Koronavirus - mimořádná opatření Fakulty ekonomické - v místě Plzeň i Cheb (aktualizováno, 08. 07. 2021)


Aktualizováno dne 08. 07. 2021

-----08. 07. 2021-----

I nadále platí povinnost pohybovat se v budovách ZČU v respirátoru a pouze pokud nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19.

S platností od 1. 7. 2021 došlo k úpravě v oblasti testování studentů i zaměstnanců. Testovací místo na ZČU je uzavřeno. Při zkouškách s počtem osob 10 a méně, není nutné testování. Při zkouškách s více účastníky je stále nutné mít k dispozici platný test.

Aktuálně platí, že testovat se nemusíte, pokud splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:
 • prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (toto lze doložit potvrzením od lékaře, potvrzením od KHS nebo čestným prohlášením);
 • byli jste očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
  - u dvojdávkového očkování jste absolvovali dvě dávky, pak nemusíte být testováni v období 14 dní po obdržení druhé dávky;
  - u jednodávkového systému nemusíte být testováni v období 14 dní po obdržení první dávky.


S platností od 9. 7. 2021 zároveň nesmíte vstoupit do budovy ZČU, pokud nesplňujete podmínky Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se příjezdu ze zahraničí (viz níže a na tomto odkaze).

Seznamy zemí v jednotlivých kategoriích lze najít např. na Ministerstvu zahraničních věcí (Seznam zemí).

Zaměstnavatelům se nařizuje zamezit vstupu osob, na které dopadá povinnost podrobit se před vstupem nebo po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby nepředloží zaměstnavateli potřebný doklad o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo pokud neprokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu. Stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům; do doby předložení testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo dokumentu prokazující výjimku z testování nesmí být umožněna přítomnost studentů (konzultace, zkoušky, atd. bez ohledu na počet osob - tedy i při individuální konzultaci vznikají uvedené povinnosti).

Máte tedy povinnost informovat předem vyučujícího/zkoušejícího/pracovníka FEK o této situaci a doložit potřebné dokumenty (viz níže dle kategorie země - očkovací certifikáty, testy - kopie, skeny s vymazanými osobními údaji vyjma jména a příjmení), pokud budete v rozhodné době (14 dní po návratu ze zahraničí) vstupovat na pracoviště. Bez informování zaměstnavatele a doložení požadovaných dokumentů NEVSTUPUJTE na do budov ZČU.

Povinnosti se liší dle kategorie země dle rizika výskytu onemocnění COVID-19.

Návrat ze států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Před vstupem na území České republiky musí osoba disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (antigenní test ne starší 48 hodin nebo RT-PCR test ne starší 72 hodin); občané mohou test absolvovat až do 5 dní po příjezdu do ČR, necestují-li ze zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 hromadným dopravním prostředkem.

Výjimku z testování mají očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování (od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní) a osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 (prokáže se certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní).


Návrat ze států, které jsou na seznamu zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Před vstupem na území České republiky musí osoba disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (antigenní test ne starší 48 hodin nebo RT-PCR test ne starší 72 hodin). Povinnost disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se nevztahuje na občany, necestují-li hromadným dopravním prostředkem.

Dále je osoba povinná nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit se RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci (její podmínky blíže specifikuje Ochranné opatření).

Výjimku z uvedeného (testování, samoizolace) mají očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování (od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní) a osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 (prokáže se certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní).


Návrat ze států, které jsou na seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19

Před vstupem na území České republiky musí osoba disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (antigenní test ne starší 48 hodin nebo RT-PCR test ne starší 72 hodin) a potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky.

Do 24 hodin od vstupu na území České republiky a dále nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR se musí osoba podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Osoba je povinná podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci (její podmínky blíže specifikuje Ochranné opatření).


Opětovně prosíme o dodržování všech nařízení!-----25. 05. 2021-----

Dochází k další změně v pravidlech testování.

Aktuálně platí, že Vaše osobní přítomnost ve škole bude možná pouze tehdy, pokud nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:
 • prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (toto lze doložit potvrzením od lékaře, potvrzením od KHS nebo čestným prohlášením);
 • byli jste očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
  - u dvojdávkového očkování jste absolvovali první dávku, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 90 dní po první dávce;
  - u dvojdávkového očkování jste absolvovali dvě dávky, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 9 měsíců po první dávce;
  - u jednodávkového systému nemusíte být testováni v období 14 dní až 9 měsíců po dávce;
 • podstupujete pravidelné testování s negativním výsledkem formou RT-PCR testu nebo preventivního POC antigenního testu s frekvencí jednou za 7 dní;
 • podstoupíte jednorázový test ve veřejném odběrovém místě. Pro účely osobní přítomnosti na výuce je platný 72 hodin.


-----25. 04. 2021 (upraveno 18.5. 2021)-----

Počínaje pondělím, 26. 4. 2021 platí nová pravidla pro přítomnost studentů na FEK ZČU, která jsou postupně aktualizováno.

Samozřejmostí je i nadále při pohybu v prostorách ZČU pohyb v respirátoru, desinfekce rukou a dodržování rozestupů 1,5 m.

Ministerstvem zdravotnictví byla zavedena povinnost absolvovat testy na přítomnost SARS-CoV2 při přítomnosti v prostorách univerzity (antigenní nebo PCR). Samozřejmostí je i nadále absence příznaků onemocnění Covid-19 a je vyžadován negativní výsledek testu.

Aktuálně platí, že Vaše osobní přítomnost ve škole bude možná pouze tehdy, pokud nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

 • prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (toto lze doložit potvrzením od lékaře, potvrzením od KHS nebo čestným prohlášením);
 • máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od poslední očkovací dávky již uplynulo 14 dní;
 • podstupujete pravidelné testování s negativním výsledkem formou RT-PCR testu nebo preventivního POC antigenního testu s frekvencí jednou za 7 dní;
 • podstoupíte jednorázový test ve veřejném odběrovém místě. Pro účely osobní přítomnosti na výuce je platný 72 hodin.


Na Fakultě ekonomické i nadále ve všech předmětech probíhá online (distanční) výuka. Do prostor fakulty je možné vstupovat za těmito účely:
 • zápočty a zkoušky realizované prezenční formou;
 • individuální konzultace.

Testování je povinné v případě jakékoli aktivity zahrnující více než 2 osoby (vyučujícího a studenta). S ohledem na zdraví vyučujících a dalších pracovníků fakulty doporučujeme nechat se otestovat i v případech individuálních konzultací. Všichni naši pracovníci se také pravidelně testují.

Studenti musí být vždy schopni prokázat, že byli otestováni v předepsaném intervalu, případně že byli očkováni či prodělali onemocnění covid-19.

Testování lze realizovat následujícími způsoby:

Samotestování na Fakultě ekonomické bude probíhat následovně:
 1. student bez zajištěného negativního testu se dostaví s 30minutovým předstihem;
 2. budou vydány samotesty (Cheb – na vrátnici budovy, případně na místě určeném vývěskou na vstupních dveřích; Plzeň – sekretariát příslušné katedry, případně zkoušející);
 3. jejich převzetí stvrdí student podpisem a uvedením osobního čísla;
 4. na určeném místě se student otestuje, přičemž postupuje dle přiloženého návodu v samotestu;
 5. výsledek testu student nahlásí pověřené osobě (zkoušející, osoba vydávající test);
 6. výsledek testu zaeviduje příslušné pracoviště (většinou katedra) zaeviduje do databáze ZČU – toto je odlišnost od obecných pravidel na ZČU;
 7. v případě negativního testu student vyplní čestné prohlášení, které slouží jako důkaz o provedeném testu;
 8. v případně pozitivního testu odchází neprodleně do domácí izolace a v nejkratší možné době realizuje RT-PCR testování, jehož výsledek nahlásí na fek@service.zcu.cz, a zároveň na sekretariát katedry, která vydala test pro účely trasování.

Děkujeme, že chráníte sebe, Vaše kolegy i pracovníky fakulty a univerzity.


-----02. 03. 2021-----

V souvislosti s aktuálními opatřeními vlády je třeba při cestách mimo okres předkládat čestné prohlášení o důvodu cesty.

Cesty za studijními povinnostmi jsou povoleny (aktuálně je možné i nadále zkoušky s osobní přítomností nejvýše 10 osob (včetně zkoušejícího), stejně jako lze teoreticky realizovat individuální osobní konzultace s vyučujícími).

Níže naleznete příslušné Čestné prohlášení (ke stažení níže), které je společně např. s JIS kartou mít u sebe pro případné kontroly dodržování opatření. Doporučujeme je využívat i pro cesty v rámci okresu.

-----11. 02. 2021-----

Vážené studentky,
vážení studenti,

bez ohledu na vývoj protiepidemických opatření (vlády, ministerstev, krajů, krajských hygienických služeb) začne výuka v letním semestru DISTANČNÍ (tj. online) formou.-----starší zprávy smazány-----

pdf.gifOchranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani.pdf
pdf.gif24R-2020-D24-UZ-Souhrn docasnych mim. opatreni.pdf
pdf.gif30R-2020-mim. opatření-koleje 12 10 2020.pdf
pdf.gifPokyn děkanky č. 5DP/2020