doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail vacekj@kpm.zcu.cz
telefon  377633619
konzultační/úřední hodiny  LS i ZS - po domluvě telefonem nebo mailem, možná online konzultace whereby.com/vacekj
Út 14:00 - 15:00, UK 420, 9.11. změna - 15 - 16
kancelář  UK420

Publikace

Monografické publikace
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Černá, M.; Hejduková, P.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Vallišová, L.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekononomická a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85s. ISBN 978-80-261-0953-2.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Černá, M.; Horák, J.; Caha, Z.; Machová, V. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019. 104s. ISBN 978-80-7211-572-3.
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Eger, L.; Čechurová, L.; Egerová, D.; Ircingová, J.; Januška, M.; Jermář, M.; Skalický, J.; Vacek, J. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň : NAVA, 2013. 158s. ISBN 978-80-7211-453-5.
 • Vacek, J. Strukturování a hodnocení inovačních procesů. Plzeň, 2008. 86s.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Skřivan, L. Small and medium-sized enterprises in the service sector in the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: Evidence from the South-West region of the Czech Republic. Economy of Region, 2022. 25s. ISSN 2072-6414.
 • Vacek, J.; Dvořáková, L.; Taušl Procházková, P. KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN SOCIETY 4.0. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.9-19, ISSN 1805-0603.
 • Černá, M.; Dvořáková, L.; Vacek, J. SPOLEČNOST 4.0 - VYBRANÉ ASPEKTY. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.4-11, ISSN 1805-0603.
 • Vacek, J. On the Road: From Industry 4.0 to Society 4.0. Trendy v podnikání, 2017, roč.7. č.4, s.43-49, ISSN 1805-0603.
 • Skalický, J.; Vacek, J.; Čech, M.; Januška, M. Projekt jako systém a jeho řízení. Acta Informatica Pragensia, 2017, roč.6. č.1, s.4-19, ISSN 1805-4951.
 • Vacek, J. PRŮMYSL 4.0 A SPOLEČENSKOVĚDNÍ VÝZKUM. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.2, s.29-38, ISSN 1805-0603.
 • Petrů, N.; Jakubíková, D.; Vacek, J. Rodinné podnikání v České republice - historie a současnost. Socioekonomické a humanitní studie, 2016, roč.6. č.2, s.62-73, ISSN 1804-6797.
 • Vacek, J.; Ircingová, J.; Ťavodová, M. Vztah teorie a praxe v současném vysokém školství. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.4, s.32-39, ISSN 1805-0603.
 • Vacek, J.; Hynčík, L. 15 let RKO Západní Čechy. ECHO, 2014, roč.2014. č.5-6, s.14-15, ISSN 1214-7982.
 • Vacek, J. Vzdělávání pro inovační podnikání. Inovační podnikání & transfer technologií, 2014, roč.XXII. č.2, s.14, ISSN 1210-4612.
 • Danis, W.; Liu, L.; Vacek, J. Values and Upward Influence Strategies in Transition: Evidence From the Czech Republic. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, 2011, roč.42. č.2, s.288-306, ISSN 0022-0221.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER. Inovační podnikání a transfer technologií, 2010, roč.18. č.4, s.10-11, ISSN 1210-4612.
 • Vacek, J. Regionální kontaktní organizace Západní Čechy - pohled do minulosti a budoucnosti. Inovační podnikání a transfer technologií, 2010, roč.18. č.4, s.21-22, ISSN 1210-4612.
 • Vacek, J. EUROPE INNOVA 2008. ECHO, 2008, roč.2008. č.6, s.14, ISSN 1214-7982.
 • Vacek, J. Zavedení systematického přístupu k inovacím. Inovační podnikání & transfer technologií, 2008, roč.16. č.3, s.5-7, ISSN 1210-4612.
 • Vacek, J. Výzkum, vývoj a inovace na KIP. Stady, 2007. s.17-17.
 • Vacek, J. Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy. Echo, 2004, roč.1. č.3, s.24-24, ISSN 1214-7982.
 • Horák, J.; Skalický, J.; Holečková, Y.; Vacek, J. U-SME Innovatin: Návrh modelu spolupráce univerzity a malých a stř. podniků v inovačním podnikání. Marketing a komunikace, 2003. s.20-22. ISSN 1211-5622.
Kapitoly v knize
 • Papp, L.; Vacek, J. WWER Steam Generators. Steam Generators for Nuclear Power Plants, Amsterdam : Elsevier, 2017, s.107-124. ISBN 978-0-08-100894-2.
 • Rydvalová, P.; Jáč, I.; Petrů, N.; Vacek, J.; Štichhauerová, E.; Zbránková, M. Návrh hodnocení vitality rodinného podnikání. Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017, s.19-38. ISBN 978-80-7494-348-5.
 • Ircingová, J.; Vacek, J. University - Practice Network at the University of West Bohemia (UNIPRANET). UIIN Good Practice Series 2015 – Fostering University-Industry Relationships, Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovatio, Berlín : University Industry Innovation Network, 2015, s.17-35. ISBN 978-94-91901-14-0.
 • Vacek, J. 2.2.2 Disruptivní, plynulé a otevřené inovace. Management inovací, Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2006. s.51-53. ISBN 80-86847-18-7.
 • Vacek, J. 4.1 Struktura inovačních procesů. Management inovací, Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2006. s.91-117. ISBN 80-86847-18-7.
Statě ve sborníku
 • Pavlák, M.; Písař, P.; Vacek, J. Czech SMEs Inovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 221. Liberec : Technická univerzita, 2021, s.83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 • Skřivan, L.; Vacek, J. Innovation Opportunities and Challenges in SMEs in Selected European Countries. In Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec : Technická univerzita, 2021, s.99-106. ISBN 978-80-7494-578-6.
 • Ircingová, J.; Martinčík, D.; Vacek, J. Evaluation of Students' Entrepreneurial Spirit Survey through a Structural Equation Model. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, s.205-212. ISBN 978-80-7494-349-2.
 • Vacek, J. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRY 4.0. In Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability. Praha : Oeconomica, 2016, s.731-741. ISBN 978-80-245-2153-4.
 • Hynčík, L.; Šíp, J.; Kepka, M.; Kotěšovcová, M.; Nováková, V.; Podola, J.; Vacek, J. Podpora projektů mezinárodní spolupráce z pohledu regionální instituce. In Region v rozvoji společnosti. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014, s.319-324. ISBN 978-80-7509-139-0.
 • Vacek, J. OPEN INNOVATION NEEDS OPEN BUSINESS MODELS. In IMACS 2014 - Innovation Management And Company Sustainability 2014. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014, s.538-546. ISBN 978-80-245-2050-6.
 • Vacek, J.; Ircingová, J. Collaborative Tools in Project Management. In Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University of Liberec, 2013, s.601-609. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Vacek, J. Business Models and Innovation. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.1-7. ISBN 978-80-261-0321-9.
 • Vacek, J. INNOVATING THE "KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT" COURSE AT THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA. In IMACS 2013 - Innovation management and company sustainability. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 7s. ISBN 978-80-245-1942-5.
 • Ircingová, J.; Tlučhoř, J.; Vacek, J. Spolupráce s praxí na Fakultě ekonomické ZČU. In Sborník z mezinárodní konference EuroRegio2013. Praha : MIM Consulting, 2013. s.137-142. ISBN 978-80-905669-0-3.
 • Petrtyl, J.; Skalický, J.; Vacek, J. Agilní projektový management. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-8. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Plevný, M. Innoskills: Innovation Guide for Small and Medium-Size Enterprises. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita, 2011, s.538-546. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec : VÚTS, U jezu 545/4, 2010. s.102-109. ISBN 978-80-87184-10-3.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. Inovace v MSP - projekty InnoSkills a FASTER. In Management ve výzkumu a vývoji. Ostrava : MARQ, 2010. s.28-33. ISBN 978-80-86840-52-9.
 • Vacek, J.; Egerová, D. E-Learning Supported Lifelong Learning: Leonardo Da Vinci Projects Innoskills and Faster. In DIVAI 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. s.285-291. ISBN 978-80-8094-691-3.
 • Vacek, J. RKO Západní Čechy - podpora projektů VaV EU. In Management ve výzkumu a vývoji. Ostrava : MARQ, 2010. s.41-43. ISBN 978-80-86480-52-9.
 • Vacík, E.; Vacek, J. Systém řízení výkonnosti podniku. In Podniková výkonnost a její faktory. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009, s.100-107. ISBN 978-80-87035-28-3.
 • Vacek, J. Management portfolia inovačních projektů. In REDEM 2009. Ostrava : MARQ, 2009, s.51-60. ISBN 978-80-86840-46-8.
 • Vacek, J.; Egerová, D. Transfer inovací: Projekty Leonardo da Vinci na ZČU. In REDEM 2009. Ostrava : MARQ, 2009, s.61-65. ISBN 978-80-86840-46-8.
 • Vacek, J.; Egerová, D. Transfer inovací: Projekty Leonardo da Vinci na ZČU. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec : VÚTS, a.s., 2009, s.56-59. ISBN 978-80-87184-07-3.
 • Vacek, J.; Horák, J.; Kotěšovcová, M.; Klementová, J.; Sedláček, J.; Černíková, B. RKO Západní Čechy - zkušenosti z řešení a přípravy projektů programů podpory VaV EU. In REDEM 2009. Ostrava : MARQ, 2009, s.44-50. ISBN 978-80-86840-46-8.
 • Vacek, J. Podpora projektů V&V v západočeském regionu. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec : VÚTS, 2008. s.85-88. ISBN 978-80-87184-02-8.
 • Vacek, J. How to select the portfolio of new product development projects. In AEDS 2008. Pilsen : University of West Bohemia, 2008. s.99-106. ISBN 978-80-7043-685-1.
 • Vacek, J.; Vacík, E.; Skalický, J. Řízení a měření výkonnosti ve veřejné správě. In MOPP 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.206-213. ISBN 978-80-7043-535-9.
 • Vacek, J. Zkušenosti RKO-ZČ s přípravou a průběhem projektů rámcových programů EU. In Management ve výzkumných organizacích. Ostrava : MARQ, 2007. s.59-62. ISBN 978-80-86840-35-2.
 • Skalický, J.; Vacek, J.; Ircingová, J. Metodiky hodnocení výzkumných projektů. In Management ve výzkumných organizacích. Ostrava : MARQ, 2007. s.21-29. ISBN 978-80-86840-35-2.
 • Vacek, J. Podpora MSP v EU. In Regio 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.140-154. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Vacek, J. Strukturování inovačních procesů. In MOMAN 07. Plzeň : Sdružení EVIDA, 2007. s.281-294. ISBN 80-86596-87-7.
 • Vacek, J. Innovation and Intellectual Property Management in Knowledge Economy. In Regio 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.341-344. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Vacek, J. Některé aktivity pro podporu VaV na ZČU. In Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. s.132-136. ISBN 978-80-7368-396-2.
 • Vacek, J. Evaluation of the new product development and R&D projects. In AEDS 2007. Pilsen : University of West Bohemia, 2007. s.83-87. ISBN 978-80-7043-600-4.
 • Vacek, J. Úvod. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.5-9. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacek, J. Hodnocení programů zvyšování administrativní výkonnosti v EU. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.85-98. ISBN 80-7043-501-1.
 • Skalický, J.; Vacek, J. INTERREG IIIA končí - co bude dál?. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.121-130. ISBN 80-7043-517-8.
 • Vacek, J. Transformace řízení výkonnosti ve veřejném sektoru. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.121-165. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacek, J. Structuring the new product development process. In AEDS 2006. Pilsen : University of West Bohemia, 2006. s.111-118. ISBN 80-7043-490-2.
 • Vacek, J. Hodnocení programů lokálního a teritoriálního rozvoje v EU. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.167-180. ISBN 80-7043-517-8.
 • Vacek, J. Znovuvynalezení vlády. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.167-209. ISBN 80-7043-501-1.
 • Vacek, J. Řízení výkonnosti ve veřejné správě. In REGIO 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.562-570. ISBN 80-7043-432-5.
 • Vacek, J. Výuka managementu inovací na ZČU. In Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Sešit č. 1, Výuka inovací na českých vysokých školách. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2005. s.24-26. ISBN 80-86847-11-X.
 • Vacek, J. Management inovací a duševní vlastnictví. In Komercializace duševního vlastnictví ve veřejných výzkumých institucích. Praha : Inženýrská akademie ČR, 2005. s.45-60. ISBN 80-85918-96-X.
 • Vacek, J. Innovation management in design process. In Modelováni a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.286-293. ISBN 80-7043-352-3.
 • Skalický, J.; Vacek, J. Přeměna kreativity pracovníků na prakticky využitelné inovace. In REDEM ´04. Ostrava : MARQ, 2004. s.5-10. ISBN 80-86840-00-X.
 • Vacek, J. Využití a podpora e-learningu v EU. In E-learning 2004. Brno : ECON publishing, 2004. s.1-10. ISBN 80-86433-30-7.
 • Vacek, J. New product development and current trends in innovation management. In AEDS 2004 Workshop. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.35-36. ISBN 80-7043-331-0.
 • Vacek, J. Hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ metodami moderního managementu. In Měření výkonnosti organizací v prostředí EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.8-15. ISBN 80-7043-341-8.
 • Vacek, J.; Skalický, J.; Holečková, Y. The role of innovation, creativity and knowledge management in design. In Engineering design in integrated product development. Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2004. s.291-297. ISBN 83-89712-26-1.
 • Vacík, E.; Vacek, J.; Skalický, J. Company development potential and performace. In Business development and european community. Brno : Technická univerzita, 2003. s.263-268. ISBN 8021424087.
 • Vacek, J.; Edl, M. Možnosti účasti výzkumných pracovišť a MSP v 6. RP EU pro výzkum a vývoj. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 - 2. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. s.139-145. ISBN 80-7082-928-1.
 • Vacek, J. Inovační podnikání, výzkum a vývoj. In Sborník z mezinárodní konference REGIO 2003. Cheb : MIM Consulting, 2003. s.226-235. ISBN 80-239-1505-3.
 • Vacek, J.; Holečková, Y.; Vacík, E.; Skalický, J. Inovační potenciál malých a středních podniků: hodnocení a cesty k jeho růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 - 2. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. s.131-138. ISBN 80-7082-928-1.
Software
 • Eger, L.; Tlučhoř, J.; Čechurová, L.; Vacek, J.; Skalický, J.; Egerová, D.; Januška, M.; Jermář, M. Vzdělávací projekty - řízení rizik. 2013.
Učební texty, skripta
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Skalický, J.; Vacek, J.; Ircingová, J. Systémový přístup k projektovému managementu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 188s. ISBN 978-80-261-0836-8.
 • Pavlák, M.; Novotný, J.; Vacek, J. Základy podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. 241s. ISBN 978-80-261-0669-2.
 • Vacek, J.; Zbránková, M. Rodinné podnikání: Manažerský modul. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017. 67s. ISBN 978-80-7494-371-3.
 • Vacek, J.; Špicar, R.; Sova Martinovský, V. Projektový management. Cvičebnice. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 144s. ISBN 978-80-261-0756-9.
 • Vacek, J.; Kopecký, M. Znalostní management a inovace. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013. ISBN 978-80-87539-24-8.
 • Vacek, J. Rozhodování za rizika a nejistoty. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 105 + CDs. ISBN 978-80-7043-618-9.
Odborné mapy
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2015. 2015.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J.; Frajer, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2014. 2014.
Postery, přednášky
 • Vacek, J.; Černá, M.; Hinke, J. Poster: Knowledge-intensive services sector adaptation to the conditions of Society 4.0. 2021.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. FASTER - Training for Fast Growing Entrepreneurs. 2010.
 • Vacek, J. Inovace, MSP a univerzity. Zkušenosti s přeshraniční hospodářskou spoluprací a transferem technologií, Liberec, 2006. s.49-59. ISBN 80-239-7427-0.
 • Vacek, J. 6. RÁMCOVÝ PROGRAM A JEHO UPLATNĚNÍ V ZČ. Plzeň, 2005.
 • Vacek, J. RKO - ZČ. Seminář národní sítě NINET, Praha, 2004. s.0-0.
 • Vacek, J. 6. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ. Uplatnění výzkumu, vývoje a inovací v průmyslové praxi, Plzeň, 2004. s.1-22.
 • Vacek, J. e-learning v EU. EDLF - European Distance Learning Forum, Plzeň, 2003. s.1-37. ISBN není.
Posudky
 • Vacek, J. Innovation the new personal economic effect on Skills Mismatch in Labor market: Advances and future directions from OECD's Countries. E + M. Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2021.
 • Vacek, J. Oponentní posudek habilitační práce. 2010.