doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen vědecké rady
člen oborové rady
 
e-mail leger@fek.zcu.cz
telefon  377633312
konzultační/úřední hodiny  Čt 11:00 - 11:45, UK518, Konzultace dále již jen dle dohody
kancelář  UK 518

Odborný životopis

Vzdělání

2007 Docent v oboru Pedagogika od 22.11.2007, habilitační práce na téma Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu byla obhájena na PF UKF v Nitre 24. října 2007
1998 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, ukončeno postgraduální studium, kandidát pedagogických věd (CSc.)
1995 Fakulta ekonomická ZČU v Plzni (ukončeno osvědčením), ukončení mimořádného studia ekonomických předmětů
1987 ukončení studia na Pedagogické fakultě v Ústí n. L., učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 5-12, obor tělesná výchova - občanská nauka, PaedDr.

Odborná praxe

2017 Expert a autor v projektu NIDV, zaměření kultura školy
2014-9/2016 FEK ZČU v Plzni, proděkan pro výzkum a vývoj
2013-2014 Lektor pro ICT ve vzdělávání, Projekt FM Consulting a 1. VOX a.s., příprava lektorů dalšího a celoživotního vzdělávání
2012-2013 Docent na Katedře andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze,, na ZČU jen částečný úvazek
2010-2011 FEK ZČU v Plzni, proděkan pro studijní záležitosti
2008-dosud Spolupráce s a.i.m.Agentur, Školení manažerských dovedností.
2008 vedení kurzů v kooperaci s OHK Cheb a OHK Chomutov, Trénink obchodního jednání, Marketing na internetu
2007 Člen komise pro školství, tělovýchovu a kulturu města Cheb
2007-2008 Garant Funkčního studia II pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management, Kooperace CDV Liberec a FEK ZČU v Plzni
2007-2008 Lektor kurzu NIDV: Rozvoj ICT ve škole, modul se zaměřením na ICT ve vzdělávacím procesu
2006-2008 Lektor NIDV Praha v projektu Úspěšný ředitel, modul Strategie rozvoje školy
2004-2005 Vedoucí doplňkového kurzu Řízení pedagogického procesu pro absolventy kurzu Management a ekonomika školy. Kurz s e-learningovou podporou a workshopy na fakultě v Chebu
2004 Vedoucí e-learningového kurzu dalšího vzdělávání pro management škol pro Moravsko-slezský kraj
2002-2006 lektor pro marketing školy, specializační kurz TU v Liberci
2002-2006 proděkan pro vnější vztahy Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
2002-2006 vedoucí projektu zavádění e-learningu na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni jako podpory pro zkvalitnění služeb Centra celoživotního vzdělávání v Chebu (spolupráce v rámci zavádění e-learningu na ZČU v Plzni)
2001-2003 jmenován MŠMT členem konise pro posuzování regionálních grantů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
2001-2004 lektor pro personální management, specializační studium TU v Liberci
2000-dosud vedení workshopů nebo přednášek k tématice distančního studia, k tvorbě distančních textů atd. (např. na PF UK v Praze, ZČU v Plzni, ČVUT v Praze, Fakultě ekonomické ZČU v Plzni, SVI Kladno)
1998-2000 člen expertní komise pro hodnocení malých projektů Phare CBC (Karlovy Vary)
1998 člen poradní komise MŠMT pro reformu státní správy v oblasti tělovýchovy a mládeže
1996-2003 vedoucí dvousemestrového distančního postgraduálního kurzu: Management a ekonomika školy na FEK ZČU, lektor školského managementu
1994-1996 předseda senátu Fakulty ekonomické ZČUv Plzni, člen předsednictva AS ZČU v Plzni
1994-1995 vedoucí katedry podpůrných předmětů na Fakultě ekonomické, pracoviště v Chebu
1991-2007 odborný asistent na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni
1987-1991 asistent a odborný asistent na PF v Ústí nad Labem

Speciální kurzy a další vzdělávání

6/2018-6/2023 Marketing CIMA B, Certifikovaný marketingový specialista
9/2016 Kurz Digitální garáž, E-learningový kurz s workshopem od firmy Google
2009 Kurz angličtiny, Business Combi, 2 týdny, English Language Academy, Malta
11/2005-2/2006 Diploma of Professional Management (online course), University Canada West
2003 Projektové řízení v pedagogickém procesu, Computer Agency, Brno
2001 absolvování online kurzu: autor distančních textů, Net University s.r.o.
1999 absolvování online kurzu metodologie distančního vzdělávání se zaměřením na online formu studia, Learning about Open Learning, Heriot Watt University
1999 semináře Národního centra distančního vzdělávání v Praze
1997 absolvování kurzu se stáží: Projekt rozvoje univerzitní přípravy řídících pracovnílů ve školství se zahraniční podporou, Ústav rozvoje školství PedF UK Praha
1990 absolvování kurzu vysokoškolské pedagogiky na PF UK v Praze, osvědčení
trenér II. tř. karate (od r. 1989), semináře v oblasti zdravotní Tv, marketing a management fitness center (Frištenský fitconsult 1993) a instruktor horolezectví II. tř.(2000)

Odborné stáže

5/2014 Stáž CEDEFOP, Studijní pobyt Německo, management škol a leadership
4/2009 Stáž CEDEFOP 336, Studijní pobyt Itálie, školství, spolupráce s podnikz a komunitami v regionu
2007 Erasmus, Slovensko, UKF Nitra, ÚTV, 1 týden, vedení workshopu pro doktorské studium: školský management, e-learning
2005 Duben 2005, stáž v projektu Arion v Rakousku: Arion Study Visit 04,12 - AT, "Practical eLearning Models on the Upper Secondary Level"
2000 Urzad Marszalkowski Województwa Mazowieckiego,Radom, (1 týden říjen 2000 ARION)
2000-dosud workshop na Uni Bayreuth, 2001 úvodní workshop projektu Comenius Vídeň, 2002 workshop Kandó Polytechnic Budapest, 2002 workshop Coimbra University, 2002 UKF Nitra (Bešeňová), 2003 wokrshop na Uni Bayreuth, UKF Nitra, 2004 workshop Kandó Polytechnic Budapest, 2007 workshop v projektu Leonardo - UKF Nitra, 2007 workshop v projektu EQUAL Quedlinburg
1999 Staffordshire University, Stoke-on-Trent, (2 týdny listopad 1999 TEMPUS)
1999 The Manchester Metropolitan University, Didsbury School of Education, týden v centru pro školský management (JEP č. 12329-97)
1997 Universita Amsterodam a University of Wales, školský management (1 týden únor 1997 v rámci: Projekt rozvoje univerzitní přípravy řídících pracovníků ve školství se zahraniční podporou)
1996 Universidad de Cantabria, Santander, zaměřeno na komerci sportu a rekreace (měsíc duben 1996 TEMPUS)
1995 Universita RUCA, Antverpy, zaměřeno na komerci sportu a rekreace (měsíc duben 1995 TEMPUS)

Ostatní profesionální aktivity

2019 Česká manažerská asociace, Člen
2017-dosud Česká asociace pedagogického výzkumu, Člen
2014-dosud Society for Human Resource Management, člen společnosti
2011-dosud Šéfredaktor časopisu Trendy v podníkání
2009-dosud školitel doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management, Ekonomická fakulta ZČU v Plzni
2008-dosud Absolventi Ph.D. studia (školitel):, Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. (FF UK, 2013), Ing. Jan Petrtyl, Ph.D. (FEK ZČU, 2013), Ing. Milena Jiřincová, Ph.D. (FEK, ZČU, 2014), PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D. (FF UK, 2015)
2008-2013 člen redakční rady časopisu Technológia vzdelávania
2008-dosud externí školitel doktorského studijního programu Pedagogika, obor Andragogika, FF UK Praha, člen oborové rady od r. 2009, externí vedení doktorandů, člen komisí pro doktorské studium
2007-2012 člen České pedagogické společnosti, http://www.cpds.cz/
2005-2007 Kontaktní osoba pro ERASMUS, Spolupráce s Ústavem technológie vzdelávania, UKF v Nitre od roku 2005 (informační a komunikační technologie a management škol)
2005-2010 Kontaktní osoba pro spolupráci s Central Ostrobothnia Polytechnic, Kokkola, Finland, ERASMUS
2004-2007 ZS (kooperace s Ing. Lenkou Javorskou), Výuka v ZS pro Erasmus: Marketing Study Cases