Společný semestrální kurz českých a německých studentů

Řešitel projektu

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

Spoluřešitelé

PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Ing. Jarmila IRCINGOVÁ
Ing. Jan TLUČHOŘ

Aktuálně


Závěrečný workshop
Dne 13. prosince 2011 proběhl v prostorách plzeňského hotelu Trend závěrečný workshop společného semestrálního kurzu česko-německých studentů. V rámci tohoto kurzu studenti v průběhu semestru v česko-německých týmech zpracovávali zvolené téma z oblasti interkulturního managementu. Závěrečný workshop byl rozdělen nadvě části. První pracovní část workshopu byla naplněna týmovými prezentacemi. Jednotlivé týmy v anglickém jazyce prezentovaly výsledky společné semestrální práce. Prezentace se vyznačovaly velmi dobrou úrovní jak z hlediska odborného zvládnutí problematiky, tak i z hlediska vlastní prezentace. Odborná komise, která hodnotila jednotlivé prezentace, tak neměla vůbec jednoduchou úlohu. O velmi dobré kvalitě i zajímavosti jednotlivých prezentací svědčí i mnohdy spontánní diskuse, které k prezentacím proběhly. Pracovní část workshopu byla ukončena celkovým zhodnocením semestrálního kurzu včetně proběhlých prezentací.
V následující neformální části semohli studenti zúčastnit prohlídky plzeňského pivovaru. Workshop byl ukončen večerním setkáním. V průběhu tohoto setkání byly vyhlášeny tři nejlepší týmové prezentace a slavnostně předány certifikáty všem účastníkům společného semestrálního kurzu.
Výstupy jednotlivých týmů budou publikovány ve společném sborníku, který bude vydán v anglickém jazyce v roce 2012.
Projekt bude pokračovat i v následujícím akademickém roce 2012/2013. Zapojit se do něho mohou studenti všech fakult ZČU v rámci předmětu "Projekt v mezinárodním virtuálním týmu" (KPM/HRP). Na české straně jsou již zajištěny finanční zdroje pro další úspěšný rozvoj zavedené spolupráce.
Společný semestrální kurz bylrealizován s podporou projektu č. 088 z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko.

Fotogalerie z workshopu.

Druhý společný workshop
V úterý 15. listopadu 2011 se uskutečnil v prostorách ZČU v Plzni druhý společný workshop projektových týmů českých a německých studentů. Po úvodním přivítání a seznámení s programem workshopu následovaly prezentace o Západočeské univerzitě v Plzni a Fakultě ekonomické ZČU v Plzni. Představitelé jednotlivých týmů pak referovali o dosavadním průběhu spolupráce a stavu zpracovávaného tématu. Poté následovala hlavní část workshopu, kdy studenti v jednotlivých týmech pracovali na zadaných tématech. V průběhu workshopu studenti využili možnosti konzultovat a diskutovat některé otázky s přítomnými garanty. V závěru workshopu opět zástupci jednotlivých týmů prezentovali výsledky týmové práce. Závěrečné týmové prezentace proběhnou 13. prosince 2011 v Plzni.

Úvodní workshop
14. října proběhl na partnerské vysoké škole ve Weidenu za účasti vybraných studentů Fakulty ekonomické ZČU v Plzni a studentů Hochschule Amberg-Weiden úvodní workshop projektu "Společný semestrální kurz českých a německých studentů". Po přivítání a představení partnerské školy a garantů za jednotlivé partnerské strany pokračoval workshop pracovní částí. V té byli studenti nejdříve seznámeni s tématy, která budou v průběhu semestru zpracovávat a která jsou stejně jako v minulém akademickém roce zaměřena převážně na problematiku interkulturního managementu. Po té byli rozděleni do pracovních týmů a následovala první společná týmová práce. Výsledky práce jednotlivých týmů byly prezentovány mluvčími týmů v závěru workshopu. Workshop proběhl v přátelské a pracovní atmosféře.
V následujícím období bude týmová práce probíhat převážně virtuálně s využitím elektronické komunikace. Pracovním jazykem je anglický jazyk. Další společný workshopem proběhne v listopadu, tentokrát v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. V rámci workshopu je plánovaná přednáška prof. Ivana Nového, který patří mezi naše přední odborníky na problematiku interkulturního managementu.
Společný semestrální kurz je realizován za podpory projektu z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

Fotogalerie z workshopu.

Aktuální termíny společného semestrálního kurzu
V akademickém roce 2011/2012 se uskuteční v rámci projektu následující společné akce:
- pátek 14. října 2011 - úvodní setkání studentů ve Weidenu,
- útery 15. listopadu 2011 - pracovní setkání studentů v Plzni,
- úterý 13. prosince 2011 až středa 14. prosince 2011 - závěrečné setkání studentů v Plzni spojené s prezentacemi samostatné práce studentů a slavnostním neformálním zakončením.

Závěrečné týmové prezentace
Na závěr společného semestrálního kurzu česko-německých studentů proběhly dne 14. prosince 2010 v Plzni v prostorách hotelu Trend závěrečné týmové prezentace. Týmy zde prezentovaly výsledky společné semestrální práce. I přes relativně krátký čas dokázaly jednotlivé týmy velmi dobře zpracovat zadaná témata a připravit tak kvalitní a v některých případech i velmi originální prezentace. Pozitivně lze hodnotit také skutečnost, že všichni studenti prezentovali bez problémů v anglickém jazyce. Prezentace jednotlivých týmů hodnotila odborná komise složená z prof. Mayera, doc. Vacíka, doc. Egera, PaedDr. Holubové a PaedDr. Egerová.
Po skončení prezentací následovala společná prohlídka Pivovarského muzea. Pracovní program byl zakončen večerním oficiálním setkáním s následným neformálním posezením. Součástí závěrečného setkání bylo slavnostní předání certifikátů všem účastníkům a vyhlášení tří nejlepších týmových prezentací.
Výstupy jednotlivých týmů budou publikovány ve společném sborníku.
Středa 15. prosince 2010 byla věnována evaluaci právě skončeného ročníku semestrálního kurzu. Zároveň byl nastíněn a prodiskutován jeho další průběh pro následující akademický rok.

Pracovní workshop v Plzni
V úterý 16. listopadu 2010 se v rámci projektu Společný semestrální kurz českých a německých studentů uskutečnil v prostorách ZČU v Plzni druhý společný workshop projektových týmů českých a německých studentů. Úvod workshopu byl věnován prezentacím o Západočeské univerzitě v Plzni a Fakultě ekonomické. Poté následovala hlavní část workshopu, kdy jednotlivé týmy společně řešily a zpracovávaly zadaná témata. Týmy mohly využít konzultace s přítomnými garanty. V rámci workshopu proběhla také zajímavá přednáška prof. Ivana Nového věnovaná problematice interkulturní komunikace a spolupráce. V závěru společného setkání zástupci jednotlivých týmů prezentovaly dosavadní výsledky týmové práce.
Výsledky společné semestrální práce budou jednotlivé týmy prezentovat na závěrečném workshopu, který proběhne 14. prosince 2010 v Plzni.

Zapojte se do mezinárodního projektu - informace pro studenty ZS 2010/2011
Informace - první workshop 22. října 2010 ve Weidenu
Zpráva z úvodního workshopu

Partner projektu

Hochschule Amberg-Weiden - www.haw-aw.de
  • Prof. Dr. Bernt Mayer (b.mayer@haw-aw.de)
  • PaedDr. Ladislava Holubová (l.holubova@haw-aw.de)

Charakteristika projektu

Pravidelně v průběhu zimního semestru probíhá semestrální kurz českých a německých studentů, který je zaměřen na interkulturní management. Kurzu se účastní studenti Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a studenti Hochschule Amberg-Weiden.
Studenti pracují v mezinárodních týmech na semestrálním projektu na zadané téma. V průběhu semestru se studenti setkávají na pracovním workshopu ve Weidenu (úvodní), a dvakrát v Plzni či v Chebu (pracovní a závěrečný). Členové projektových týmů mohou pro vzájemnou komunikaci mezi sebou i s odbornými koordinátory využívat prostředí e-learningu. Součástí kurzu jsou i přednášky odborníků z praxe, kteří se věnují oblasti interkulturního managementu. Projekt společného semestrálního kurzu přispívá k rozšiřování mezinárodní spolupráce na úrovni odborné, osobní i institucionální a k odstraňování interkulturních bariér. Výrazný přínos pro studenty představuje získání zkušeností z mezinárodní týmové a odborné spolupráce a zlepšení jejich sociálních a jazykových kompetencí (celý kurz včetně zpracovaných projektů a prezentací probíhá v anglickém jazyce). Jednotlivé projekty a prezentace studentských týmů jsou publikovány v tištěném sborníku, resp. na CD.
V letech 2009-2011 je společný semestrální kurz financován ze zdrojů projektu ?Společný semestrální kurz českých a německých studentů? v rámci Operačního programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 2013. V roce 2009 byl projekt spolufinancován Městem Plzeň z dotací v rámci programu Plzeň-Univerzitní město.

Informace pro studenty

Společný semestrální kurz českých a německých studentů je primárně spojen s volitelným předmětem Projekt v mezinárodním virtuálním týmu (KIP/HRP, resp. KPM/HRP), na který se ovšem nevztahují omezení týkající se počtu zapsaných kreditů (žádosti o zápis předmětu je vždy vyhověno). Účastnit projektu se mohou též studenti předmětu Marketingový projekt (KMO/PROMO) po domluvě s garantem předmětu a samozřejmě může být účastníkem kurzu jakýkoli student ZČU i bez zápisu do některého z předmětů.
V rámci předmětu/projektu jsou v česko-německých týmech zpracovávány projektové studie z oblasti řízení lidských zdrojů/interkulturního managementu (v anglickém jazyce). Spolupráce v týmu probíhá převážně s využitím elektronické komunikace (e-mail, e-learning). Během semestru jsou organizovány společné mezinárodní workshopy u nás i v Německu (poznání kultury v obou zemích) ? náklady hrazeny z projektu.
Úspěšní absolventi obdrží certifikát potvrzující účast v mezinárodním projektu. Absolvování předmětu bude zohledněno při výběrovém řízení na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus na Fakultě ekonomické.