Koronavirus - mimořádná opatření Fakulty ekonomické - v místě Plzeň i Cheb trvá distanční výuka i na začátku letního semestru (aktualizováno, 11. 02. 2021)


Aktualizováno dne 02. 03. 2021

-----02. 03. 2021-----

V souvislosti s aktuálními opatřeními vlády je třeba při cestách mimo okres předkládat čestné prohlášení o důvodu cesty.

Cesty za studijními povinnostmi jsou povoleny (aktuálně je možné i nadále zkoušky s osobní přítomností nejvýše 10 osob (včetně zkoušejícího), stejně jako lze teoreticky realizovat individuální osobní konzultace s vyučujícími).

Níže naleznete příslušné Čestné prohlášení (ke stažení níže), které je společně např. s JIS kartou mít u sebe pro případné kontroly dodržování opatření. Doporučujeme je využívat i pro cesty v rámci okresu.

-----11. 02. 2021-----

Vážené studentky,
vážení studenti,

bez ohledu na vývoj protiepidemických opatření (vlády, ministerstev, krajů, krajských hygienických služeb) začne výuka v letním semestru DISTANČNÍ (tj. online) formou.
-----23. 12. 2020-----

Vážené studentky,
Vážení studenti,

přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky.

V lednu na nás čeká stupeň č. 5 na Protiepidemickém systému (PES) a pokračování nouzového stavu.

V podstatě to pro nás/vás neznamená změnu. Osobní konzultace a zkoušky (do max. 10 osob v jedné místnosti) budou i nadále povoleny prezenčně. Takto máme připraveny i zkouškové či zápočtové termíny. Nicméně dobře sledujte informace svých vyučujících, abyste byli včas na tom správném offline či online místě.

Do nového roku 2021 vám přejeme mnoho úspěchů (třeba hned ve zkouškovém období), ale především zdraví a pozitivní náladu.


-----3. 12. 2020-----

Vážené studentky,
Vážení studenti,

i když se Protiepidemický systém (PES) od pondělí, 7.12.2020 posunuje i pro školství na stupeň č. 3, zůstává na Fakultě ekonomické naprostá většina výuky v distanční podobě až do konce výuky v semestru, o případných výjimkách Vás budou informovat Vaši vyučující/garanti předmětů, kteří mají v pravomoci prezenční výuku zahájit (pokud splní vládní opatření). Nicméně většina námi vyučovaných skupin i v prvních ročnících počítá s více než 20 studenty a stejně tak většina výuky nesplňuje aspekty laboratorní a podobné výuky. Navíc do konce výuky v semestru chybí necelé tři týdny (výuka v semestru trvá do 23.12.) a v tomto období upřednostňujeme Vaši přípravu na plnění podmínek zápočtů spíše než řešení případných problémů s dopravou na univerzitu. Toto je i doporučení vedení ZČU.

Většina zkouškových termínů i termínů pro zápočtové testy by měla být vypsána na portálu ZČU (Portál ZČU - Studium - Moje studium - Zápis na termíny) - je Vaší povinností zapsat se na zkouškový termín, který chcete absolvovat, a také na zápočtový termín, pokud je pro daný předmět zveřejněný. Udělejte si časový plán pro zápočty a později i zkoušky.

Prosím kontaktuje Vaše vyučující, případně využijte fek@service.zcu.cz, pokud máte problémy s plněním úkolů (technické, zdravotní apod.) a řešte případné problémy včas!

Pokud máte otázky z hlediska studia na obecné úrovni, využijte stránky - Studentské otazníky - https://studentskeotazniky.zcu.cz/, kterou provozuje Informační a poradenské centrum ZČU. Nejen při přihlašování na zkoušky Vám může pomoci mobilní aplikace Student ZČU (Android, Apple).

Prosím sledujte Vaše univerzitní e-mailové schránky webmail.zcu.cz - dostupné i přes uvedenou aplikaci Student ZČU - je to hlavní oficiální kanál pro vzájemnou komunikaci.

Přejeme mnoho úspěchů v zápočtovém a zkouškovém čase a v rámci možností i krásný adventní čas!


-----30. 11. 2020-----

Od 7. 12. 2020 by se měl Protiepidemický systém (PES) přesunout do stupně č. 3 i pro oblast školství. Tento indikativní přehled opatření je vždy upřesněn ve vládních nařízeních, která zatím nemáme k dispozici. Je pravděpodobné, že bude bude povolena prezenční výuka pro studenty prvních ročníků (nemáme zatím ani informaci, jestli to budou i první ročníky navazujícího studia, nebo pouze bakalářského studia) ve skupinkách po max. 20 studentech.

S ohledem na blížící se konec semestru i fakt, že většina našich rozvrhových akcích v prvních ročnících přesahuje kapacitu 20 studentů, aktuálně řešíme, jak budeme schopni smysluplně na toto rozvolnění reagovat (jedná se o max. 13 výukových dní do 23.12.). Určitě nelze předpokládat plošné zahájení výuky v prvních ročnících.

Dle informace kvestorky koleje ZČU studenty, kteří mají výuku, již ubytovávají.

Výuka v ostatních ročnících bude samozřejmě i nadále realizována distančně.

Případné výjimky, které budou v souladu s nařízeními vlády i interními postupy ZČU, budou oznamovat jednotliví vyučující/garanti předmětů. Vždy bude záviset i na vyhodnocení situace v rámci daného předmětu (např. velikost rozvrhových skupin, velikost dostupných místností pro výuku, možnost dodržování hygienických opatření).

Kromě vládních nařízeních je pro nás vždy důležitá i vnitřní legislativa ZČU, která nařízení odpovídajícím způsobem přizpůsobuje situaci na ZČU.

-----23. 11. 2020-----

Postupně v souvislosti s aplikací Protiepidemického systému (PES) a jeho varianty pro školství dochází k přijímání vládních nařízení, které mírně uvolňují nastavený přísný režim. Systém PES je třeba chápat jako doporučení klíčovou roli při uvolňování bude mít znění jednotlivých vládních nařízení a reakce ZČU na ně, tedy změny neproběhnou automaticky se změnou stupně PES. PES pro školství je zde.

V současné době existuje několik vládních nařízení pro provoz vysokých škol pro budoucí období. I nadále je možné realizovat zkoušky v prezenčním režimu pro celkem 10 osob (typicky 9 studentů + 1 vyučující)
Od 25.11. bude možné realizovat laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů - příslušné nařízení je platné do 29.11. Existuje i návazné nařízení platné od 30.11. do 12.12., které toto potvrzuje, ale očekáváme, že se může měnit. Vláda zároveň povolila ubytování na koleji pro studenty účastnící se prezenční výuky.
Příslušná usnesní vlády jsou dostupná na: https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady/

Z hlediska výuky na FEK prozatím nedochází ke změně je i nadále realizována distančně. Případné výjimky, které budou v souladu s nařízeními vlády i interními postupy ZČU, budou oznamovat jednotliví vyučující/garanti předmětů. Vždy bude záviset i na vyhodnocení situace v rámci daného předmětu (např. velikost rozvrhových skupin, velikost dostupných místností pro výuku, možnost dodržování hygienických opatření).

Níže je doplněno aktuální znění směrnice ZČU k mimořadné situaci. Smazána byla neplatná nařízení apod.-----12. 10. 2020, 22:00, doplněno 13. 10. 2020, 17:30-----

V souvislosti s nouzovým režimem je aktuální omezení osobní přítomnosti při výuce prodlouženo do 1. 11. 2020. Souhrnné a doplňující informace MŠMT k vládním opatřením z 12. 10. 2020, týkající se mimo jiné i ubytování na kolejích najdete zde: https://www.msmt.cz/aktualni-opatreni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19.

-----12. 10. 2020, 14:30-----

V souvislosti s nouzovým režimem je aktuální omezení osobní přítomnosti při výuce prodlouženo do 25. 10. 2020. Příslušné nařízení vlády je níže ke stažení.

Aktuálně jsem omezili otevírací dobu všech studijních odděleních na:
pondělí - 13:00 - 15:00
středa - 09:00 - 11:00

Z důvodu mimořádných opatření jsou Vám studijní referentky a studijní referenti k dispozici preferovaně prostřednictvím e-mailu a telefonu. Telefonické dotazy jsou vyřizovány každý den mezi 9:00 a 11:00. Osobní návštěvy omezte na minimum a domluvte se na nich s předstihem.

Dále bylo vydáno rozhodnutí rektora č. 30R/2020 (viz níže ke stažení) týkající se ubytování na kolejích - ukončení ubytování, rezervace místa, krátkodobé ubytování.

Obecně, prosím, zvažujte nutnost individuálních osobních konzultací a návštěv v budovách ZČU.


-----6. 10. 2020-----

V minulých dnech došlo ke sjednocení nařízení Krajských hygenických stanic Plzeňského a Karlovarského kraje v souvislosti se zavedením nouzového stavu. Aktuální omezení prezenční přítomnosti na výuce je do 18. 10. 2020. S vysokou pravděpodobností však tato opatření budou prodlužována. Obě nařízení jsou ke stažení níže.
Zároveň je níže ke stažení aktuální verze předpisu rektora č. 24R/2020 ve znění Dodatku č. 10.

-----22. 09. 2020 - doplněno o zrušení prezenční výuky i v Chebu-----

Od zítřka - tj. středy, 23. 9. 2020 je prezenční účast studentů na výuce v Chebu i v Plzni zakázána (hlavní výjimky tvoří individuální konzultace, individuální návštěvy knihoven).

Níže celý text rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, a také večerní rozhodnut Krajský hygienické stanice Karlovarského kraje.

Sledujte Vaše e-mailové adresy s dalšími informacemi od vedení FEK a Vašich vyučujících. Prosíme o trpělivost a schovívavost, přesun na distanční formu výuky se budeme snažit řešit, co nejrychleji.

-----21. 09. 2020-----

V nejbližší době pravděpodobně dojde k úpravě režimu prezenční výuky na ZČU tak, jak jste pravděpodobně zaznamenali v médiích. V současné době čekáme na oficiální informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.

Jakmile budeme mít přesnější informace, budeme je komunikovat.

Prosíme o trpělivost!


-----19. 09. 2020-----

Prezenční výuka začne v pondělí, 21. 9. 2020 dle běžných rozvrhů.

Pokyn děkanky č. 5DP/2020 - Pravidla pro přítomnost osob v prostorách FEK ZČU v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 - naleznete níže ke stažení. Byl vydán v souvislosti se zahájením výuky v zimním semestru 2020/2021.

Byla aktualizována také směrnice rektora ZČU č. 24R/2020 (aktuálně ve znění Dodatku č. 6), která řeší situaci v rámci celé ZČU. Také naleznete níže ke stažení.

Na ZČU stále funguje stránka s aktuálními informace o COVID-19.

Hlavní obsah pokynu děkanky:

Povoluji osobní přítomnost osob v prostorách FEK pouze, pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajícím infekčnímu virovému onemocnění a nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Osoba při vstupu a pobytu v prostorách FEK musí dodržovat následující podmínky:
- Má roušku nebo jinou ochranu zakrývající nos a ústa kdekoliv ve vnitřních prostorách. Výjimkou jsou osoby uvedené v platných mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- Provede dezinfekci rukou při vstupu do místností.
- Pokud to není nezbytné, neshromažďuje se ve společných prostorách fakulty (chodby apod.)

Studenti i pracovníci FEK sledují aktuální dění a dodržují nařízení a doporučení vydané orgány veřejné moci.


-----09. 09 2020-----

Od zítřka, tj. čtvrtek, 10. 9. 2020 je na základě plánovaného opatření Ministerstva zdravotnictví povinné nosit ochranu dýchacích cest (roušku apod.) ve vnitřních prostorách budov.

-----starší zprávy smazány-----

pdf.gif24R-2020-D22-UZ-Souhrn docasnych mim. opatreni.pdf.pdf
pdf.gif30R-2020-mim. opatření-koleje 12 10 2020.pdf
attachment.pngČestné prohlášení k využití pro cesty za vzděláváním
pdf.gifPokyn děkanky č. 5DP/2020