Posilování mediální gramotnosti se zaměřením na misinformace a konspirační teorie


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Číslo projektu:PRVA-24-009
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2024-2024

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Interdisciplinární projekt je zaměřený na podporu vzdělávacích aktivit s cílem posilovat mediální gramotnost a kritické myšlení Generace Z se zaměřením na misinformace a konspirační teorie. Projekt cílí na studenty Západočeské univerzity v Plzni a na žáky vybraných škol s akcentem na poslední ročníky gymnázií v Plzeňském a Karlovarském kraji. Hlavním cílem je posílit klíčové kompetence a dovednosti studentů a žáků pro rozvoj jejich schopnosti rozpoznávat a odhalovat misinformace a konspirační teorie, které dle našeho názoru sehrávají v současné době zásadní roli při šíření nepravd, polopravd anebo falešných informací ve společnosti, ale jsou v učivu spíše podceňované anebo zcela ignorované - například konspirační teorie jsou v RVP jen stručně zmiňované, ale zůstávají zcela nezpracované po definiční stránce i z pohledu na praktické příklady; misinformace nejsou v RVP zmiňované vůbec, ale v dokumentu Strategie 2030+ "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY
ČESKÉ REPUBLIKY 2023–2027" MŠMT jsou misinformace jen zmíněny paralelně s dezinformacemi, aniž by si studenti a žáci mohli utvořit jakoukoliv představu. V případě konspiračních teoriích je situace obdobná - i když jsou velmi rozšířené v době po Evropské migrační krize a po covid-19, často nejsou zařazeny do výuky na středních ani vysokých školách v České republice a my bychom rádi tento deficit překlenuli navázáním na předchozí projekt PRVA 2023-23-017, který byl zaměřený především na dezinformace a fake news, akcentem na misinformace a konspirační teorie. Dílčím cílem je poskytnout efektivní vzdělávací aktivity pro vybrané skupiny studentů a žáků a a soubor podpůrných materiálů (Metodické listy a Pracovní listy) pro studenty, žáky a vyučující s důrazem na misinformace a konspirační teorie.