doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

Fotografie
vedoucí střediska pro výzkum regionálního rozvoje
zástupce vedoucího katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen oborové rady
člen vědecké rady
 
e-mail jezekji@kge.zcu.cz
telefon  37763mobil 602 510 598
kancelář  UK 523

Odborný životopis

Vzdělání

2011 Fakulta managementu Prešovské univerzity v Prešově, habilitace v oboru management (doc.), habilitační práce "Městský marketing - očekávání a realita", habilitační přednáška "Strategické plánování a rozvoj měst a regionů: od strategického plánování ke strategickému managementu měst a regionů
2008 Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor sociální geografie a regionální rozvoj, (RNDr.)
2005-2007 Národohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislave, obor veřejná správa a regionální rozvoj, (PhD.), disertační práce "Management v místním a regionálním rozvoji"
1987-1992 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor ekonomická a regionální geografie, (Mgr.), diplomová práce "Vývoj druhého bydlení v ČSFR v letech 1970-1991"

Odborná praxe

1996-dosud poradenská, expertní a projektová činnost, v oblasti místního a regionálního rozvoje vč. zpracování nejrůznějších strategických dokumentů a studií

Odborné stáže

1/2012-2/2012 Technická univerzita Kaiserslautern (Lehrgebiet Internationale Planungssysteme - Prof. Dr. Karina M. Pallagst) a Technická univerzita Dortmund (Fachgebiet Raumordnung und Planungstheorie - Prof. Dr. habil. Thorsten Wiechmann), studijní pobyt v rámci projektu ESF NetRegion, zaměřený na výzkum plánovací kultury v zemích EU
1/1996-3/1996 Výzkumný ústav řemesel a živností ve Vídni, stipendium Rakouské akademické výměnné služby (ÖAD), pobyt zaměřen na problematiku aplikovaného výzkumu malých podniků, podnikatelského prostředí a organizace vědecko-výzkumných aktivit
1992-1993 Univerzita Bayreuth, katedra ekonomické geografie a regionálního plánování (Prof. Dr. Dr.mult. Jörg Maier), stipendium Bavorského státního ministerstva školství a kultury, pobyt zaměřen na nové teoretické a aplikační přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji

Ostatní profesionální aktivity

2017-dosud hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblasti vzdělávání "politické vědy" a "vědy o Zemi"
2016-dosud člen oborové rady doktorského studijního programu "ekonomická geografie a regionální rozvoj" na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
2016-dosud člen vědecké rady Fakulty managementu VŠE v Praze
2012-2016 člen vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a spolugarant doktorského studijního programu "veřejná politika a veřejná správa"
2007-dosud člen redakční rady časopisu Regionální studia, vydavatel Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
2006-2010 člen autorského kolektivu pravidelně aktualizované publikace "Právní zodpovědnost ve veřejné správě", vydávané nakladatelstvím Verlag Dashöfer v Bratislavě
2004-dosud posuzovatel projektů financovaných ze strukturálních fondů, pro Plzeňský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
1997-2008 každoroční pořádání mezinárodních vědeckých konferencí Regio, se zaměřením na problematiku regionálního rozvoje a malého a středního podnikání
1997-2006 zástupce Západočeské univerzity v Plzni v statutárních orgánech Regionální rozvojové agentury Egrensis, člen kontrolní a revizní komise
1996-2012 koordinátor studiních pobytů v rámci programu ERASMUS - Univerzita Bayreuth a Univerzita Graz
posuzovatel grantových přihlášek GA ČR a TA ČR
posuzovatel projektů VEGA Ministerstva školství Slovenské republiky