Studijní program: P6208 - Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Forma studia: prezenční/kombinované
Typ studia: doktorské studium
Místo studia: Plzeň

Obsah a zaměření studia

Doktorské studium na FEK ZČU v Plzni je určeno pro studenty, kteří se hlouběji zajímají o ekonomickou a manažerskou teorii a výzkum. Studium v doktorském studijním programu (dále jen "DSP") je uskutečňováno pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu, který je po celou dobu studia zaměřen na přípravu a vlastní badatelskou činnost. Studium je realizováno ve dvou etapách:

  1. počáteční, v níž student skládá předepsané zkoušky a současně zpracovává podklady pro zadané téma disertační práce; tato etapa je zakončena státní doktorskou zkouškou,
  2. závěrečné, zaměřené na vypracování disertační práce a ukončené obhajobou této práce.

Cílem DSP Ekonomika a management je vychovat vzdělávané a tvůrčí odborníky s vědeckým přístupem k řešení teoretických, ale i praktických problémů z oblasti podnikové ekonomiky a managementu. Studium je orientováno především na samostatnou práci studenta v oblasti základního i aplikovaného výzkumu ve sféře ekonomiky a managementu podnikatelských subjektů při využití nejnovějších poznatků v tomto oboru.

Profil absolventa DSP v oboru Podniková ekonomika a management

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a do vedností

Absolvent je kompetentní osobou pro vědeckou a tvůrčí činnost v oboru podnikové ekonomiky a managementu. Disponuje hlubokými znalostmi z podnikové ekonomiky, managementu a další vybrané oblasti dle své zvolené specializace. Dovede samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy v oblasti ekonomiky a řízení podniku. Vzhledem ke své odborné jazykové přípravě je schopen se zapojit do řešení problémů v rámci mezinárodní odborné a vědecké spolupráce. Studiem a vlastní výzkumnou činností získal absolvent hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti plánování, řízení a vyhodnocování projektů a výzkumných úkolů. Má též zkušenosti z týmové spolupráce a je schopen efektivně pracovat v řešitelském týmu. Na základě získaných znalostí, dovedností a praktických zkušeností je motivován k aktivnímu přístupu při řešení problémů teorie a praxe podnikové ekonomiky a řízení podniku.

Charakteristika profesí pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění

Absolvent doktorského studijního oboru Podniková ekonomika a management je člověk s nejvyšším vysokoškolským vzděláním, který je připraven pro samostatnou i týmovou práci a výzkumnou činnost. Uplatnění nalezne především:

  • ve vrcholových řídících funkcích středních a velkých podniků;
  • v odděleních pro výzkumnou a analytickou činnost středních a velkých podniků;
  • v organizacích zabývajících se výzkumem trhu, poradenskou a expertní činností;
  • v mezinárodních auditorských firmách;
  • ve vědecko výzkumných institucích:
  • jako expert v oblasti projektového managementu a využívání výsledků výzkumu při řešení problémů podnikového řízení;
  • při grantové a projektové činnosti podniků ve vztahu k EU.

Absolvování doktorského studijního programu je také předpokladem pro zahájení akademické kariéry na vysokých školách.

Přijetí do doktorského studia na FEK

Přijímací zkouška probíhá formou rozpravy nad zvoleným tématem disertační práce zahrnující všeobecný rozhled v daném vědním oboru. Uchazeč předloží komisi údaje o své publikační činnosti, popř. o jiných aktivitách v oboru, pokud je nepřiložil jako součást přihlášky. Přijímací zkouška je veřejná. Podrobnější podmínky jsou stanoveny ve Vyhlášce děkana FEK ZČU v Plzni o přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu.


Zpět ke studijním programům a vizualizaci studijního plánu