prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ

Fotografie
vědecký pracovník katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
člen vědecké rady
člen oborové rady
 
e-mail plevny@kem.zcu.cz
telefon  377633168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  Po 13:00 - 15:00, Plzeň, konzultace v Chebu po domluvě
kancelář  CD207, UK425

Odborný životopis

Vzdělání

2020 Univerzita Hradec Králové, řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika (Prof.)
2005 Žilinská univerzita, Fakulta řízení a informatiky, habilitace pro obor Informační a řídicí systémy (Doc.)
1994-1996 Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e.V., postgraduální studium v oboru: Europäisches Integrationsstudium Verkehrswissenschaften (závěrečná zkouška 2.2.1996: Evropský diplom v oboru dopravy)
1991-1996 Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, Fakulta řízení, doktorské studium, vědní obor Organizace a řízení komunikačních systémů, obhajoba doktorské disertační práce 13.5.1996 (Dr.)
1984-1989 Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, studijní obor Kybernetika v dopravě a spojích, státní závěrečná zkouška 6.6.1989 (Ing.)

Odborná praxe

2020-dosud Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, profesor
3/2010-2/2018 Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, děkan fakulty
11/2006-2/2010 Město Cheb, uvolněný místostarosta
2005-2020 Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, docent
2002-11/2006 Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, proděkan pro studijní záležitosti a statutární zástupce děkana
2000-2001 Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, proděkan pro vnější styky
1996-2000 Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, proděkan pro vědeckou činnost a vnější styky
1994-2005 Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, odborný asistent
1991-1994 VŠDS Žilina, pedagogická činnost (vedlejší pracovní úvazek) - výuka předmětů: Úvod do komunikačních systémů, Teorie grafů, Operační analýza, Modelování závodové dopravy, Základy programováni (Turbo Pascal)
1990-1991 VŠDS Žilina, Katedra technické kybernetiky, studijní pobyt

Speciální kurzy a další vzdělávání

2002 NET University, Olomouc, Kurz celoživotního vzdělávání "Autor distančních textů"
1999 Centrum pro studium vysokého školství, Praha, Postgraduální distanční kurz "Řízení vysokých škol". Moduly "Strategické řízení VŠ", "Řízení výzkumu a vývoje na VŠ" a "VŠ legislativa států EU, ČR a SR"

Odborné stáže

9/1999-10/1999 Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (Faculty of Applied Economics), University of Antwerp - RUCA, Belgie, studijní pobyt
7/1996-8/1996 College of Business Administration, Marquette University, Milwaukee, USA, studijní pobyt
5/1994-6/1994 Verkehrswissenschaftliches Institut, RWTH Aachen, BRD, studijní pobyt
5/1993-7/1993 Fakultät für Verkehrswesen, Technische Universität Dresden, BRD, studijní pobyt
5/1987-7/1987 Stuttgarter Strassenbahnen, Stuttgart, BRD, odborná praxe

Ostatní profesionální aktivity

3/2020-dosud člen Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
3/2018-dosud člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
3/2018-dosud člen Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
9/2017-9/2020 prezident České společnosti pro operační výzkum
4/2017-3/2021 člen hodnotícího panelu P403 "Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum" při Grantové agentuře ČR
2017-dosud člen hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání č. 5 Ekonomické obory
12/2016-11/2020 člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
6/2016-dosud člen Vědecké rady Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
4/2016-6/2017 člen Expertního panelu RVVI pro oblast Společenské vědy - SHVb
9/2015-8/2017 viceprezident České společnosti pro operační výzkum
4/2015-dosud člen Vědecké rady Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
4/2015-dosud člen Vědecké rady Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě
3/2015-dosud člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
1/2015-dosud člen pléna Rady vysokých škol
10/2014-dosud místopředseda Regionální stálé konference Karlovarského kraje
8/2013-dosud člen Editorial Board časopisu Technological and Economic Development of Economy, ISSN 2029-4913 (Print), 2029-4921 (Online)
5/2013-dosud člen Redakční rady časopisu ACC JOURNAL, ISSN 1803-9782
10/2011-dosud člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
3/2006-dosud člen Oborové rady doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management na FEK ZČU v Plzni
3/2006-10/2010 člen Redakční rady časopisu Journal of Informatics, Control and Management Systems, ISSN 1336-1716
11/2005-dosud školitel doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management na FEK ZČU v Plzni
11/2002-dosud člen Zastupitelstva města Chebu
3/2002-11/2006 člen Akreditační komise Západočeské univerzity v Plzni
3/2002-12/2005 člen Výboru regionálního rozvoje NUTS II Severozápad
9/2001-dosud člen Redakční rady časopisu E+M Ekonomie a Management, ISSN 1212-3609
6/2000-12/2000 člen Regionálního řídícího a monitorovacího výboru pro NUTS II Severozápad
12/1998-12/2000 předseda Pracovní skupiny pro cestovní ruch v rámci Národní koordinační skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj
8.9.1998-10.9.1998 předseda Organizačního výboru 16. mezinárodní konference Mathematical Methods in Economics, Česká společnost pro operační výzkum a Fakulta ekonomická ZČU, Cheb, 8. - 10. 9. 1998
9/1998-12/2000 člen Národní koordinační skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj
9/1998-12/2000 předseda Regionální koordinační skupiny Karlovarského kraje
26.5.1997-28.5.1997 předseda Organizačního výboru mezinárodní konference Business Development in Theory and Practice, Fakulta ekonomická ZČU, Cheb
4/1996-dosud člen Vědecké rady Fakulty ekonomické ZČU v Plzni