu. Příklady aplikací marketingu, Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.6-7. ISBN 80-7043-505-4.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jakubíková, D. Strategie rozvoje školy. Strategie rozvoje školy, Plzeň : Cechtuma, 2002, s.15-20. ISBN 80-903225-6-5.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Tlučhoř, J.; Přibáň, P.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Jakubíková, D.; Janeček, P.; Maříková, H.; Štumpf, P. Vnímání města v kontextu historické památky na příkladu chebských krovů. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.2, s.73-87, ISSN 1805-0603.
 • Kupec, M.; Jakubíková, D.; Kupec, V. Web Personalization And Artificial Intelligence As Tools For Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research, 2021, roč.4. č.2, s.100-118, ISSN 2585-8726.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D. Postoje Čechů k lázeňství během pandemie onemocnění COVID-19. Acta Academica Karviniensia, 2021, roč.21. č.2, s.25-35, ISSN 1212-415X.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D. Jak jsou využívány nové technologie v marketingu obchodu a cestovního ruchu?. Marketing a komunikace, 2016, roč.26. č.2-3, s.19-20, ISSN 1211-5622.
 • Petrů, N.; Jakubíková, D.; Vacek, J. Rodinné podnikání v České republice - historie a současnost. Socioekonomické a humanitní studie, 2016, roč.6. č.2, s.62-73, ISSN 1804-6797.
 • Petrů, N.; Jakubíková, D. Rodinné podnikání v odvětví zemědělství a cestovního ruchu v ČR. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 2016, roč.8. č.1, s.48-63, ISSN 1337-9313.
 • Petrů, N.; Jakubíková, D. THE MANAGEMENT OF SUCCESSION STRATEGY - INTERGENERATIONAL CHALLENGE. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 2015, roč.5. č.2, s.69-73, ISSN 1804-7890.
 • Vildová, E.; Martinčík, D.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Measuring Customer Satisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.1, s.151-168, ISSN 1212-3609.
 • Jakubíková, D. Soukromé vysoké školy využívají konkurenční výhody. Marketing magazine, 2006, roč.10. č.7-8, s.52-53, ISSN 1211-7315.
 • Jakubíková, D. Marketing v lázeňství. COT business, 2005. s.16-17. ISSN 1212-4281.
 • Jakubíková, D. Podnikání ve světle podnikové kultury a etiky. Interní auditor, 2005, roč.9. č.2, s.6-8, ISSN 1213-8274.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Kommunale Körpererziehung, ihre Führung, Finanzierung, Prognose, Methodik und das Modell der kommunalen Körpererziehung in den Gemeinden. Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft, 1998. s.41-45. ISSN 1436-8064.
Kapitoly v knize
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Moucha, J.; Tlučhoř, J. Nabídka venkovského cestovního ruchu na Ohři. Venkovský cestovní ruch, Brno : Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020, s.47-55. ISBN 978-80-210-9593-9.
 • Jakubíková, D.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Přínosy a rizika kulturních eventů pro městský cestovní ruch. Městský cestovní ruch, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s.109-120. ISBN 978-80-244-5255-5.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Destinace - marketing - spolupráce a komunikace. Marketingová a mediální komunikace dnes: IV., Praha : Verbum, 2015, s.27-43. ISBN 978-80-87800-08-9.
 • Jakubíková, D. Cestovní ruch, marketing a komunikace - Vzájemné vazby a aktuální témata. Marketingová a mediální komunikace dnes: I., Praha : Verbum, 2011, s.9-37. ISBN 978-80-904415-9-0.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Marketing míst, obcí a měst. Praktické marketingové aplikace, Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. s.25-46. ISBN 978-80-245-1307-2.
 • Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praktické marketingové aplikace, Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. s.47-69. ISBN 978-80-245-1307-2.
Statě ve sborníku
 • Komorousová, V.; Jakubíková, D.; Specifika marketingového strategického plánování v sektoru veřejné osobní dopravy – případová studie vybraného podniku. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2022, s.1-11. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D. Motivace k návštěvě jako nástroj pro řízení destinací. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, s.62-72. ISBN 978-80-88064-46-6.
 • Jakubíková, D.; Moucha, J. Atraktivita kulturně historických památek v Chebském příhraničí. In Aktuální problém cestovního ruchu Overtourism - riziko pro destinace. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, s.51-61. ISBN 978-80-88064-46-6.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Vánoční čas a autenticita: hodnocení vánočního trhu ve městě Cheb. In Aktuální problémy problémy cestovního ruchu: Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018, s.151-160. ISBN 978-80-88064-36-7.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E.; Tlučhoř, J. Drobné střípky z aktuálních trendů v lázeňském podniku. In 7. Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Sborník konference.. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018, s.34-44. ISBN 978-80-7510-280-5.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Komunikace historického města v moderní době v oblasti cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s.147-157. ISBN 978-80-88064-21-3.
 • Petrů, N.; Jakubíková, D. The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family businesses. In Nové trendy 2015 - 10. ročník mezinárodní vědecké konference - Sborník příspěvků. Znojmo : Soukromá vysoká škola Znojmo, 2016, s.207-218. ISBN 2336-7431978-80-87314-76-0.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Vývoj webových stránek cestovního ruchu vybraných krajů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference. Tábor : Ústav lázeňství gastronomie a turismu, 2015, s.98-109. ISBN 978-80-7510-140-2.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D. PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉ OBLASTI: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRÁŠILY. In Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s.38-47. ISBN 978-80-7435-537-0.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Zýková, I. Kulturní cestovní ruch v rozvoji destinace. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy". Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, s.178-189. ISBN 978-80-88064-09-1.
 • Petrů, N.; Jakubíková, D. THE MANAGEMENT OF SUCCESSION STRATEGY - INTERGENERATIONAL CHALLENGE. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, s.83-94. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E. Je lázeňství oborem, ve kterém najdou uplatnění absolventi vysokých škol?. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014, s.207-215. ISBN 978-80-557-0697-9.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E. Spokojenost lázeňského hosta. In Sborník recenzovaných příspěvků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014, s.152-163. ISBN 978-80-7248-955-8.
 • Jakubíková, D. Lázeňský cestovní ruch v Turecku. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009. s.91-96. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Jakubíková, D. "SW" cestovního ruchu - lidé a spolupráce. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009. s.83-90. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Klatová, E. Management stížností v podnicích cestovního ruchu. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s.109-116. ISBN 978-80-903914-8-2.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Příklady řešení stížností v organizacích cestovního ruchu a veřejné správě. In Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. s.26-34. ISBN 978-80-8083-620-7.
 • Jakubíková, D. The spa towns of the Karlovy Vary district: centres of tourism, sports and relaxation. In Movement and health. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2004. s.386-388. ISBN 80-244-0831-7.
 • Jakubíková, D. Etika ve výuce marketingu. In Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. s.139-142. ISBN 80-7194-623-0.
 • Jakubíková, D. Náměty a doporučení pro podnikovou praxi v oblasti podnikové kultury a etiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. s.44-47. ISBN 80-225-1759-3.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Komunální tělovýchova, aktuální stav, řízení a financování v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. In Optimální působení tělesné zátěže: sborník vědecké konference. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, vydavatelství Gaudeamus, 1998. s.182-189. ISBN 80-7041-386-7.
Učební texty, skripta
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Pavlák, M.; Ježek, J.; Jakubíková, D. Cestovní ruch. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 1995. 268s. ISBN 80-7082-185-X.
Posudky
 • Cimler, P.; Čáslavová, E.; Eger, L.; Jakubíková, D. Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Management a marketing sportu a cestovního ruchu, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-801-5.Update cookies preferences