Studijní program: N6209 - Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Systémy projektového řízení
Forma studia: prezenční
Typ studia: navazující magisterské studium
Místo studia: Plzeň

Obsah a zaměření studia

Obor navazujícího magisterského studijního programu se standardní dobou studia 2 roky, absolvent získá titul Ing. Pro absolvování je nutno získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit diplomovou práci a úspěšně složit státní zkoušku z odborných předmětů.

Obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti metod, technik a nástrojů pro řízení projektů; z oblasti behaviorálních způsobilostí uplatnitelných v práci s lidmi na projektu (soft skills) a z oblasti portfolia projektů. Zahrnuje také blok povinně volitelných odborných předmětů v cizím jazyce (angličtina nebo němčina). Do studijního plánu je zařazena také předdiplomní praxe.

Profil absolventa magisterského oboru Systémy projektového řízení

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností

Absolvent má široké znalosti, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky, je svým odborným profilem připraven stát se odborníkem pro samostatnou tvůrčí činnost projektového manažera. Je schopen samostatně formulovat rámce projektů, řídit programy a portfolia projektů včetně sledování jejich výkonnosti, řídit a ošetřovat riziko na strategické, taktické i operativní úrovni, komunikovat s managementem podniků, zvládat technickou i obchodní problematiku projektů, řešit zadané úkoly v prostředí ziskových organizací i veřejného sektoru, v národním i globálním prostoru.

Absolvent získal široké dovednosti v oblasti práce s ICT a dokáže komunikovat o odborné ekonomické problematice minimálně v jednom světovém jazyku na úrovni B2. Je schopen analyzovat problémy a tvůrčím způsobem je řešit a prezentovat výstupy své práce. Je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné rozhodování a řešení problémů. Je kompetentní pro své celoživotní vzdělávání.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Systémy projektového řízení je připraven k přímému vstupu do praxe, může vykonávat manažerské funkce se zaměřením na tvorbu a řízení projektů (samostatný projektový manažer, specialista pro tvorbu a řízení projektů). Zároveň je připraven ke studiu odpovídajícího doktorského studijního programu.

Přijetí k navazujícímu magisterskému studiu

Přijímání do navazujícího magisterského studia probíhá standardním přijímacím řízením. Podrobnější podmínky jsou stanoveny ve vyhlášce děkanky o přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni pro příslušný akademický rok.