doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

Fotografie
vedoucí střediska pro výzkum regionálního rozvoje
zástupce vedoucího katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen oborové rady
člen vědecké rady
 
e-mail jezekji@kge.zcu.cz
telefon  37763mobil 602 510 598
kancelář  UK 523

Publikace

Monografické publikace
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 380s. ISBN 978-80-261-0993-8.
 • Ježek, J. Adaptační strategie rozvoje venkova. Příklady dobré praxe. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 64s. ISBN 978-80-261-0994-5.
 • Ježek, J.; Mičudová, K. Investiční potřeby venkovských obcí v České republice. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 66s. ISBN 978-80-261-0991-4.
 • Ježek, J.; Krbová, J. Metodika revitalizace městských center v kontextu jejich polyfunkčního využití. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020. 117s. ISBN 978-80-261-0992-1.
 • Ježek, J.; Krbová, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019. 277s. ISBN 978-80-261-0993-8.
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Slach, O.; Bosák, O.; Kopp, J.; Lepič, M.; Nováček, A.; Pašek, J.; Preis, J. Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019. 277s. ISBN 978-80-261-0993-8.
 • Megger, N.; Dolejší, M.; Ježek, J.; Dorner, W.; Kepka Vichrová, M.; Kepka, M.; Čerba, O.; Hájek, P.; Fiala, R.; Čada, V.; Dudáček, O.; ; ; PEREGRINUS Silva Bohemica ... po česko-bavorských poutních stezkách. Klatovy : Úhlava, o.p.s., 2018. 111s. ISBN 978-80-906120-3-7.
 • Kopp, J.; Raška, P.; Vysoudil, M.; Ježek, J.; Dolejš, M.; Veith, T.; Frajer, J.; Novotná, M.; Hašová, E. Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 165s. ISBN 978-80-261-0719-4.
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Kopp, J.; Šaradín, P. Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 95s. ISBN 978-80-261-0679-1.
 • Ježek, J.; Malast, J.; Kopecký, M.; Kaňka, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 211s. ISBN 978-80-261-0698-2.
 • Ježek, J.; Ondřej, S.; Vladimíra, Š. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení.. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015. 216s. ISBN 978-80-7552-263-4.
 • Ježek, J. Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice. Identifikace problémových oblastí a návrh řešení.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 72s. ISBN 978-80-261-0678-4.
 • Ježek, J. Městský marketing - očekávání a realita. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu s.r.o (Vysoká škola v Sládkovičove), 2011. 205s. ISBN 978-80-89267-70-5.
 • Ježková, R.; Ježek, J. Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. Bratislava : EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 248s. ISBN 978-80-89447-47-3.
 • Hrdý, M.; Fetisovová, E.; Krechovská, M.; Hofman, J.; Ježek, J.; Ježková, R.; Král'ovič, J.; Křikač, K.; Lukáš, L.; Nagy, L.; Pavlák, M.; Šimek, B. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 171s. ISBN 978-80-7043-746-9.
 • Hofman, J.; Ježek, J.; Pavlák, M.; Vasiljev, I.; Hodek, V. Vietnam, Vietnamci a globalizace. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-762-9.
 • Dokoupil, J.; Ježek, J.; Matušková, A. Regionální disparity v České republice, jejich vnímání a představy o řešení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-760-5.
 • Ježek, J. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 269s. ISBN 978-80-7043-632-5.
 • Ježek, J. Benchmarking v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. 31s. ISBN 80-7043-519-4.
 • Ježek, J. Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. 47s. ISBN 80-7043-521-6.
 • Ježek, J. Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 218s. ISBN 80-7043-518-6.
 • Hofman, J.; Ježek, J.; Starzyczná, H.; Blechová, B.; Janečková, L.; Kolibová, H.; Pellešová, P.; Tuleja, P.; Vaštíková, M. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2005. 343s. ISBN 80-7248-337-4.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Lehnert, M.; Kohout, M.; Ježek, J. Integrating Concepts of Blue-green Infrastructure to Support Multidisciplinary Planning of Sustainable Cities. Problemy Ekorozwoju, 2021, roč.16. č.2, s.137-146, ISSN 1895-6912.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J.; Ježek, J.; Raška, P.; Dolejš, M. Plánování modro-zelené infrastruktury s využitím ekohydrologického hodnocení mikrostruktur města Plzně. Urbanismus a územní rozvoj, 2020, roč.23. č.4, s.7-16, ISSN 1212-0855.
 • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst v České republice - Quo vadis?. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.20. č.5, s.31-37, ISSN 1212-0855.
 • Ježek, J. Slučování obcí nebo meziobecní spolupráce?. Obec a finance, 2016, roč.1. č.1/2016, s.8-9, ISSN 1211-4189.
 • Ježek, J. Evaluation of the Project Pilsen - European Capital of Culture 2015. Revija za geografijo, 2016, roč.22. č.11-2, s.81-94, ISSN 1854-665X.
 • Ježek, J. Konsolidace obecní struktury v České republice: mezi slučováním obcí a meziobecní spoluprací. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.3, s.73-83, ISSN 1805-0603.
 • Ježek, J.; Janeček, P.; Ircingová, J.; Nosková, M. Ekonomické efekty projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč.Neuveden. č.4/2016, s.4-22, ISSN 1805-3246.
 • Ježek, J. Postoje představitelů českých obcí a měst ke strategickému plánování. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.113-127, ISSN 1805-3246.
 • Ježek, J. Meziobecní spolupráce v České republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.104-112, ISSN 1805-3246.
 • Ježek, J.; Kaňka, L. Regionální rozvoj: od regionálního plánování k regionálnímu managementu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.neuveden. č.4, s.89-103, ISSN 1805-3246.
 • Slach, O.; Ježek, J. Czechia. disP - The Planning Review, 2015, roč.51. č.1, s.28-29, ISSN 0251-3625.
 • Ježek, J. Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 2014, roč.1. č.1/2014, s.7-21, ISSN 1339-5637.
 • Ježek, J. Změna plánovací kultury v českých městech po roce 1989. Geografické informácie, 2014, roč.18. č.1, s.93-102, ISSN 1337-9453.
 • Ježek, J. Evaluační výzkum projektu Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.1, s.3-9, ISSN 1805-0603.
 • Ježek, J. Městský marketing - koncepty, aplikace, kritická analýza. Ekonomický časopis, 2011, roč.59. č.3, s.243-258, ISSN 0013-3035.
 • Ježek, J. Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E + M. Ekonomie a Management, 2010, roč.13. č.4, s.123-134, ISSN 1212-3609.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Mestský marketing a problémy jeho implementácie v Českej a Slovenskej republike. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč.2. č.1, s.22-28, ISSN 1337-4990.
 • Ježek, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč.2. č.2, s.39-43, ISSN 1337-4990.
 • Ježek, J. Management v místním a regionálním rozvoji a problémy jeho teoretického vymezení. Regionální studia, 2007, roč.1. č.1, s.19-22, ISSN 1803-1471.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Mestský marketing v Českej a Slovenskej republike a problémy jeho implementácie. Regionální studia, 2007, roč.1. č.1, s.23-27, ISSN 1803-1471.
 • Ježek, J. Freiwillige Gemeindenverbände als Voraussetzung der selbstständigen Entwicklung der ländlichen Räume. Erfahrung aus der Tschechischen Republik: gegenwärtige Lage und Perspektiven. Revija za geografijo, 2006, roč.1. č.2, s.133-144, ISSN 1854-665X.
 • Ježek, J. Interpretace městského marketingu v komunální praxi. Marketingová panoráma, 2004, roč.2. č.1, s.8-11, ISSN 1336-1864.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Kommunale Körpererziehung, ihre Führung, Finanzierung, Prognose, Methodik und das Modell der kommunalen Körpererziehung in den Gemeinden. Bayreuther Beiträge zur Sportwissenschaft, 1998. s.41-45. ISSN 1436-8064.
Kapitoly v knize
 • Ježek, J. Případová studie: Revitalizace centra města Žatce. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.60-88. ISBN 978-80-7676-044-8.
 • Ježek, J. Revitalizace městských center v České republice: aktéři, problémy, řešení, faktory úspěšnosti. Výsledky empirického výzkumu. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. První část: Problémy a výzvy, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s.65-83. ISBN 978-80-7598-777-8.
 • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst v České republice - kritická analýza plánovacích postupů a názorů na strategické plánování. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení, Praha : Wolters Kluwer, 2015, s.82-124. ISBN 978-80-7552-263-4.
 • Ježek, J. Strategické plánování měst a regionů z evropské perspektivy od 30. let po dnešek: vývoj, koncepce, problémy. Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení, Praha : Wolters Kluwer, 2015, s.13-26. ISBN 978-80-7552-263-4.
 • Ježek, J. Učení, sítě a samoregulace - klíčové prvky učících se regionů. Veda a školstvo v regiónoch Monografia I., Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2011, s.125-131. ISBN 978-80-89267-73-6.
 • Ježek, J. K teorii a metodologii regionálního rozvoje. Veda a školstvo v regiónoch Monografia I., Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, s.r.o. a Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2011, s.115-124. ISBN 978-80-89267-73-6.
 • Ježek, J. Strategické regionální plánování. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.39-43. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Zemědělská politika a politika rozvoje venkova. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.169-179. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Management regionálního rozvoje. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.461-469. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Politické vědy (politologie). Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.67-71. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Regiony - jejich typologie a význam. Regionální rozvoj, Praha : Linde Praha, a.s., 2008, s.282-287. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • Ježek, J. Kreativní milieu jako předpoklad regionálního rozvoje malého a středního podnikání. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.63-67. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Strategie obsazení průmyslového parku Cheb a význam marketingu v zóně. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2005. s.257-259. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Profil Karlovarského kraje. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.229-237. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Komunální podpora hospodářství - přehled nástrojů místní podpory ekonomiky. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.150-157. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Výzkum průmyslových zón. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.243-255. ISBN 80-7248-337-4.
 • Ježek, J. Místní podpora hospodářství očima chebských podnikatelů a představitelů místní samosprávy v západních Čechách. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje, Opava : Slezská univerzita, 2005. s.236-239. ISBN 80-7248-337-4.
Statě ve sborníku
 • Ježek, J. Koncepční přístupy k zajištění veřejných služeb na venkově: Zkušenosti z německé regionální politiky a prostorového plánování. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s.411-417. ISBN 978-80-210-9268-6.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Podpora místního ekonomického rozvoje, rozvojové problémy a budoucí výzvy obcí a měst v České republice. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.381-388. ISBN 978-80-210-8970-9.
 • Kopp, J.; Ježek, J. Experience of Czech cities with the implementation of ecohydrological management. In Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung. Graz : Institut für Geographie und Raumforschung, 2018, s.53-60. ISBN 978-3-9502276-7-3.
 • Ježek, J. Budoucnost českých obcí mezi slučováním a meziobecní spoluprací?. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.841-847. ISBN 978-80-210-8587-9.
 • Ježek, J. Zkušenosti vybraných evropských zemí se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Případové studie z Itálie, Rakouska a Švýcarska. In Geografické informácie. Nitra : CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2016, roč.20. č.2, s.188-200, ISBN 1337-9453neuvedeno.
 • Ježek, J. Zkušenosti vybraných evropských zemí se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Případové studie z Itálie, Rakouska a Švýcarska. 2016.
 • Ježek, J. Zkušenosti vybraných evropských zemí se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Případové studie z Itálie, Rakouska a Švýcarska. 2016.
 • Ježek, J. Strategické plánování českých obcí a měst. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.699-708. ISBN 978-80-210-8272-4.
 • Ježek, J. Proč strategické plány nestačí? K aplikaci manažerských přístupů v komunální politice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s.403-412. ISBN 978-80-7509-459-9.
 • Šlehoferová, M.; Ježek, J. EcoC as an Opportunity for Economic Growth: a Case Study of Similar Cities. In 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Košice : Technical University of Košice, 2015, s.900-910. ISBN 978-80-553-2015-1.
 • Ježek, J. MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V NĚMECKU, RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU - ORGANIZAČNÍ POHLED. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.463-469. ISBN 978-80-210-7861-1.
 • Šlehoferová, M.; Ježek, J. Návrh metodického postupu hodnocení ekonomických dopadů kulturních událostí na příkladu projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.626-632. ISBN 978-80-210-7861-1.
 • Kaňka, L.; Ježek, J. Spolupráce podniků, škol a veřejné správy při plánování lidských zdrojů v Plzeňském kraji pro období 2014-2020. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s.299-305. ISBN 978-80-210-6840-7.
 • Ježek, J. Strategické plánování obcí a měst: nové přístupy a cesty k jeho zefektivnění. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s.372-376. ISBN 978-80-210-6257-3.
 • Kaňka, L.; Ježek, J. Evropský region Dunaj-Vltava: Na cestě k Evropskému seskupení pro územní spolupráci. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s.337-343. ISBN 978-80-210-6257-3.
 • Ježek, J. Strategic municipal development planning in the Czech Republic. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011, s.105-111. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Ježek, J. Problémy strategického plánování rozvoje měst v České republice. Kritická analýza. In XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s.161-168. ISBN 978-80-210-5513-1.
 • Ježek, J. Podpora místního ekonomického rozvoje v malých městech České republiky. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s.320-326. ISBN 978-80-210-4625-2.
 • Ježek, J. Management v regionálním rozvoji aneb je možné řídit regionální rozvoj?. In 1. česko-slovenský seminář o regionálním rozvoji. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008, s.47-52. ISBN 978-80-245-1437-6.
 • Ježek, J. Podpora rozvoje místní ekonomiky v malých městech České republiky. In National and Regional Economics VII. Košice : Ekonomická fakulta technickej univerzity v Košiciach, 2008. s.341-347. ISBN 978-80-553-0084-9.
 • Ježek, J. Kritické faktory úspěšnosti managementu v regionálním rozvoji. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-7. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Ježek, J. Vnímání regionálních disparit a představy jejich řešení na základě empirických výzkumů. In Konkurenceschopnost malých měst a venkovských regionů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, s.35-42. ISBN 978-80-7043-761-2.
 • Ježek, J. Wellness jako výzva pro české lázně a střediska cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2008, s.1-5. ISBN 978-80-87035-13-9.
 • Ježek, J. Management v místním a regionálním rozvoji v podmínkách dynamických změn. In Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. Kunovice : Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2008, s.129-134. ISBN 978-80-7314-144-8.
 • Ježek, J. Regionální rozvojové agentury : okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s.128-138. ISBN 978-80-210-4325-1.
 • Ježek, J. Učící se region jako koncept usměrňování regionálního rozvoje. In Regio 2007. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s.194-199. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Ježek, J. Management v místním a regionálním rozvoji. In Agrarian Perspectives XVI.. Praha : Czech University of Life Sciences, 2007. s.1-9. ISBN 978-80-213-1675-1.
 • Ježek, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji. In INPROFORUM 2007. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007. s.251-256. ISBN 978-80-7394-016-4.
 • Ježek, J. Regionální konkurenceschopnost na příkladu Karlovarského kraje : kritická analýza. In 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice : Technical University, 2007. s.366-373. ISBN 978-80-8073-957-7.
 • Ježek, J. Partnership and cooperation as the key factors of the local economic development. Current state and perspectives in the Czech Republic. In Local Governance and Substainable Development. Paris / Cergy Pontoise : Association de Science Régionale de Langue Francaise, 2007. s.347-347.
 • Ježek, J. Problémy realizace regionální politiky v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.262-265. ISBN 978-80-7041-812-3.
 • Ježek, J. K výzkumu malého a středního podnikání. In Regio 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.40-44. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Ježek, J. Praktické problémy uplatňování marketingu v podmínkách českých měst. In Území, znalosti a rozvoj na počátku 21. století. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. s.295-303. ISBN 978-80-248-1554-1.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Zkušenosti s čerpáním strukturálních fondů v České republice na příkladu venkovských mikroregionů. In Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. s.96-100. ISBN 978-80-8069-872-0.
 • Ježek, J. Perspektivy mikroregionální spolupráce v České republice. In Regióny - vidiek - životné prostredie 2006. I. časť. Nitra : Slovenská polnohospodárska univerzita, 2006. s.193-198. ISBN 80-8069-709-4.
 • Ježek, J. Problémy územního rozvoje maloobchodní sítě a možnosti jejich řešení. In Česká cesta k zákazníkům. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006. s.39-44. ISBN 80-86708-28-4.
 • Ježek, J. Marketing gmin i miast w Republice Czeskiej. In Politika zrównowazonego rozwoju oraz Instrumenty zarzadzania miastem. Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. s.225-231. ISBN 83-7395-188-1.
 • Ježek, J. Regionální management aneb jak efektivně řídit regionální rozvoj?. In Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006. s.24-37. ISBN 80-7368-261-3.
 • Ježek, J. Management regionálního rozvoje a jeho teoretické vymezení. In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. s.41-46. ISBN 80-210-4155-2.
 • Ježek, J. Kritické zhodnocení podmínek a praktických zkušeností s managementem v místním a regionálním rozvoji v České republice. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.87-103. ISBN 80-7043-472-4.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Marketingové aktivity obcí a měst v západních a jižních Čechách. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s.97-101. ISBN 80-210-4148-X.
 • Ježek, J. Regiony - jejich typologie a rostoucí význam. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.5-10. ISBN 80-7043-472-4.
 • Ježek, J. Regionální rozvojové agentury: okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.4-38. ISBN 80-7073-516-X.
 • Ježek, J.; Pauličková, R. Marketing of towns in theory and practice. Experience in applying marketing in the Czech Republic and Slovak Republic. In New Members - New Chalanges for the European Regional Development Policy. Košice : Technical University, 2006. s.159-163. ISBN 80-225-2060-8.
 • Ježek, J. Manažeři a jejich role v místním a regionálním rozvoji. In Regio 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.43-51. ISBN 80-7043-517-8.
 • Ježek, J. Učení se, sítě a samoregulace jako základní stavební kameny učících se regionů. In National and Regional Economics VI. Košice : Technical University, 2006. s.140-144. ISBN 80-8073-721-5.
 • Ježek, J. Zemědělská politika a politika rozvoje venkova. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.71-80. ISBN 80-7073-516-X.
 • Ježek, J. Management v mikroregionálním rozvoji v České republice: současný stav a problémy. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.69-86. ISBN 80-7043-472-4.
 • Ježek, J. Strategické regionální plánování. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.81-85. ISBN 80-7073-516-X.
 • Ježek, J. Dobrovolná sdružení obcí a měst v České republice a jejich budoucnost. In Veřejná správa 2006. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. s.185-189. ISBN 80-7194-882-9.
 • Ježek, J.; Ježková, R. Poptávka po cykloturistice a její význam pro regionální rozvoj. Poznatky z Německa, Rakouska a České republiky. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.203-208. ISBN 80-7041-895-8.
 • Ježek, J. Regionální management a jeho vymezení. In Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2005. s.39-42. ISBN 80-89220-21-5.
 • Ježek, J. Klastry malých a středních podniků v Karlovarském kraji. In Ekonomika regionů. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. s.20-20. ISBN 80-7318-359-5.
 • Ježek, J. Inovativní přístupy k řízení regionálního rozvoje. In I. virtuální konference - "Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize)". Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. s.81-88. ISBN 80-7314-075-6.
 • Ježek, J. Regionální management : teoretické vymezení a shrnutí dosavadních praktických poznatků. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2005. s.73-78. ISBN 80-210-3888-8.
 • Ježek, J.; Pauličková, R. Regionální management jako cesta k udržitelnému regionálnímu rozvoji. In National and regional economics V. Košice : Technical University, 2004. s.277-286. ISBN 80-8073-223-X.
 • Ježek, J. Možnosti využití benchmarkingu v regionálním rozvoji. In Marketing a média = Regionálny marketing. Trnava : Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, 2004. s.158-161. ISBN 80-89034-82-9.
 • Ježek, J. Marketing obcí a měst v západních Čechách očima jejích představitelů. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Sešit 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.55-60. ISBN 80-7043-334-5.
 • Ježek, J.; Matoušková, K. Regionální management v Rakousku. Případová studie.. In Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Sešit 1. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.51-75. ISBN 80-7043-334-5.
 • Ježek, J. Benchmarking jako strategie rozvoje obcí a měst. In Public Administration 2004. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. s.109-111. ISBN 80-7194-684-2.
 • Ježek, J. Komunální podpora hospodářství v teorii a praxi.. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2004. s.55-65. ISBN 80-210-3549-8.
 • Ježek, J. Marketing obcí a měst v teorii a praxi. Případová studie ze západních Čech.. In Marketing a médiá - Regionálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2003. s.208-215. ISBN 80-89034-49-7.
 • Ježek, J. Městský marketing v teorii a praxi. In Hradecké ekonomické dny 2003. Sborník příspěvků. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2003. s.50-53. ISBN 80-7041-845-1.
 • Ježek, J. Kreativní milieu jako předpoklad regionálního rozvoje. In Sborník konference REGIO 2003. Cheb : MIM Consulting, s.r.o., 2003. s.85-89. ISBN 80-239-1505-3.
 • Ježek, J. Kreativní milieu jako předpoklad rozvoje malého a středního podnikání. In Výkonnosť malých a stredných podnikov v Slovenskej republike a v Českej republike. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Belu, Ekonomická fakulta, 2003. s.91-95. ISBN 80-8055-840-X.
 • Ježek, J. Implementace marketingu do správy a rozvoje měst. Případová studie ze západních Čech. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava : Vysoká škola báňská - TU Ostrava, katedra veřejné ekonomiky, 2003. s.1-11. ISBN 80-248-0430-1.
 • Ježek, J. Implementace managementu a marketingu do oblasti regionálního rozvoje jako výzkumný úkol. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Regio 2002 a IMPA 2002. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s.82-92. ISBN 80-7082-926-5.
 • Eger, L.; Jakubíková, D.; Ježek, J.; Plevný, M. Komunální tělovýchova, aktuální stav, řízení a financování v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. In Optimální působení tělesné zátěže: sborník vědecké konference. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, vydavatelství Gaudeamus, 1998. s.182-189. ISBN 80-7041-386-7.
Učební texty, skripta
 • Kopp, J.; Ježek, J. Udržitelný rozvoj měst a regionů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 144s. ISBN 978-80-261-0470-4.
 • Ježek, J.; Dokoupil, J.; Kaňka, L.; Matušková, A.; Šlehoferová, M. Regionální rozvoj. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 122s. ISBN 978-80-261-0462-9.
 • Ježek, J. Aplikovaná geografie města. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2004. 145s. ISBN 80-7043-275-6.
 • Pavlák, M.; Ježek, J.; Jakubíková, D. Cestovní ruch. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 1995. 268s. ISBN 80-7082-185-X.
Postery, přednášky
 • Ježek, J. Zur Situation der Wirtschaftsgeographie und der geographischen Regionalforschung in der Tschechischen Republik.. Materialien zur Raumplanung und Raumforschung., Bayreuth, 2005.