Pokyny pro vyplnění e-přihlášky - Navazující studium


Vyhláška (2022) č. 10DV/2022 - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024

Termín podání přihlášky:15. 4. 2023
Termín pro zaplacení poplatku:15. 4. 2023

Pokyny k nahrání dokumentů do e-přihlášky:
Typ přílohyMezní termín pro nahráníPovinnáNázev přílohyVyhláška
Obecná15. 6. 2023ANOSken dokumentů dokládajících hodnotu dosaženého váženého studijního průměru za uzavřené bakalářské nebo magisterské studiumčl. 5
Obecná15. 6. 2023NESken dokumentů dokládajících ocenění kvalifikační práce či práce v rámci studentské vědecké a odborné činnosti, absolvování zahraniční stážečl. 5
Obecná30. 6. 2023ANOSken vysokoškolského diplomu nebo potvrzení fakulty/vysoké školy o absolvování studijního programu s uvedením termínu plánované promocečl. 6
Obecná30. 6. 2023ANO - pro cizinceSken dokladu o znalosti českého jazyka na úrovni B2čl. 6, odst. 2
Obecná30. 6. 2023ANO - pro uchazeče s diplomem ze zahraničí*Sken dokladu o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR (nostrifikaci)čl. 6, odst. 3


* Je možné také využít Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na FEK ZČU (čl. 6a). V takovém případě musí doručit příslušné dokumenty do 15. 6. 2023 na Studijní oddělení FEK. Jedná se o Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělávání a formulář Potvrzení příslušného zahraničního orgánu.

Veškeré přílohy je třeba nahrát ve formátu *.pdf. Vložte vždy k jednomu názvu přílohy jeden soubor (tj. spojte více listů do jednoho souboru).

Přílohy v jiném jazyce než českém, slovenském a anglickém je třeba doplnit úředně ověřenými překlady.

V případě dotazů nás kontaktujte na: fek@service.zcu.cz